ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЛЮДИ ПОХИЛОГО ВІКУ», ЯК КАТЕГОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.77-80

Ключові слова:

люди похилого віку, похилий вік, категорії соціальної роботи.

Анотація

Актуальність статті обумовлена процесом прогресивного старіння населення, тому вимагає від суспільства пошуку нових шляхів соціальної роботи з людьми похилого віку. Незважаючи на достатню кількість досліджень, у соціальній роботі на сьогодні не виділено універсального поняття категорії «люди похилого віку». Характеристика дефініції поняття «людей похилого віку», як категорії соціальної роботи, його змісту та сутності є метою цієї статті. Для досягнення поставленої мети нами використано наступні загально наукові методи дослідження: узагальнення − для визначення сутнісних ознак цієї категорії, аналіз, який полягає у поєднанні, відтворенні зв’язків окремих елементів, сторін, компонентів складного явища і тим самим у осяганні цілого в його єдності його компонентів. Категорія «люди похилого віку» відіграє важливе значення для соціальної роботи, вбирає у себе багато ознак та значень. Однією із важливих умов соціальної роботи з людьми похилого віку є пристосування національної системи соціального захисту населення до наслідків демографічних змін, затвердження на законодавчому рівні чіткого та єдиного визначення дефініції «люди похилого віку».

Біографії авторів

Volodymyr Dzhuhan

кандидат юридичних наук, доцент

кафедри конституційного права та порівняльного правознавства

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

м.Ужгород, Україна

Ruslana Dzhuhan

кандидат соціологічних наук

доцент кафедри соціології та соціальної роботи

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

м.Ужгород, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Статистична інформація. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.03.2022).

Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. За ред. Е. М. Лібанової. К.: Український центр соціальних реформ, 2006. 138 с.

Доповідь другої Всесвітньої асамблеї з проблем старіння. ООН. Мадрид, 8-12 квітня 2002. URL: www.un-ngls.org/pdf/MIPAA.pdf (дата звернення: 24.03.2022).

Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України (поточна редакція від 1.01.2020 р.) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3721-12#Text (дата звернення: 28.03.2022).

Джуган Р.І. Соціальні аспекти реалізації потреб людей похилого віку у сучасному українському суспільстві (на прикладі Закарпатської області) – дис. … канд. соц. наук: 22.00.04. Львівський національний університет ім. І.Франка, Львів, 2020. 237 с.

Коленіченко Т.І. Особливості адаптації людей похилого віку до умов нового соціального середовища: автореф. дис. канд пед. наук: 13.00.05 Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 2010. 25 с.

Житинська М.О. Соціально-педагогічна підтримка життєдіяльності осіб похилого віку в умовах територіального центру соціального обслуговування. дис. … канд. пед. наук: 13.00.05. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2018. 250 с.

Комарова О. Соціальні трансферти як чинник життєзабезпечення людей похилого віку (на прикладі Дніпропетровської області): автореф. дис. … канд соц. наук: 22.00.04. Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка, 2014. 17 с.

Гришина Т.В. Соціальне залучення людей старшого віку: порівняльний аналіз українського та європейських суспільств: автореф. дис. ... канд соц. наук: 22.00.04. Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка, 2015. 24 с.

Кухта М.П. Соціальний потенціал людей старшого віку в сучасному українському суспільстві. дис. … док-ра соц. наук: 22.00.04. Інститут соціології НАН України, Київ, 2019. 449 с.

Про соціальні послуги: Закон України від 17.01.2019 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата звернення: 28.03.2022).

References

Statystychna informatsiia. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Statistical information. State Statistics Service of Ukraine]. http://www.ukrstat.gov.ua/ (access date: 20.03.2022) [in Ukrainian].

Libanova, E.M. (2006). Kompleksnyi demohrafichnyi prohnoz Ukrainy na period do 2050 r. [Comprehensive demographic forecast of Ukraine for the period up to 2050]. Ukrainian Center for Social Reforms. [in Ukrainian].

Dopovid druhoi Vsesvitnoi asamblei z problem starinnia. OON [Report of the Second World Assembly on Aging. UN. Madrid, 8-12 April 2002]. www.un-ngls.org/pdf/MIPAA.pdf (application date: 24.03.2022). [in Ukrainian].

Pro osnovni zasady sotsialnoho zakhystu veteraniv pratsi ta inshykh hromadian pokhyloho viku v Ukraini [On the basic principles of social protection of labor veterans and other elderly citizens in Ukraine: Law of Ukraine (current version of 1.01.2020)]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3721-12# Text. [in Ukrainian].

Dzhuhan, R.I. (2020). Sotsialni aspekty realizatsii potreb liudei pokhyloho viku u suchasnomu ukrainskomu suspilstvi (na prykladi Zakarpatskoi oblasti) [Social aspects of realization of needs of elderly people in the modern Ukrainian society (on an example of the Transcarpathian area)] [Unpublished Candidate dissertation]. Lviv National University by I. Franko [in Ukrainian].

Kolenichenko, T.I. (2010). Osoblyvosti adaptatsii liudei pokhyloho viku do umov novoho sotsialnoho seredovyshcha [Features of adaptation of elderly people to the conditions of the new social environment] [Extended abstract of candidate dissertation]. National Pedagogical University by M.O. Dragomanova [in Ukrainian].

Zhytynska, M.O. (2018). Sotsialno-pedahohichna pidtrymka zhyttiediialnosti osib pokhyloho viku v umovakh terytorialnoho tsentru sotsialnoho obsluhovuvannia [Socio-pedagogical support of the life of the elderly in the territorial center of social services]. [Unpublished Candidate dissertation]. National Pedagogical University by M.O. Dragomanova [in Ukrainian].

Komarova, O.О. (2014). Sotsialni transferty yak chynnyk zhyttiezabezpechennia liudei pokhyloho viku (na prykladi Dnipropetrovskoi oblasti [Social transfers as a factor in the livelihood of the elderly (on the example of the Dnepropetrovsk region)] [Extended abstract of candidate dissertation]. Kyiv National University by T. Shevchenko. [in Ukrainian].

Grishina, T.V. (2015). Sotsialne zaluchennia liudei starshoho viku: porivnialnyi analiz ukrainskoho ta yevropeiskykh suspilstv [Social involvement of older people: a comparative analysis of Ukrainian and European] [Extended abstract of Candidate dissertation]. Kyiv National University by T. Shevchenko [in Ukrainian].

Kukhta, M.P. (2019). Sotsialnyi potentsial liudei starshoho viku v suchasnomu ukrainskomu suspilstvi [Social potential of older people in modern Ukrainian society] [Unpublished Doctorale dissertation]. Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

On social services: Law of Ukraine from January 17, 2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (access date: 28.03.2022) [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті