ЗМІСТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ УЧНЯМ-ЖЕРТВАМ БУЛІНГУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.169-173

Ключові слова:

булінг, жертва булінгу, заклад освіти, соціальний педагог, соціально-педагогічна допомога.

Анотація

У статті розглянуто проблему соціально-педагогічної допомоги учням-жертвам булінгу. Її метою є аналіз змісту соціально-педагогічної допомоги учням-жертвам булінгу в умовах закладу освіти. Методи дослідження: систематизація та аналіз науково-педагогічної літератури з проблеми соціально-педагогічної допомоги жертвам булінгу; класифікація форм і методів соціально-педагогічної роботи з учнями-жертвами булінгу на різних її етапах; узагальнення для формулювання висновків дослідження. Визначено, що допомога дітям-жертвам булінгу є важливим напрямом соціально-педагогічної роботи, має бути комплексною і різнорівневою, не обмежуючись лише роботою з дитиною, яка стала жертвою шкільного булінгу. Проаналізовано етапи соціально-педагогічної допомоги: діагностичний; індивідуальна допомога учням-жертвам булінгу; групова робота, яка опирається на систему взаємодії учнів, класного керівника, вчителів і класу, батьків учасників булінгу. З’ясовано, що соціально-педагогічна робота з учнями-жертвами булінгу має здійснюватися із використанням як традиційних, так і інноваційних методів роботи: бесіди, індивідуальні консультації, корекційно-розвивальні заняття, групові заняття з елементами тренінгу, години спілкування та ін. Оскільки булінг є навмисним, груповим, усвідомленим і організованим процесом, він не може бути припинений без втручання фахівців (педагогів, психологів, соціальних педагогів) і батьків. Це передбачає цілеспрямовану антибулінгову роботу, що вимагає залучення всіх наявних ресурсів закладу освіти і оточення дитини.

Біографія автора

Oleg Lisovets

доктор педагогічних наук, професор

кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

м.Ніжин, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Лейн Д. Школьная травля (буллинг). Детская и подростковая психотерапия / Под ред. Д.Лейна и Э. Миллера. СПб.: Питер. 2001. C.240−274

Ліщинська О. А. Профілактика психологічного насильства в сім'ї та в освітньому середовищі: методичні рекомендації. Національна академія наук педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Київ: «Міленіум», 2010. 68 с.

Про булінг (цькування) та як його подолати. Дітям, молоді та дорослим про важливе. Київ: ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики», 2020. 40 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню): Закон України від 18.12.2019 року № 2657-VIII. URL: https://pedpresa.ua/196889-nabuv-chynnosti-zakon-shhodo-protydiyi-bulingu.html (дата звернення: 19.02.2022)

Beck K. Bullying in German Schools: The School Social Work Role. International Network for School Social Work. URL: https://www.talentia.fi/kouluku-raattorit/wp-content/uploads/sites/23/2018/08/Newsletter-April-2018-.pdf (дата звернення: 19.02.2022)

Leyman H. (1990). Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence and Victims. № 5. Р.119–126.

Robinson G., Maines B. Bullying: A Complete Guide to the Support Group Method. SAGE Publications, 2008. 168 р.

References

Leyn, D. (2001). Shkolnaya travlya (bulling). Detskaya i podrostkovaya psikhoterapiya [School bullying. Child and Adolescent Psychotherapy]. Piter. [in Russian].

Lishchynska, O.A. (2010). Profilaktyka psykholohichnoho nasylstva v simi ta v osvitnomu seredovyshchi [Prevention of psychological violence in the family and in the educational environment. Milenium. [in Ukrainian].

Pro bulinh (tskuvannia) ta yak yoho podolaty. (2020). Ditiam, molodi ta doroslym pro vazhlyve [About bullying and how to overcome it. For children, young people and adults about the important]. Derzhavnyi instytut simeinoi ta molodizhnoi polityky. [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo protydii bulinhu (tskuvanniu) [About modification of some legislative acts of Ukraine concerning counteraction to bullying (harassment)]: Zakon Ukrainy vid 18.12.2019 roku # 2657-VIII. https://pedpresa.ua/196889-nabuv-chynnosti-zakon-shhodo-protydiyi-bulingu.html [in Ukrainian].

Beck, K. (2018). Bullying in German Schools: The School Social Work Role. International Network for School Social Work. https://www.talentia.fi/kouluku-raattorit/wp-content/uploads/sites/23/2018/08/Newsletter-April-2018-.pdf

Leyman, H. (1990). Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence and Victims, 5, 119–126.

Robinson, G., & Maines,B. (2008). Bullying: A Complete Guide to the Support Group Method. SAGE Publications.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті