РОЛЬ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ У СТВОРЕННІ В СУСПІЛЬСТВІ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.27-30

Ключові слова:

інклюзивне середовище, особи з інвалідністю, фахівці економічної галузі, мультисуб’єктна взаємодія, маркетинг, маркетологи.

Анотація

У статті описано результати експериментального дослідження, спрямованого на встановлення розуміння фахівцями економічної галузі своєї ролі у формуванні сприятливого інклюзивного середовища для осіб з інвалідністю. Актуальність дослідження обумовлена впровадженням законодавчих документів, які регламентують надання різних видів послуг особам з інвалідністю, визначають потребу у створенні інклюзивного суспільного середовища та передбачають мультисуб’'єктну взаємодію фахівців різних галузей. Для реалізації мети дослідження було використано такі методи: аналіз літературних джерел з проблеми дослідження, аналіз державного стандарту та освітньо-професійних програм спеціальності 075 Маркетинг, анкетування, кількісна та якісна обробка результатів дослідження. Встановлено, що більше, ніж у половини респондентів (маркетологів) не сформовані правильні уявлення про осіб з інвалідністю, має місце недостатнє розуміння понять «інклюзія», «інклюзивне середовище», проте переважна більшість переконані в необхідності врахування особливих потреб осіб з інвалідністю у професійній діяльності. Позитивним є бажання більшості респондентів здобувати знання про особливості осіб з інвалідністю для врахування їх у наданні економічних послуг. Окремими респондентами було запропоновано заходи, спрямовані на врахування потреб і запитів осіб з інвалідністю у сфері маркетингу, що сприятимуть збільшенню участі цих категорій громадян у житті суспільства і покращенню якості їхнього життя. Зважаючи на актуальність проблеми наголошено на необхідності формування інклюзивної компетентності у фахівців економічної галузі.

Біографії авторів

Mariana Buiniak

кандидат психологічних наук

старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

м. Кам'янець-Подільський, Україна

Sofia Myronova

здобувач вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

м. Чернівці, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Сенишин О.С., Кривешко О.В. (2020). Маркетинг: навч. посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. 347 с.

Страшинська Л.В. Поведінка споживачів: конспект лекцій для студентів. Київ: ЕКОМЕН, 2010. 101 с.

Уніят А., Юзвін З. Концепція інклюзивної економіки в контексті сучасного сталого розвитку країн. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/57.pdf (дата звернення: 12.02.2022)

Дідух С., Лобоцька Л., Мініна В. Інклюзивна економіка як нова парадигма сталого розвитку. URL: http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/ujae_2020_r03_a10.pdf (дата звернення: 12.02.2022)

Байда Л. Інвалідність і суспільство: навч. посібник. К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. 187 с.

Найда Ю.М. Стандарти громадсько-активної школи: соціальна інклюзія: навчально-метод. посібник. Київ: ТОВ «Видавничий дім "Плеяди», 2014. 68 с.

Стрельнікова О.О., Єсіна Н.О. Поняття та сутність соціальної інклюзії в соціальній роботі. Сучасне суспільство. 2019. Вип. 1(17). С.233−241.

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. URL: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/3807/075-marketing-bakalavrcopy.pdf (дата звернення: 12.02.2022)

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/11/2019-11-05-075-marketing-magistr.pdf (дата звернення: 12.02.2022)

References

Senyshyn, O.S., & Kryveshko, O.V. (2020). Marketynh [Marketing]. L'vivs'kyy natsional'nyy universytet imeni Ivana Franka. [in Ukrainian].

Strashyns'ka, L.V. (2010). Povedinka spozhyvachiv [Сonsumer behavior]: EKOMEN. [in Ukrainian].

Uniyat, A., & Yuzvin, Z. Kontseptsiya inklyuzyvnoyi ekonomiky v konteksti suchasnoho staloho rozvytku krayin [The concept of inclusive economy in the context of modern sustainable development]. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/57.pdf [in Ukrainian].

Didukh, S., Lobots'ka, L., & Minina, V. Inklyuzyvna ekonomika yak nova paradyhma staloho rozvytku [Inclusive economy as a new paradigm of sustainable development]. http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/ujae_2020_r03_a10.pdf [in Ukrainian].

Bayda, L. (2011). Invalidnist' i suspil'stvo [Inclusive society] Kyyivs'kyy universytet. [in Ukrainian].

Nayda, Yu.M. (2014). Standarty hromads'ko-aktyvnoyi shkoly: sotsial'na inklyuziya [Standards of socially active school: social inclusion]: Vydavnychyy dim «Pleyady». [in Ukrainian].

Strel'nikova, O.O., & Yesina, N.O. (2019). Ponyattya ta sutnist' sotsial'noyi inklyuziyi v sotsial'niy roboti [The concept and essence of social inclusion in social work]. Suchasne suspil'stvo, 1(17), 233−241. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya standartu vyshchoyi osvity za spetsial'nistyu 075 «Marketynh» dlya pershoho (bakalavrs'koho) rivnya vyshchoyi osvity [On approval of the standard of higher education in the specialty 075 "Marketing" for the first (bachelor's) level of higher education] (n.d.). pdau.edu.ua. https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/3807/075-marketing-bakalavrcopy.pdf [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya standartu vyshchoyi osvity za spetsial'nistyu 075 «Marketynh» dlya druhoho (mahisters'koho) rivnya vyshchoyi osvity [On approval of the standard of higher education in the specialty 075 "Marketing" for the second (master's) level of higher education] (n.d.). mon.gov.ua. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/11/2019-11-05-075-marketing-magistr.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті