ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.236-240

Ключові слова:

фахівець із соціальної роботи, професійна діяльність, соціальні послуги, підготовка фахівців, функції, компетентності

Анотація

В статті актуалізується проблема підготовки фахівців із соціальної роботи до професійної діяльності з надання соціальних послуг. Метою статті є характеристика змісту професійної діяльності фахівців із соціальної роботи з надання соціальних послуг. Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети дослідження ми використовували комплекс методів: аналіз наукової літератури, нормативно-правових документів; синтез, порівняння й узагальнення; системно-узагальнюючий та прогностичний метод. Професійна діяльність фахівця із соціальної роботи має базуватись на міжнародних етичних стандартах, враховувати унікальність кожного клієнта, їх можливості та права, усвідомлення відповідальності за свою поведінку в певній конкретній ситуації. Метою такої діяльності має бути відновлення здатності клієнтів (громадян громади) самостійно долати складні життєві обставини. Підготовка фахівців із соціальної роботи до професійної діяльності з надання соціальних послуг розкривається через функціональний спектр. Визначено, що для виконання функцій професійної діяльності фахівців із соціальної роботи з надання соціальних послуг повинні бути сформовані діагностична, прогностична, перетворююча, проектувальна, комунікативна, організаторська, правозахисна, попереджувально-профілактична, психотерапевтична, рекламно-пропагандистська, соціально-педагогічна та соціальна компетентності.

The problem of training of social work specialists for the professional activity on social services provision has been actualized in the article. The purpose of training social workers in Ukraine is to form a highly educated, highly humane, comprehensively developed personality, who have a high culture and generally meets the qualification characteristic of the profession. The purpose of the article is to characterize the content of professional activity of social work specialists in social services provision. Research methods applied: analysis of scientific literature, normative-legal documents in order to clarify the essence of key concepts of the research; synthesis, comparison and generalization – for determination of the areas of work of a social work specialist in the local community; system-generalizing method – for formulation of competencies and conclusions based on research results; prognostic – for determination of the prospects of improving the system of training social work specialists to provide the social services in the community. The professional activity of a social worker is based on international ethical standards, taking into account the uniqueness of each client, their capabilities and rights, awareness of responsibility for their behavior in a particular situation, the purpose of such activity should be restoring the ability of clients (citizens of the community) to overcome difficult life circumstances on their own. The training of future social work specialists in the higher educational institution is to be aimed at forming their readiness to realization of the functions of professional activity. This readiness is manifested in the formation of relevant competencies, which we will identify and analyze through the prism of the functions of the professional activity of social work specialist in the process of providing social services. It is determined that diagnostic, prognostic, transformative, designing, communicative, organizational, human rights, preventive, psychotherapeutic, promotional, social and pedagogical and social competencies should be formed for performing the functions of professional activity of social work specialists in providing social services. The list of presented functions with the relevant competencies of a social work specialist can be supplemented depending on the purpose, tasks, forms, methods of social work in the process of providing social services in the local community.

Біографії авторів

Svitlana Cherneta 

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м.Луцьк, Україна

Olena Bіelkina-Kovalchuk 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м.Луцьк, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Siporin M. Introduction to Social Work Practice. N.Y.: Macmillan Publishing, 1975. 230 р.

Безпалько О.В. Компетентності соціального працівника як базис побудови освітньої програми бакалавра соціальної роботи. Педагогіка та психологія. 2015. Вип. 738. С.8−15.

Бочарова В.Г., Филонов Г.Н. Научный статус социальной педагогики и ее отношение к практике. Москва: Изд-во Центра социальной педагогики РАО, 1994. С.7−8.

Бунас А.А., Агішева К.Д., Суржикова М.О. Особистісний ресурс подолання стресу життєвої ситуації. Молодий вчений. 2020. № 4 (80) квітень. С.102−106.

Мушкевич М.І., Чагарна С.Є., Борцевич С.В., Гайдучик П.Д. Основи психотерапії та когнітивно-поведінкової діяльності: навч. посіб. / за заг. ред. М.І.Мушкевич. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 420 с.

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження професійного стандарту «Фахівець із соціальної роботи». URL: https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=bcfc03e8-f801-44e7-835c-17bc19a68f70. (дата звернення: 10.10.2021 р.)

Никитина С.В. Становление социальной компетентности старшеклассников современной общеобразовательной школы. Дис…. канд. пед. наук. Омск, 2004. 214 с.

Основи социальной работи: Учебник / Под ред. П.Д.Павленка. Москва: ИНФРА-М, 1999. 368 с.

Семигіна Т. Сучасна соціальна робота. Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2020. 275 с.

Сидоров В. Ролі та функції соціальних працівників. Соціальна робота в Україні: перші кроки / під ред. В.Полтавця. Київ: Видавничий дім «Academia», 2000. 236 с.

Слозанська, Г.І. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи у територіальних громадах. Дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук. 13.00.05. Тернопіль. 2019. 687 с.

Справочное пособие по социальной работе / Отв. ред. А. М. Панов, Е. И. Холостова. Москва: Юрист, 1997. 168 с.

Сургова С.Ю. Формування готовності до превентивної діяльності майбутніх соціальних працівників у Вищому навчальному закладі. Автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук за спец. 13.00.05. – соціальна педагогіка. Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет». Слов’янськ, 2012. 22 с.

Чернета C. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців із соціальної роботи до надання соціальних послуг. Social Work and Education. 2021. Vol. 8, No. 1. Р.77−89.

Чернета C. Функції фахівця соціальної роботи у територіальній громаді у процесі надання соціальних послуг. Проблеми та перспективи розвитку територіальних громад в соціальній сфері: матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції (м.Ужгород, 24 вересня 2021 р.). Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2021. С.84−87.

Шардлоу С. Навыки социальной работы. Что такое социальная работа. 1996. C. 19.

Шмелева Н.Б. Теория и методика социальной работы. Профессионально-личностное развитие социального работника: учебное пособие для среднего профессионального образования. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 202 с.

References

Siporin, M. (1975). Introduction to Social Work Practice. Macmillan Publishing.

Bezpalko, O.V. (2015). Kompetentnosti sotsialnoho pratsivnyka yak bazys pobudovy osvitnoi prohramy bakalavra sotsialnoi roboty [Competences of a social worker as a basis for building a bachelor's degree in social work]. Pedahohika ta psykholohiia, 738, 8−15 [in Ukrainian].

Bocharova, V.H. & Fylonov, H.N. (1994). Nauchnui status sotsyalnoi pedahohyky y ee otnoshenye k praktyke [Scientific status of social pedagogy and its relation to practice]. Yzd-vo Tsentra sotsyalnoi pedahohyky RAO. [in Russian].

Bunas, A.A., Ahisheva, K.D. & Surzhykova, M.O. (2020). Osobystisnyi resurs podolannia stresu zhyttievoi sytuatsii [Personal resource for overcoming the stress of a life situation]. Molodyi vchenyi, 4 (80), 102−106. [in Ukrainian].

Mushkevych, M.I., Chaharna, S.Ye., Bortsevych, S.V. & Haiduchyk, P.D. (2018). Osnovy psykhoterapii ta kohnityvno-povedinkovoi diialnosti [Fundamentals of psychotherapy and cognitive-behavioral activities]. Vezha-Druk. [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy «Pro zatverdzhennia profesiinoho standartu «Fakhivets iz sotsialnoi roboty» [Order of the Ministry of Social Policy of Ukraine «On approval of the professional standard «Specialist in social work»]. https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=bcfc03e8-f801-44e7-835c-17bc19a68f70. [in Ukrainian].

Nykytyna, S.V. (2004). Stanovlenye sotsyalnoi kompetentnosty starsheklassnykov sovremennoi obshcheobrazovatelnoi shkolu [Formation of social competence of high school students of modern general education school] [Unpublished Candidate dissertation]. Omsk State Pedagogical University. [in Russian].

Pavlenka, P.D. (Eds.). (1999). Osnovy sotsyalnoi raboty [Fundamentals of social work]. YNFRA-M. [in Russian].

Semyhina, T. (2020). Suchasna sotsialna robota [Modern social work]. Akademiia pratsi, sotsialnykh vidnosyn i turyzmu. [in Ukrainian].

Sydorov, V. (2000). Roli ta funktsii sotsialnykh pratsivnykiv. Sotsialna robota v Ukraini: pershi kroky [Roles and functions of social workers. Social work in Ukraine: the first steps]. Vydavnychyi dim «Academia». [in Ukrainian].

Slozanska, H.I. (2019). Theory and practice of professional training of future social workers to work in local communities [Theory and practice of professional training of future social workers to work in local communities] [Unpublished Doctoral dissertation]. V.Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University. [in Ukrainian].

Panov, A.M. & Kholostova, E.Y. (Eds.). (1997). Spravochnoe posobye po sotsyalnoi rabote [Reference manual for social work]. Yuryst. [in Russian].

Surhova, S.Iu. (2012). Formuvannia hotovnosti do preventyvnoi diialnosti maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv u Vyshchomu navchalnomu zakladi [Formation of readiness for preventive activity of future social workers in the Higher educational institution] [Extended abstract of Candidate dissertation]. Donbass State Pedagogical University. [in Ukrainian].

Cherneta, C. (2021). Kompetentnisnyi pidkhid u pidhotovtsi maibutnikh fakhivtsiv iz sotsialnoi roboty do nadannia sotsialnykh posluh [Competence approach in training future social workers to provide social services]. Social Work and Education, 8, 1, 77-89. [in Ukrainian].

Cherneta, C. (2021) Funktsii fakhivtsia sotsialnoi roboty u terytorialnii hromadi u protsesi nadannia sotsialnykh posluh [Functions of a social work specialist in the local community in the process of providing social services]. Problemy ta perspektyvy rozvytku terytorialnykh hromad v sotsialnii sferi: materialy dopovidei ta povidomlen − Proceedings of International scientfic−practical conference (pp.84-87). Rik−U. [in Ukrainian].

Shardlou, S. (1996). Navuky sotsyalnoi rabotu [Social work skills]. Chto takoe sotsyalnaia rabota, 19. [in Russian].

Shmeleva, N.B. (2020). Teoryia y metodyka sotsyalnoi rabotu. Professyonalno-lychnostnoe razvytye sotsyalnoho rabotnyka [Theory and methods of social work. Professional and personal development of a social worker]. Yurait. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті