ІННОВАЦІЙНІ СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.245-248

Ключові слова:

інновація, соціальна технологія, соціально-педагогічна технологія, інноваційна соціальна технологія, діти, молодь

Анотація

В статті розкрито зміст понять «інновація», «соціальна інновація», «соціальна технологія», «інноваційна соціальна технологія». Вказано, що однією з ознак сучасної соціальної технології є її інноваційний характер. Метою статті є визначення сутності поняття «інноваційні соціальні технології», обґрунтування та аналіз можливостей їх застосування у роботі з дітьми та молоддю. При підготовці матеріалу використовувались теоретичні методи наукового дослідження, зокрема аналіз, порівняння, класифікація та узагальнення. Основна увага дослідників сконцентрована на інноваційних технологіях в соціальній роботі, інноваційних процесах, інноваційних методах, видах та суб’єктах соціальних інновацій, інноваційних практиках соціальної роботи з вразливими групами населення. Наголошено на тому, що поява інноваційної технології визначається соціальними проблемами суспільства, вимагає чіткого планування, серйозної підготовки і кваліфікованих кадрів. Для соціальної педагогіки термін «інновація» поки лишається новим та малодослідженим. Даний термін тлумачиться у двох значеннях: інновація як процес та інновація як продукт. Розглянуто характеристики, функції та джерела соціальних інновацій. Зазначено суспільні процеси, що обумовлюють зростання інноваційної діяльності в соціальній сфері. Наголошено та тому, що діти та молодь є найбільш вразливим соціальними категоріями і потребують кваліфікованої допомоги. Наявність соціальних проблем спонукає до розробки та впровадження інноваційних технологій соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю. Перераховано інноваційні соціальні технології у роботі з дітьми. Окреслено інноваційні форми реалізації молодіжної роботи в Україні. Зазначено перспективні напрями інноваційної діяльності в соціальній сфері, в тому числі у соціально-педагогічній роботі з дітьми та молоддю.

The article disclosed the content of the concepts «innovation», «social innovation», «social technology», «innovative social technology». It is indicated that one of the features of modern social technology is its innovative nature. The purpose of the article is to define the essence of the concept of «innovative social technologies», substantiate and analyze the possibilities of their application in work with children and youth. Innovation is increasingly becoming the subject of scientific research in the social sphere. The main attention of researchers is focused on innovative technologies in social work, innovative processes, innovative methods, types and subjects of social innovation, innovative practices of social work with vulnerable groups in Ukraine. It is noted that the emergence of innovative technology is determined by the needs and social problems of society, requires accurate planning, serious training and qualified personnel. For social pedagogy, the term «innovation» currently remains new and poorly researched. This term is interpreted in two meanings: innovation as a process and innovation as a product. The characteristics, functions and sources of social innovation are considered. It is emphasized that innovations actively influence the surrounding social environment. For social work, social pedagogy, an essential characteristic of innovation is its social consequences. The social processes that determine the growth of innovative activity in the social sphere are indicated. Innovative technologies exist in two forms: in the form of programs and documents and in the form of social processes. It was also noted that children and youth are quite often the most vulnerable social categories and need qualified assistance and support. The presence of social problems prompts the development and implementation of innovative technologies for social work with children and youth. The innovative social technologies in working with children are listed. The innovative forms of the implementation of youth work in Ukraine have been identified. The promising directions of innovative activity in the social sphere, including in the social and pedagogical work with children and youth, are indicated.

Біографія автора

Irina Yastochkina 

кандидат психологічних наук, кафедра соціальної освіти та соціальної роботи, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, м.Київ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. І.Д. Звєрєвої. Київ, Сімферополь: Універсум, 2012. 536 с.

Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/40-15#Text (дата звернення: 12.10.21).

Платонова Н.М. Инновации в социальной работе: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования. Москва: Издательский центр «Академия», 2012. 256 с.

Овод Ю. Інноваційні технології у соціальній роботі. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія «Педагогічні науки». 2016. № 3. С. 175−184.

Набатова О.О. Соціальні інновації: поняття, види, суб’єкти. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. 2011. № 6. С.58−66.

Горемикіна Ю.В. Інноваційні практики соціальної роботи з вразливими групами населення в Україні. Демографія та соціальна економіка. 2020. № 3 (41). С.91−113.

Про охорону дитинства : Закон України від 26.04.2001 р. № 2402-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text (дата звернення: 15.10.21).

Про основні засади молодіжної політики : Закон України від 27.04.2021 р. № 1414-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text (дата звернення: 12.10.21).

Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації: Навч.-метод. комплекс / за заг. ред.: І.Д.Звєрєвої, Ж.В.Петрочко. Київ: Фенікс, 2007. 528 с.

Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації. Тернопіль: ТОВ «Тернограф», 2017. 100 с.

Youth Bank International: веб-сайт. URL: http://www.youthbankinternational.org/about/what-is-youthbank-international (дата звернення: 10.10.2021).

Инновационные методы практики социальной работы: учебное пособие для магистров / Г.Х.Мусина-Мазнова и др. Москва: Дашков и К. 2019. 316 c.

References

Zvierieva, I.D. (Eds.). (2012). Entsyklopediia dlia fakhivtsiv sotsialnoi sfery [Encyclopedia for workers in the social sphere]. Universum. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro innovatsiinu diialnist» pryiniatyi 4 lyp. 2002 roku № 40-IV [The Law of Ukraine «On the innovative activity» from July 4 2002, № 40-IV]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/40-15#Text [in Ukrainian].

Platonova, N.M. (2012). Ynnovatsyy v sotsyalnoi rabote [Social Work Innovation]. Akademyia [in Russian].

Ovod, Yu. (2014). Innovatsiini tekhnolohii u sotsialnii roboti [Innovative technologies in social work]. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series Pedagogical Sciences, 3, 175-184. [in Ukrainian].

Nabatova, O.O. (2011). Sotsialni innovatsii: poniattia, vydy, sub’iekty [Social innovations: concepts, types, subjects]. Bulletin of the Yaroslav Mudryi National Law University, 6, 58−66. [in Ukrainian].

Horemykina Yu.V. (2020). Innovatsiini praktyky sotsialnoi roboty z vrazlyvymy hrupamy naselennia v Ukraini [Innovative social work practices with vulnerable groups in Ukraine]. Demography and social economy, 3 (41), 91−113. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro okhoronu dytynstva» pryiniatyi 26.04.2001 roku № 2402-III [The Law of Ukraine «About childhood protection» from 26.04.2001, № 2402-III]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro osnovni zasady molodizhnoi polityky» pryiniatyi 27.04.2021 roku № 1414-IX [The Law of Ukraine «On the basic principles of youth policy» from 27.04.2021, № 1414-IX]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text [in Ukrainian].

Zvierieva, I.D., & Petrochko, Zh.V. (Eds.). (2007). Intehrovani sotsialni sluzhby: teoriia, praktyka, innovatsii [Integrated social services: theory, practice, innovation]. Feniks. [in Ukrainian].

Zhdanov, I.O. (Eds.). (2017). Formuvannia ta realizatsiia derzhavnoi molodizhnoi polityky v Ukraini v umovakh detsentralizatsii [Formation and realization of state youth policy in Ukraine in the minds of decentralization]. TOV «Ternohraf». [in Ukrainian].

Youth Bank International: Web site. http://www.youthbankinternational.org/about/what-is-youthbank-international.

Musyna-Maznova, H.Kh. (Eds.). (2019). Innovatsiini metody praktyky sotsialnoi roboty [Innovative social work practices]. Dashkov y K. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті