МОВНІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ СЕРЕД УЧНІВ УГОРСЬКОМОВНИХ ШКІЛ ЗАКАРПАТТЯ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ФОКУС ГРУП)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.35-39

Ключові слова:

мова навчання, українська мова, Закарпатська область, угорська національна меншина, школа, угорська мова навчання.

Анотація

Метою статті є аналіз результатів фокусованих групових інтерв’ю щодо мови навчання з представниками угорської національної меншини у Закарпатській області. Закцентовано увагу на ситуації в освіті, яка склалася довкола представників угорської національної меншини, що компактно проживає у Закарпатській області і українська мова для більшості якої не є рідною, що за даними аналізу результатів ЗНО призводить до значної неуспішності учнів та знижує їхні шанси на подальшу освіту в Україні. Представлено результати проєкту Української асоціації дослідників освіти «На освітніх перехрестях: діалог із національними меншинами у Чернівецькій та Закарпатській областях», зокрема результати 6 фокус-груп з вчителями, учнями та батьками дітей з угорськомовних шкіл. Відзначено, що можливе впровадження мовної статті прямо пов’язані з економічними чинниками та ситуацією в Україні. Зроблено висновок, що вивчення української мови в школах, де навчаються представники національних меншин, буде перспективним за умови позитивних змін на українському ринку праці. Зокрема пов’язано з кар’єрними можливостями, які мають бути не гіршими, ніж ті які молоді люди отримують у своїй «великій батьківщині» або інших країнах, що межують із Україною. Наголошено, що головними перепонами у вивченні української мови є: недостатнє забезпечення шкіл фахівцями і загроза відтоку зі шкіл досвідчених учителів, які можуть залишити педагогічну діяльність; практична відсутність середовища україномовного спілкування та україномовного інформаційного простору в місцях компактного проживання національних меншин в Україні.

Біографії авторів

Nataliia Varha

доктор соціологічних наук, доцент

кафедра соціології та соціальної роботи

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

м.Ужгород, Україна

Bohdanna Hvozdetska

кандидат соціологічних наук, доцент

кафедра правознавства, соціології та політології

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

м.Дрогобич, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Державний комітет статистики України, 2001. URL: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/nationality_population/. (дата звернення: 12.02.2022 р.)

Центр культур національних меншин Закарпаття/ URL: http://centerkyltyr.pp.ua/2016/10/19/ (дата звернення: 12.02.2022 р.)

Зеркаль М. М. Особливості діяльності середніх навчальних закладів по задоволенню освітніх потреб етносів України (1990–2000 роки) [Електронний ресурс]. II Международная научно-практическая Интернет-конференция «Язык и межкультурная коммуникация» (28-29 ноября 2012 г.). URL: http://www.confcontact.com/2012_11_28/5_zerkal.htm (дата звернення: 12.02.2022)

Офіційний звіт про проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти URL: https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2021/11/ZVIT-ZNO_2021-Tom_1_-1.pdf (дата звернення: 12.02.2022)

Варга Н., Герман М., Заболотна О., Медіна Т., Фатула Р., Щудло С. На освітніх перехрестях: діалог із національними меншинами у Чернівецькій і Закарпатській областях. Дрогобич: УАДО, ТзОВ «Трек-ЛТД», 2020. 230 с.

В Україні державна освіта державною мовою! Газета «Неділя». 2017. №37 (712) від 21.09.2017.

References

Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy [State Statistics Committee of Ukraine]. (2001). http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/nationality_population/.

Tsentr kultur natsionalnykh menshyn Zakarpattia [Center of Cultures of National Minorities of Transcarpathia]. http://centerkyltyr.pp.ua/2016/10/19/

Zerkal, M.M. (2012). Osoblyvosti diialnosti serednikh navchalnykh zakladiv po zadovolenniu osvitnikh potreb etnosiv Ukrainy (1990–2000 roky) [Peculiarities of the activity of secondary educational institutions on satisfaction of educational need in Ukraine (1990–2000)]. Mezhdunarodnaia nauchno-praktycheskaia Ynternet-konferentsyia «Iazыk y mezhkulturnaia kommunykatsyia» (28-29 noiabria 2012). http://www.confcontact.com/2012_11_28/5_zerkal.htm

Ofitsiinyi zvit pro provedennia v 2021 rotsi zovnishnoho nezalezhnoho otsiniuvannia rezultativ navchannia, zdobutykh na osnovi povnoi zahalnoi serednoi osvity [Official announcement about the 2021 round of independent assessment of the results of training, obtained on the basis of the new global average coverage]. https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2021/11/ZVIT-ZNO_2021-Tom_1_-1.pdf

Varha, N., Herman, M., Zabolotna, O., Medina, T., Fatula, R., & Shchudlo, S. (2020). Na osvitnikh perekhrestiakh: dialoh iz natsionalnymy menshynamy u Chernivetskii i Zakarpatskii oblastiakh [On the crossroads of the world: a dialogue with national minorities in the Chernivtsi and Transcarpathian regions]. UADO, TzOV «Trek-LTD» [in Ukrainian].

V Ukraini derzhavna osvita derzhavnoiu movoiu! [In Ukraine, the state education in the state language] (2017). Hazeta «Nedilia», 37 (712) vid 21.09.17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті