ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.241-244

Ключові слова:

цифровізація, майбутні фахівці, професійна підготовка, інформаційно-цифрові компетентності

Анотація

Особливого значення в системі вищої професійної освіти набуває питання забезпечення освітнього процесу відповідними інформаційними засобами, методами і навчальними програмами, щоб освітній заклад, викладач і система підвищення кваліфікації викладачів відповідала сучасним глобальним і національним викликам і надавала сучасну підтримку в сфері цифрових технологій, розвивала і формувала цифрові компетентності. Мета дослідження – розкриття теоретичних аспектів цифровізації професійної підготовки майбутніх фахівців. Методи дослідження: теоретичні: аналіз, систематизація й узагальнення педагогічних та психологічних досліджень. Професійні обовʼязки викладачів в умовах поширення цифрових технологій виражаються не тільки в готовності їх застосування в освітньому процесі, але і в прояві таких компетентностей, як готовність до співробітництва в професійній галузі, вміння спілкуватися і прагнення до постійного розвитку в цифровому середовищі. Цифрові ресурси передбачають вміння викладачів здійснювати їх грамотний вибір, створення і модифікацію, а також обмін ними відповідно до цілей навчання. Викладання передбачає вміння викладача створювати, планувати і впроваджувати цифрові технології на різних етапах навчання, при цьому важливо, щоб в центрі освітнього процесу знаходився безпосередньо студент, а сам викладач виступав переважно як тьютор. Оцінка студентів передбачає використання цифрових засобів для реалізації існуючих методів оцінювання студентів і надання їм зворотного звʼязку і аналізу їх активності в цифровому середовищі.

Of particular importance in the system of higher professional education is the provision of the educational process with appropriate information tools, methods and curricula, so that the educational institution, teacher and teacher training system meets modern global and national challenges and provides modern support in digital technologies, develops and forms digital competence. The purpose of the study is to reveal the theoretical aspects of digitalization of professional training of future specialists. Research methods applied: theoretical: analysis, systematization and generalization of pedagogical and psychological research. The professional responsibilities of teachers in the spread of digital technologies are expressed not only in the willingness to use them in the educational process, but also in the manifestation of competencies such as willingness to cooperate in the professional field, communication skills and the desire for continuous development in the digital environment. Digital resources include the ability of teachers to make their competent choice, creation and modification, as well as their exchange in accordance with the objectives of learning. Teaching involves the teacherʼs ability to create, plan and implement digital technologies at different stages of learning, it is important that the center of the educational process was directly the student, and the teacher himself acted mainly as a tutor. Student assessment involves the use of digital tools to implement existing methods of student assessment and provide them with feedback and analysis of their activity in the digital environment. Expanding the rights, opportunities and independence of students in the educational process involves the use of digital technologies by teachers to build an individual trajectory of students, as well as eliminating differentiation in studentsʼ access to appropriate technical devices.

Біографії авторів

Inna Shyshenko

кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра математики, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренко, м.Суми, Україна

Inna Kharchenko 

доктор педагогічних наук, доцент, кафедра державно-правових дисциплін та українознавства, Сумський національний аграрний університет, м.Суми, Україна 

 

Посилання

Список використаної літератури

Коровайченко Ю.М. Дистанційне навчання – це сучасно. Освіта України. 2013. № 24. С.6–8.

Марей А. Цифровизация как изменение парадигмы. URL: https://www.bcg.com/ru/about/bcgeview/digitalization (дата звернення: 01.10.2021 р.)

Освіта у Східній Європі: як студенти використовують сучасні інформаційні технології. URL: http://proit.com.ua/news/soft/2011/10/11/132229.html (дата звернення: 01.10.2021 р.)

Семеріков С., Теплицький І., Шокалюк С. Мобільне навчання: історія, теорія, методика. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 2008. № 6. С.72–82.

Digital Competence Framework for citizens. Official site of EU Science Hub. URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp. (дата звернення: 01.10.2021 р.)

Digital globalization: The new era of global flows. Official site of McKinsey&Company. URL: http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/digital-globalization-the-new-era-of-global-flows. (дата звернення: 01.10.2021 р.)

The Future of Jobs. Official site of WEF. URL: https://www. weforum.org/reports/the-future-of-jobs. (дата звернення: 01.10.2021 р.)

References

Korovaychenko, Yu.M. (2013). Dystantsiyne navchannya – tse suchasno [Distance Education is Modern]. Osvita Ukrayiny, 24, 6–8. [in Ukrainian]ю

Marey, A. Tsifrovizatsiya kak izmeneniye paradigmy [Digitalization as a paradigm shift]. https://www.bcg.com/ru/about/bcgeview/digitalization [in Russian].

Osvita u Skhidnii Yevropi: yak studenty vykorystovuiut suchasni informatsiini tekhnolohii [Education in Eastern Europe: how students use modern information technologies]. http://proit.com.ua/news/soft/2011/10/11/132229.html. [in Ukrainian]ю

Semerikov, S.О., Teplytsʼkyy, I., & Shokalyuk, S. (2008). Mobilʼne navchannya : istoriya, teoriya, metodyka. Informatyka ta informatsiyni tekhnologiyi v navchalʼnykh zakladakh, 6, 72–82. [in Ukrainian]ю

Digital Competence Framework for citizens. Official site of EU Science Hub. https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp.

Digital globalization: The new era of global flows. Official site of McKinsey&Company. http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/ our-insights/digital-globalization-the-new-era-of-global-flows.

The Future of Jobs. Official site of WEF. https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті