ВІДКРИТА НАУКА В УНІВЕРСИТЕТАХ: ЦІЛІ ТА ПЕРЕВАГИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.90-93

Ключові слова:

Європейський простір вищої освіти, Європейський дослідницький простір, Відкрита наука, політика Відкритої науки.

Анотація

Пріоритетним напрямом розвитку політики щодо проведення досліджень в Європейському дослідницькому просторі (ЄДП) та Європейському просторі вищої освіти (ЄПВО) є Відкрита наука, яка заснована на високих стандартах прозорості, співробітництва та комунікації. Відкрита наука, максимізуючи вигоди від вільного переміщення знань, забезпечує рух до п’ятої свободи в Європі (разом зі свободою пересування товарів, послуг, осіб і капіталу). Мета статті полягає в аналізі сутності Відкритої науки, її цілей та переваг, а також необхідних змін для масштабного впровадження її практик в університетах. Використано методи аналізу, синтезу, порівняння, систематизації наукових праць зарубіжних і вітчизняних науковців, документів ЄПВО та ЄДП». Відкриту науку розглянуто як новий підхід до наукового процесу, заснований на спільній роботі та нових способах розповсюдження знань за допомогою цифрових технологій та нових інструментів спільної роботи. Зважаючи на переваги Відкритої науки, важливим є перехід до масштабного її впровадження в університетах. Це потребує змін, що охоплюють широкий спектр академічної діяльності на інституційному рівні.

Біографія автора

Iryna Drach

доктор педагогічних наук, доцент

директор Інституту вищої освіти НАПН України

м.Київ, Україна

 

Посилання

Список використаної літератури

Universities without walls. A vision for 2030. URL: https://www.eua.eu/downloads/publications/universities%20without%20walls%20%20a%20vision%20for%202030.pdf (дата звернення: 24.03.2022).

Friesike S, Widenmayer В., Gassmann O., Schildhauer T. Opening science: towards an agenda of open science in academia and industry. The Journal of Technology Transfer. 2015. Vol. 40. P.581–601.

McKiernan E., Bourne P., Brown C., Buck S., Kennal A., Lin J., McDougall D., Nosek B., Ram K. Point of View: How open science helps researchers succeed. Biochemistry and Chemical Biology. 2016. № 6. URL: https://elifesciences.org/articles/16800

Laine H. Open science and codes of conduct on research integrity. Informaatiotutkimus. 2018. № 4(37). P.48–74.

Vicente-Saez R., Martinez-Fuentes C. Open Science now: A systematic literature review for an integrated definition. Journal of Business Research. 2018. № 88. Р.428–436.

Василенко А. Ю. Розвиток та реалізація політики відкритої науки в країнах ЄС: приклад Франції. Державне управління: теорія та практика. 2019. № 1. С.71–77.

Василенко А.Ю. Формування та реалізація політики відкритої науки в країнах ЄС (на прикладі Фінляндії). Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/62.pdf

Василенко А.Ю. Формування та реалізація політики відкритої науки в країнах ЄС (на прикладі Королівства Нідерландів). Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2019. № 4. С.56–62.

Бруй О. Відкритий доступ до наукової інформації: університетські відкриті архіви. 2007. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/99.

Правове забезпечення віртуалізації інфраструктури національної економіки України: монографія / за ред.: С.В.Глібко, А.В.Стріжкова. Харків: НДІ прав. забезп. інновац. розвитку НАПрН України, 2019. 184 с.

Пасмор Ю.В. Сучасні проблеми цифрової науки в інноваційному суспільстві. Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві: зб. наук. праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. Велико-Тирново, Болгарія: Access Press, 2020. С.142−149.

Пасмор Н.В. Цифрові сервіси Е-науки: бібліотечний контекст. Регіональні інноваційні інновації: завдання та шляхи вирішення: зб. наук. пр. за мат-лами Круглого столу. Харків. НДІ ПЗІР. НАПрН України. С.97−103.

Копанєва В.О. Наукова комунікація: від відкритого доступу до відкритої науки. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2017. №2. С.35–45.

Rome Ministerial Communiqué: URL: http://www.ehea.info/Upload/Rome_Ministerial_Communique.pdf (дата звернення: 24.03.2022).

European Research Area. Roadmap 2015–2020. URL:

https://era.gv.at/era/era-2000-2021/era-roadmap/european-era-roadmap-2015-2020 (дата звернення: 24.03.2022).

Open innovation, open science, open to the world – a vision for Europe. URL: http://publications.europa.eu/resource/cellar/3213b335-1cbc-11e6-ba9a-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2 (24.03.2022) (дата звернення: 24.03.2022).

Towards a 2030 vision on the future of universities in Europe. Policy Report. Centre for Strategy & Evaluation Services LLP. 2020. 198 p.

Open Science (2019). URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/ec_rtd_factsheet-open-science_2019.pdf (дата звернення: 24.03.2022)

Договір про Європейський Союз від 07.02.1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029#Text. (дата звернення: 24.03.2022 )

References

Universities without walls. A vision for 2030. https://www.eua.eu/downloads/publications/universities%20without%20walls%20%20a%20vision%20for%202030.pdf.

Friesike, S., Widenmayer, В., Gassmann, O., & Schildhauer, T. (2015). Opening science: towards an agenda of open science in academia and industry. The Journal of Technology Transfer, 40, 581-601.

McKiernan, E., Bourne P., Brown, C., Buck, S., Kennal, A., Lin, J., McDougall, D., Nosek, B., & Ram, K. (2016). Point of View. How open science helps researchers succeed. Biochemistry and Chemical Biology, 6. URL: https://elifesciences.org/articles/16800

Laine, H. (2018). Open science and codes of conduct on research integrity. Informaatiotutkimus, 4 (37), 48–74.

Vicente-Saez, R., & Martinez-Fuentes, C. (2018). Open Science now: A systematic literature review for an integrated definition. Journal of Business Research, 88, 428–436.

Vasylenko, A. (2019). Rozvytok ta realizatsiia polityky vidkrytoi nauky v krainakh YeS: pryklad Frantsii [Development and implementation of open science policy in the EU: the example of France]. Derzhavne upravlInnya: teorIya ta praktika, 1, 71–77. [in Ukrainian].

Vasylenko A.Iu. (2020). Formuvannia ta realizatsiia polityky vidkrytoi nauky v krainakh YeS (na prykladi Finliandii) [Formation and implementation of open science policy in EU countries (on the example of Finland)]. Derzhavne upravlInnya: udoskonalennya ta rozvitok, 4. http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/62.pdf [in Ukrainian].

Vasylenko A.Iu. (2019). Formuvannia ta realizatsiia polityky vidkrytoi nauky v krainakh YES (na prykladi Korolivstva Niderlandiv) [Formation and implementation of open science policy in EU countries (on the example of the Kingdom of the Netherlands)]. Visnik Natsionalnoyi akademiyi derzhavnogo upravlinnya pri Prezidentovi Ukrayini, 4, 56–62. [in Ukrainian].

Brui, O. (2007). Vidkrytyi dostup do naukovoi informatsii: universytetski vidkryti arkhivy [Open access to scientific information: university open archives]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/99. [in Ukrainian].

Hlibko, S., & Strizhkova, A. (Eds.). (2019). Pravove zabezpechennia virtualizatsii infrastruktury natsionalnoi ekonomiky Ukrainy [Legal support of virtualization of infrastructure of national economy of Ukraine]. NDI prav. zabezp. innovats. rozvytku NAPrN Ukrainy. [in Ukrainian].

Pasmor, Yu. (2020). Suchasni problemy tsyfrovoi nauky v innovatsiinomu suspilstvi [Modern problems of digital science in the innovative society]. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference − Modern problems of development of law and economics in an innovative society (pp.142−149). Access Press. [in Ukrainian].

Pasmor, N. (2019). Tsyfrovi servisy E-nauky: bibliotechnyi kontekst [Digital services of E-science: library context]. Proceedings of Round table − Regional innovations: tasks and solutions (pp.97−103). NAPRN of Ukraine. [in Ukrainian].

Kopanieva, V. (2017). Naukova komunikatsiia: vid vidkrytoho dostupu do vidkrytoi nauky [Scientific communication: from open access to open science]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia, 2, 35-45. [in Ukrainian].

Rome Ministerial Communiqué (2020). https://erasmusplus.org.ua/novyny/3131-bologna-conference-in-rome-19-nov-2020.htm.

European Research Area (2015). Roadmap 2015–2020. https://era.gv.at/era/era-roadmap/european-era-roadmap-2015-2020.

Open innovation, open science, open to the world – a vision for Europe (2015). http://publications.europa.eu/resource/cellar/3213b335-1cbc-11e6-ba9a-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2

Towards a 2030 vision on the future of universities in Europe. Policy Report (2020). Centre for Strategy & Evaluation Services LLP.

Open Science (2019). https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/ec_rtd_factsheet-open-science_2019.pdf

Dohovir pro Yevropeiskyi Soiuz vid 07.02.1992 r. [Treaty on European Union]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029#Text. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті