ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З МАРКЕТИНГУ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.145-148

Ключові слова:

фахівець з маркетингу, професійна підготовка, компетентнісний підхід, Великобританія, Україна.

Анотація

Кардинальні соціально-економічні зміни в Україні, що спрямовані на розвиток економічних, маркетингових та соціальних відносин, зумовлюють необхідність пошуку ефективної моделі професійної підготовки фахівців з маркетингу. Метою статті є визначення спільного та відмінного в системах підготовки фахівців з маркетингу України та Великобританії та визначення позитивних рис системи підготовки фахівців з маркетингу у Великобританії, які можливо використати в українських ЗВО. Під час дослідження були використані методи аналізу, синтезу, порівняння і узагальнення для вивчення праць зарубіжних і вітчизняних науковців, офіційних та нормативно-правових документів. В статті проаналізовано особливості професійної підготовки фахівців з маркетингу у вітчизняному освітньому просторі та Великобританії. Виявлено подібне та відмінне у професійній підготовці фахівців з маркетингу у досліджуваних країнах. Виокремлені ті особливості підготовки, що позитивно вирізняють британський досвід порівняно з українськими реаліями.

Біографія автора

Tetiana Kravchenko

PhD

старший викладач кафедри англійської мови літератури з методиками навчання

Мукачівський державний університет

м.Мукачево, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Сергеєва О.В. Особливості професійної освіти у Великобританії. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2020ю №5. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vnadps_2010_5_15. (дата звернення: 30.08.2021)

Україна. Міністерство освіти і науки України. (2018). Стандарт вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 07 − Управління та адміністрування, спеціальність 075 − Маркетинг. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/075-marketing-bakalavr.pdf (дата звернення: 20.02.2022)

Україна. Міністерство освіти і науки України. (2019). Стандарт вищої освіти: другий (магістерський) рівень, галузь знань 07 − Управління та адміністрування, спеціальність 075 − Маркетинг. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/11/2019-11-05-075-marketing-magistr.pdf (дата звернення: 20.02.2022 )

Україна. Міністерство освіти і науки України. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки. URL: http://www.reform.org.ua/proj_edu_strategy_2021-2031.pdf. (дата звернення: 30.03.2022)

Україна. Президент України. Указ № 347/2002. (2002). Про Національну доктрину розвитку освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text (дата звернення: 30.03.2022 )

Україна. Президент України. Указ № 344/2013. (2013). Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (дата звернення: 30.03.2022 )

7th Definitive Guide Final. URL: https://www.marketingcollege.com/publications/wp-content/uploads/2010/04/7th_DefinitiveGuideFinal.pdf. (дата звернення: 30.07.2021)

Professional marketing standards. URL: https://www.cim.co.uk/media/7013/professional-marketing-competencies-2019.pdf. (дата звернення: 30.07.2021 )

University of Westminster. Marketing Management. URL: https://www.theuniguide.co.uk/university-of-westminster-w50/courses/marketing-management-ba-hons-2021-160728a17c25 (дата звернення: 30.07.2021)

References

Serheieva, O.V. (2010). Osoblyvosti profesiinoi osvity u Velykobrytanii. [Features of vocational education in the UK]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, 5. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vnadps_2010_5_15. [in Ukrainian]

Ukraina. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. (2018). Standart vyshchoi osvity: pershyi (bakalavrskyi) riven, haluz znan 07 - Upravlinnia ta administruvannia, spetsialnist 075 − Marketynh [Higher education standard: first (bachelor's) level, field of knowledge 07 − Management and administration, specialty 075 − Marketing]. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15. [in Ukrainian]

Ukraina. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. (2019). Standart vyshchoi osvity: druhyi (mahisterskyi) riven, haluz znan 07 − Upravlinnia ta administruvannia, spetsialnist 075 − Marketynh. [Higher education standard: second (master's) level, field of knowledge 07 - Management and administration, specialty 075 − Marketing]. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/11/2019-11-05-075-marketing-magistr.pdf [in Ukrainian]

Ukraina. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. Stratehiia rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2021-2031 roky [Strategy for the development of higher education in Ukraine for 2021-2031]. http://www.reform.org.ua/proj_edu_strategy_2021-2031.pdf. [in Ukrainian]

Ukraina. Prezydent Ukrainy. Ukaz № 347/2002. (2002). Pro Natsionalnu doktrynu rozvytku osvity [On the National Doctrine of Education Development]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text [in Ukrainian]

Ukraina. Prezydent Ukrainy. Ukaz № 344/2013. (2013). Pro Natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku. [On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021]. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 [in Ukrainian]

7th Definitive Guide Final. https://www.marketingcollege.com/publications/wp-content/uploads/2010/04/7th_DefinitiveGuideFinal.pdf.

Professional marketing standards. https://www.cim.co.uk/media/7013/professional-marketing-competencies-2019.pdf.

University of Westminster. Marketing Management. https://www.theuniguide.co.uk/university-of-westminster-w50/courses/marketing-management-ba-hons-2021-160728a17c25

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті