НАВЧАЛЬНИЙ ДІАЛОГ У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ: ПСИХОДИДАКТИЧНИЙ КОНТЕКСТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.44-47

Ключові слова:

навчальна діяльність, навчальний діалог, комунікативна діяльність, субʼєкти навчальної комунікативної діяльності у ЗВО, молодий викладач як комунікатор.

Анотація

У статті питання організації навчального діалогу висвітлюється у площині діалогічності та імперативності, що обумовлює її актуальність. В процесі теоретичного дослідження на основі контент-аналізу встановлено, що в умовах едіфікації освітньої діяльності навчальний діалог можливо розглядати і з позиції діалогу як одного з рівнів міжособистісної взаємодії, який є ширшим за змістом, ніж спілкування, і як форми спілкування викладача та студента у процесі навчання/професійної підготовки. Зроблено спробу розширити уявлення про можливості навчального діалогу як дидактичного засобу, спрямованого на формування комунікативної культури студентів. На основі узагальнення психодидактичних андрагогічних досліджень наведено правила комунікації із дорослими учнями (Д.Халперн), принципи кодексу полеміки (Х.А.Гіро), способи і прийоми взаємодії поліцентричної освітньої технології (Дж.Лоріллард), проаналізовано сутнісні характеристики комунікативної діяльності педагога та студента, окреслено комунікативні проблеми молодих викладачів у організації навчального діалогу.

Біографія автора

Vira Vychrushch

доктор педагогічних наук, професор

Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика

м.Миколаїв, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Балл Г.А. Психология личности и подготовка специалистов сферы образования: современные подходы / Под ред. С.Д.Максименко и М.И.Лапенок. Севастополь: Рибест, 2012. 188 с.

Вихрущ В.О. Андрагогічна парадигма: загальнонауковий контекст. Монографія. Тернопіль: Крок, 2019. 417 с.

Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии Москва: Наука, 1984. 226 с.

Основи психології / За ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. Київ: Либідь, 1996. С.231–298.

Машбиц Е.И., Андриевская В.В., Комиссарова Е.Ю. Диалог в обучающей системе. Киев : Вища школа, 1989. 182 с.

Халперн Д. Психология критического мышления. Санкт-Петербург: Питер, 2000. 512 с.

Хуторский А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты . Интернет-журнал «Эйдос». 2002. 23 апреля. URL: http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm (дата звернення: 18.02.2022)

Laurillard D. Rethinking university teaching. A framework for the effective use of technology. London: Routledge, 1993. 370 p.

Winter R. Learning from experience: Principles and practice in action research. The Falmer Press, London. 1998. 305 p

References

Ball, G.A. (2012). Psihologiya lichnosti i podgotovka specialistov sfery obrazovaniya: sovremennye podhody [Personality psychology and training of specialists in the field of education: modern approache]. Ribest. [ in Russian].

Vykhrushch, V.O. (2019). Andrahohichna paradyhma: zahalnonaukovyi kontekst [Andragogical paradigm: general scientific context]. Krok. [in Ukrainian].

Lomov, B. F. (1984). Metodologicheskie i teoreticheskie problemy psihologii [Methodological and theoretical problems of psychology]. Nauka. [ in Russian].

Kyrychuka, O.V., & Romentsia, V.A. (Ed.). (1996). Osnovy psykholohii [Fundamentals of psychology]. Lybid. [in Ukrainian].

Mashbic, E.I., Andrievskaya, V.V. & Komissarova, E.Yu. (1989). Dialog v obuchayushchej sisteme [Dialogue in the training system]. Vyshcha shkola. [ in Russian].

Halpern, D. (2000). Psihologiya kriticheskogo myshleniya [Psychology of critical thinking]. Piter. [ in Russian].

Hutorskij, A. V. (2002).Klyuchevye kompetencii i obrazovatelʼnye standarty [Key competencies and educational standards]. Internet-zhurnal «Ejdos». http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm [in Ukrainian].

Laurillard, D. (1993). Rethinking university teaching. A framework for the effective use of technology. Routledge.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті