ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.65-68

Ключові слова:

генеральна сукупність, вибіркова сукупність, українська мова за професійним спрямуванням, методична система, компетентність.

Анотація

Статтю присвячено проблемі ефективної організації експериментальних досліджень із використанням методів математичної статистики. Метою статті є розкриття алгоритму теоретико-практичної підготовки до проведення педагогічного експерименту. Як предмет експериментальної перевірки використано розроблену автором методичну систему навчання української мови за професійним спрямуванням майбутніх фахівців педагогічної галузі. У процесі дослідження застосовано системно-структурний, описовий методи, теоретичні методи узагальнення і конкретизації, а також математико-статистичний метод. У результаті дослідження сформульовано основні педагогічні умови організації експериментально-дослідного навчання, розкрито специфіку підготовчої роботи до проведення експерименту, сформульовано його мету й деталізовано завдання, визначено методичний супровід. Сформовано обсяги генеральної та випадкової вибірок з урахуванням регіонального та статистичного аспектів. Визначення мінімально необхідного обсягу вибіркової сукупності здійснено шляхом застосування формули граничної похибки для забезпечення точності й надійності результатів дослідження.

Біографія автора

Iryna Humeniuk

кандидат філологічних наук, доцент

кафедра педагогіки початкової освіти

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

м.Івано-Франківськ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Бабенко В.В. Основи теорії ймовірності і статичні методи аналізу даних у психологічних і педагогічних експериментах: навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 184 с.

Гаркуша С.В. Методи математичної статистики в педагогічних дослідженнях. Навчально-методичний посібник для аспірантів. Чернігів: б.в., 2019. 72 с.

Підласий І.П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів. Київ: «Україна», 1998. 343 с.

Рубцов М., Муртазієв Е., Рубцова Н. Методика вибору статистичного критерію та його застосування до результатів педагогічного експерименту. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2018. № 2 (21). С. 164−172.

Рубцов М. О. Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика: навч. посібник. Мелітополь: МДПУ, 2016. 478 с.

Гуменюк І.М. Хронологічний бібліографічний покажчик праць з української мови за професійним спрямуванням у наукових виданнях кінця ХХ – початку ХХІ ст. Івано-Франківськ: ПП «ТУР-Інтелект», 2021. 88 с.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.03.2022).

Вступ. Освіта. UA. URL: https://vstup.osvita.ua/spec (дата звернення: 20.03.2022).

Білоцерківський О.Б., Замула О.О., Ширяєва Н.В. Статистика: текст лекцій. Харків: НТУ «ХПІ», 2009. 96 с.

References

Babenko, V.V. (2009). Osnovy teorii ymovirnosti i statychni metody analizu danykh u psykholohichnykh i pedahohichnykh eksperymentakh: navchalnyi posibnyk [Fundamentals of probability theory and static methods of data analysis in psychological and pedagogical experiments: a textbook]. I.Franko Lviv National university. [іn Ukrainian].

Harkusha, S.V. (2019). Metody matematychnoi statystyky v pedahohichnykh doslidzhenniakh. Navchalno-metodychnyi posibnyk dlia aspirantiv [Methods of mathematical statistics in pedagogical research. Educational and methodical manual for graduate students]. B.v. [іn Ukrainian].

Pidlasyi, I.P. (1998). Diahnostyka ta ekspertyza pedahohichnykh proektiv [Diagnosis and examination of pedagogical projects]. Ukraina [іn Ukrainian].

Rubtsov, M., Murtaziiev, E., & Rubtsova, N. (2018). Metodyka vyboru statystychnoho kryteriiu ta yoho zastosuvannia do rezultativ pedahohichnoho eksperymentu [Methods of choosing a statistical criterion and its application to the results of a pedagogical experiment]. Scientific Bulletin of Melitopol State Pedagogical University. Series: Pedagogy, 2 (21), 164−172 [іn Ukrainian].

Rubtsov, M.O. (2016). Teoriia ymovirnostei, ymovirnisni protsesy ta matematychna statystyka [Probability theory, probability processes and mathematical statistics]. Melitopol State Pedagogical University [іn Ukrainian].

Humeniuk, I.M. (2021). Khronolohichnyi bibliohrafichnyi pokazhchyk prats z ukrainskoi movy za profesiinym spriamuvanniam u naukovykh vydanniakh kintsia KhKh – pochatku KhKhI stolittia [Chronological bibliographic index of works on the Ukrainian language by professional orientation in scientific publications of the late XX - early XXI century]. TUR−Intelekt [іn Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua [іn Ukrainian].

Vstup.Osvita.UA. URL https://vstup.osvita.ua/spec [іn Ukrainian].

Bilotserkivskyi, O.B., Zamula, O.O., & Shyriaieva, N.V. (2009). Statystyka: tekst lektsii [Statistics: text of lectures]. Kharkiv Politechnic Institute [іn Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Як цитувати

Humeniuk, I. (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(50), 65–68. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.65-68

Номер

Розділ

Статті