СИСТЕМА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.138-144

Ключові слова:

соціально-психологічна реабілітація, інклюзивний туризм, діти та молодь, особливі освітні потреби.

Анотація

У статті обґрунтовано систему соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму, що має певні ознаки та структуру, а її функціонування за умови доречного технологічного забезпечення гарантує досягнення мети, що полягає у створенні умов для відновлення психоемоційного стану та соціального статусу в поєднанні із саморозвитком, самореалізацією і самовихованням. Методологічними підходами проведеного дослідження є системно-структурний аналіз та комплексний підхід, заснований на поєднанні досягнень соціальної, медичної та психологічної наук, лікувально-відновлювальних заходів із корекційно-педагогічним та соціально-психологічним вихованням і навчанням, спрямований на реабілітацію та реінтеграцію дітей, які мають або обмеження здоровʼя, або психоемоційні поведінкові девіації. Водночас система соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю засобами інклюзивного туризму є складною відкритою саморозвивальною системою, структурні елементи якої взаємопов’язані і взаємозумовлені різними типами детермінованих зв’язків.

Біографія автора

Oksana Kravchenko

доктор педагогічних наук, професор

декан факультету соціальної та психологічної освіти

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

м.Умань, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Kravchenko O. Physical Support of People with Disabilities: Professionals’ Training. Social Work and Education. 2021. Vol. 8. No. 1. P.116−128.

Академія дитячої інвалідності. Центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи. URL: http://childneuro.gov.ua/academia#rec196127757. (дата звернення 03.02.2022)

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. проф. І.Д.Зверєвої. Київ, Сімферополь: Універсум» 2012. 536 c.

Інклюзивний туризм як вид реабілітації: сучасні потреби інвалідів / Л. Науменко та ін. Український вісник медико-соціальної експертизи. 2015. № 2. С.23–26.

Когаловская А.С. Особенности реабилитации детей-инвалидов с использованием канистерапии Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Естественные, общественные науки. 2013. № 1. С.41–46.

Колупаєва А. А. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі: навчально-методичний посібник Харків: Ранок, 2019. 304 с.

Коренев Н.М. и др. Инвалидность детей с хронической соматической патологией. Харьков: Основа, 2002. 212 с.

Петренко Ю., Барабаш Ю. Характеристика змісту та напрямів соціальної реабілітації (адаптації) осіб зі стійкими фізичними, інтелектуальними та психічними порушеннями в інтернатних установах системи соціального захисту населення. Україна: аспекти праці. 2017. №3. 2017. http://uap.in.ua/download/all/Vy-pusky-_2017_roku/UAP3_17_2.pdf

Центр соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без бар’єрів» | Факультет соціальної та психологічної освіти. Факультет соціальної та психологічної освіти. URL: https://fspo.udpu.edu.ua/наука/науково-дослідні-центри-2/про-насс/ (дата звернення: 13.11.2020).

Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посібник Київ: Либідь, 2002. 560 с.

References

Kravchenko, O. (2021). Physical Support of People with Disabilities: Professionals’ Training. Social Work and Education, 8 (1), 116−128.

Akademiia dytiachoi invalidnosti. Tsentr reabilitatsii ditei z orhanichnym urazhenniam nervovoi systemy [Academy of Children's Disability. Rehabilitation center for children with organic lesions of the nervous system]. http://childneuro.gov.ua/academia#rec196127757. [in Ukrainian].

Zverieva, I.D. (Ed.). (2012). Entsyklopediia dlia fakhivtsiv sotsialnoi sfery [Encyclopedia for social professionals]. Universum. [in Ukrainian].

Naumenko, L. Et al (Eds.). (2015). Inkliuzyvnyi turyzm yak vyd reabilitatsii: suchasni potreby invalidiv [Inclusive tourism as a type of rehabilitation: modern needs of the disabled]. Ukrainskyi visnyk medyko-sotsialnoi ekspertyzy, 2, 23–26. [in Ukrainian].

Kohalovskaia, A.S. (2013). Osobennosty reabylytatsyy detei-ynvalydov s yspolzovanyem kanysterapyy [Features of rehabilitation of children with disabilities with the use of canine therapy]. Vestnyk Yvanovskoho hosudarstvennoho unyversyteta. Seryia: Estestvennыe, obshchestvennыe nauky, 1, 41–46. [in Russian].

Kolupaieva, A.A. (2019). Navchannia ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy v inkliuzyvnomu seredovyshchi [Teaching children with special educational needs in an inclusive environment]. Ranok. [in Ukrainian].

Korenev, N.M. (2002). Ynvalydnost detei s khronycheskoi somatycheskoi patolohyei [Disability of children with chronic somatic pathology]. Osnova. [in Russian].

Petrenko, Yu., & Barabash, Yu. (2017). Kharakterystyka zmistu ta napriamiv sotsialnoi reabilitatsii (adaptatsii) osib zi stiikymy fizychnymy, intelektualnymy ta psykhichnymy porushenniamy v internatnykh ustanovakh systemy sotsialnoho zakhystu naselennia [Characteristics of the content and directions of social rehabilitation (adaptation) of persons with persistent physical, intellectual and mental disorders in boarding schools of the social protection system]. Ukraina: aspekty pratsi, 3. http://uap.in.ua/download/all/Vy-pusky-_2017_roku/UAP3_17_2.pdf. [in Ukrainian].

Tsentr sotsialno-osvitnoi intehratsii ta inkliuzyvnoho reabilitatsiino-sotsialnoho turyzmu «Bez barieriv» | Fakultet sotsialnoi ta psykholohichnoi osvity. Fakultet sotsialnoi ta psykholohichnoi osvity [Center for Social and Educational Integration and Inclusive Rehabilitation and Social Tourism "Without Barriers" | Faculty of Social and Psychological Education. Faculty of Social and Psychological Education]. https://fspo.udpu.edu.ua/nauka/naukovo-doslidni-tsentry-2/pro-nass/. [in Ukrainian].

Yahupov, V.V. (2002). Pedahohika [Pedagogy]. Lybid. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті