РОЛЬ ГРУПОВОЇ РОБОТИ У НАВЧАННІ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.52-55

Ключові слова:

писемне мовлення англійською мовою, написання есе, групова робота, соціальна взаємодія, старшокласники.

Анотація

Актуальність статті полягає у вивченні ефективності групової роботи у навчанні писемного мовлення англійською мовою старшокласників. Автори розглядають яким чином групова робота може допомогти покращити навички писемного мовлення англійською мовою, зокрема есе. Основна мета дослідження – з’ясувати ефективність застосування групової роботи у навчанні писемного мовлення англійською мовою. Основою стали такі теоретичні методи: аналітичний та описовий методи опрацювання теоретичних і критичних джерел та ресурсів, дедуктивний та статистичні методи для аналізу експериментальної частини дослідження. Завданнями дослідження є опис результатів впровадження групової роботи для покращення навичок писемного мовлення, порівняння результатів розвитку навичок писемного мовлення порівняно з учнями, які використовують традиційну (на основі навчальної програми та підручників) методику навчання писемного мовлення англійської мови. Також було встановлено вплив методу групової роботи під час навчання писемного мовлення на ставлення та сприйняття учнями такого виду іншомовного мовлення. Результати дослідження показали, що групова робота сприяє генеруванню ідей та розвитку зміни ставлення до письмового мовлення англійською мовою. Результати показали, що групова робота є стратегічним інструментом, який допомагає учням ефективно оволодіти навичками писемного мовлення на уроках англійської мови і відповідає висновкам інших науковців, згаданих в огляді літератури.

Біографії авторів

Vitaliia Harapko

кандидат педагогічних наук

доцент кафедри англійської мови, літератури та методик навчання

Мукачівський державний університет

м.Мукачево, Україна

 

Gabriela Molnar

студентка 1 курсу СО «Магістр», СО (МЛ)

кафедри англійської мови, літератури та методик навчання

Мукачівський державний університет

м.Мукачево, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Підручник. Видання 2-е. випр. і перероб. Кол.аторів під кер.С.Ю.Ніколаєвої. Київ: Ленвіт, 2002.328 с.

Навчальні програми для 10-11 класів. МОН. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (дата звернення 27.03.2022)

Психологія людини: Л.С.Виготський та сучасна наука : зб. ст. / за ред. М.В.Папучі. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. Вип. 1. 127 с.

Dewi A. The Use of Picture Books in Teaching Literacy to Young Learners. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia. 2013. URL: http://repository.upi.edu/4674/(дата звернення 25.03.2022)

Arkoudis S., Tran L.T. International students in Australia: Read ten thousand volumes of books and walk ten thousand miles. Asia Pacific Journal Education. 2007. № 27 (2). Р.157−169.

Barkley E.F., Cross K.P., Major C.H. Collaborative Learning Techniques: A Handbook for College Faculty. San Francisco. Jossey-Bass, 2005. 448 p.

Hyland K. Disciplinary interactions: Metadiscourse in L2 postgraduates writing. Journal of Second Language Writing. 2004. № 13 (2). Р.133−151.

Richards J.C. Second language teacher education today. RELC Journal. 2008. Vol. 39. Р.158−177.

Williams J. The potential role (s) of writing in second language development. Journal of Second Language Writing. 2012. № 21. Р.321–331.

References не оформлено відповідно до APA−7th

Nikolaieva, S.Yu. (Ed.). (2002). Metodyka vykladannia inozemnykh mov u serednikh navchalnykh zakladakh [Methodology of teaching foreign languages in general secondary establishments]. 2nd ed. Lenvit. [in Ukrainian]

Navchalni prohramy dlia 10-11 klasiv [Сurriculums for 10th-11th grades]. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv [in Ukrainian]

Papuchi, M.V. (Ed.). (2018). Psykholohiia liudyny: L.S.Vyhotskyi ta suchasna nauka [Psycology of human: L.S.Vyhotskyi and modern science]. M.Hohol Nizhyn State University, 1, 127. [in Ukrainian]

Dewi, A. (2013) The Use of Picture Books in Teaching Literacy to Young Learners. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia. URL: http://repository.upi.edu/4674/

Arkoudis, S., & Tran, L.T. (2007). International students in Australia: Read ten thousand volumes of books and walk ten thousand miles. Asia Pacific Journal Education, 27 (2), 157−169.

Barkley, E.F., Cross, K.P., & Major, C.H. (2005). Collaborative Learning Techniques: A Handbook for College Faculty. Jossey-Bass.

Hyland, K. (2004). Disciplinary interactions: Metadiscourse in L2 postgraduates writing. Journal of Second Language Writing, 13 (2), 133−151.

Richards, J.C (2008). Second language teacher education today. RELC Journal, 39, 158−177.

Williams, J. (2012). The potential role (s) of writing in second language development. Journal of Second Language Writing, 21, 321–331.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті