ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ У ФОРМУВАННІ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.56-58

Ключові слова:

природознавча компетентність, формування компетентності, мультиплікаційні фільми, діти молодшого шкільного віку.

Анотація

У статті схарактеризовано сутність понять «природознавча компетентність», «формування природознавчої компетентності дітей молодшого шкільного віку», «мультиплікаційні фільми»; проаналізовано потенційні можливості використання мультиплікаційних фільмів; визначено критерії добору мультиплікаційних фільмів з точки зору їх придатності для використання як засобу формування природознавчої компетентності дітей молодшого шкільного віку. Методи дослідження: теоретичні (аналіз літератури з проблем дослідження), емпіричні (педагогічні спостереження, створення спеціальних діагностичних ситуацій). З’ясовано, що мультиплікаційні фільми виконують неабияку виховну, пізнавальну, розвивальну та навчальну функції. Визначено критерії добору мультфільмів з точки зору їх придатності для використання у формуванні природознавчої компетентності дітей молодшого шкільного віку. Виділено дитячі мультиплікації, які варто використовувати у роботі з дітьми. Запропоновано систему тематичного планування перегляду мультиплікаційних фільмів для дітей молодшого шкільного віку, яка передбачає три етапи роботи: підготовчий, переглядовий, рефлексивний. З’ясовано рівні природознавчої компетентності дітей молодшого шкільного віку, що дозволяють виокремити низький, середній та високий.

Біографія автора

Svitlana Garbar

викладач кафедри дошкільної освіти

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

м.Умань, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Державний стандарт початкової загальної освіти. URL: http://www.mon.gov.ua/education/average (дата звернення: 18.02.2022)

Колонтаєвська С.В. Особливості використання дитячої мультиплікації як засіб виховання основ культури поведінки старших дошкільників. Проблеми освіти: збірник наукових праць ВДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 2019. Вип.91. С.241−245.

Крутій К.Л. Використання мультфільмів як засобу розвитку зв’язного мовлення дошкільників. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2013. № 10. С.53−63.

Силко Р.М. Мульт-терапія як технологія виховання дітей. Активна мульт-терапія. Вісник ЧНПУ. Сер. Педагогічні науки. 2014. № 120. С.188−190.

References

Derzhavnyi standart pochatkovoi zahalnoi osvity [State standard of primary general education]. http://www.mon.gov.ua/education/average [in Ukrainian].

Kolontaievska, S.V. (2019). Osoblyvosti vykorystannia dytiachoi multyplikatsii yak zasib vykhovannia osnov kultury povedinky starshykh doshkilnykiv [Features of the use of children's animation as a means of educating the basics of the culture of behavior of older preschoolers]. Problemy osvity: zbirnyk naukovykh prats VDNU «Instytut modernizatsii zmistu osvity», 91, 241-245. [in Ukrainian].

Krutii, K.L. (2013). Vykorystannia multfilmiv yak zasobu rozvytku zv’iaznoho movlennia doshkilnykiv [The use of cartoons as a means of developing connected speech of preschoolers]. Vykhovatel-metodyst doshkilnoho zakladu, 10, 53−63. [in Ukrainian].

Sylko, R.M. (2014). Mult-terapiia yak tekhnolohiia vykhovannia ditei. Aktyvna mult-terapiia [Multi-therapy as a technology of raising children. Active multi-therapy]. Visnyk ChNPU. Seria: Pedahohichni nauky, 120, 188−190. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті