ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.134-137

Ключові слова:

соціальна активність, студентська молодь, молодь, волонтерська діяльність, волонтер.

Анотація

Мета дослідження − на основі теоретичного міждисциплінарного аналізу визначити підходи до поняття соціальна активність, розкрити важливість формування соціальної активності у студентської молоді. Методи дослідження: міждисциплінарний аналіз, синтез, систематизація, порівняння та узагальнення – для визначення змісту поняття соціальна активність студентської молоді. Здійснено міждисциплінарний аналіз поняття «соціальна активність» за наступними напрямками: філософія, психологія, соціальна робота (соціальна педагогіка), соціологія, педагогіка – результат якого зведений у таблицю. Проаналізовано поняття «студентська молодь» та запропоновані 4 підходів до даного поняття за А. Мурзіна та Н. Солодюк. Досліджено актуальність формування соціальної активності у студентської молоді, як значної частини суспільства, що має вплив на державотворчі процеси. Наведені статистичні дані Державної служби статистики України. Розглянуто волонтерську діяльність, як складову соціальної активності. Представлений проєкт «Онлайн школа волонтерства для студентської молоді» що був розроблений у рамках Зимової школи молодого науковця Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України в рамках реалізації проєкту British Council «Активні громадяни» та спільно з ГО «Міжнародна фундація розвитку».

Біографія автора

Anastasia Kotelevets

аспірантка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Інститут людини, Київський університет імені Бориса Грінченка

м.Київ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Потапчук Т., Клепар М. Експериментальна перевірка соціальної активності молодших школярів у позаурочній діяльності. Освітологічний дискурс. 2020. Т. 31, № 4. С.85−96.

Енциклопедія освіти / гол. ред. В.Г.Кремінь. Київ: Юрінком Інтер, 2021. 1144 с.

Базиленко А. Аналіз наукових підходів до сутності соціальної активності студентської молоді. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. 2020. № 2. С.212–217.

Шепелєва Н.В. Світовий досвід формування соціальної активності студентської молоді у дозвіллєвій діяльності. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2020. Вип. 1 (46). С. 143–147.

Мурзіна А.В., Солодюк Н.В. Соціальна активність особистості студентської молоді – пріоритетний напрямок розвитку українського державотворення. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2012. Вип. 4. С.82–87.

Філософський енциклопедичний словник. За ред..В.Шинкарук та ін.. Київ: Абріс, 2002. 750 с.

Kazimierz M. Czarnecki. Aktywność człowieka jako podstawowy potencjał jego rozwoju zawodowego: (zarys problemu). Problemy Profesjologii. 2006. № 2. С.71–77.

Соціальна робота в Україні: навч. посіб. / за заг. ред. І.Д.Звєрєвої, Г.М.Лактіонової. Київ: ЦНЛ, 2004. 256 с.

Соціологічний довідник / за заг. ред. В.І.Воловича. Київ: Політіздат України, 1990. 382 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 374 с.

Мовчан Г.В. Волонтерський рух як чинник формування соціальної активності студентської молоді. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Соціально-гуманітарні науки та публічне адміністрування. 2020. Вип. 5. С.46–50.

References

Potapchuk, T. & Klepar, M. (2020). Eksperymentalna perevirka sotsialnoyi aktyvnosti molodshykh shkolyariv u pozaurochniy diyalnosti [Experimental testing of social activity of junior high school students in extracurricular activities]. Osvitolohichnyy dyskurs, 31 (4), 85−96. [in Ukrainian].

Kremin, V.H. (ed.). (2021). Entsyklopediya osvity [Encyclopedia of Education]. Yurinkom Inter. [in Ukrainian].

Bazylenko, A. (2020). Analiz naukovykh pidkhodiv do sutnosti sotsialnoyi aktyvnosti studentskoyi molodi [Analysis of scientific approaches to the essence of social activity of student youth]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka. Seria: Pedahohika, 2, 212–217. [in Ukrainian].

Shepelyeva, N.V. (2020). Svitovyy dosvid formuvannya sotsialnoyi aktyvnosti studentskoyi molodi u dozvilniy diyalnosti [World experience of formation of social activity of student youth in leisure activity]. Scientific herald of uzhhorod university. Series: Pedagogy. Social Work, 1 (46), 143–147. [in Ukrainian].

Murzina, A.V. & Solodyuk, N.V. (2012). Sotsialna aktyvnist osobystosti studentskoyi molodi – naykrashchyy napryamok rozvytku ukrayinskoho derzhavotvorennya [Social activity of the student's personality − a priority area of development of Ukrainian statehood]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiya, teoriya i praktyka, 4, 82–87. [in Ukrainian].

Shynkaruk, V.I. (ed.). (2002). Filosofskyy entsyklopedychnyy slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary]. Abris. [in Ukrainian].

Czarnecki, K.M. (2006). Aktywność człowieka jako podstawowy potencjał jego rozwoju zawodowego: (zarys problemu) [Human activity has a very strong potential for its development: (problem description)]. Problemy Profesjologii, 2, 71–77. [in Polish].

Zvyeryeva, I.D. & Laktionova H.M. (ed.). (2004). Sotsialna robota v Ukrayini [Social work in Ukraine]. Tsentr navchalnoyi literatury. [in Ukrainian].

Volovych, V.I. (ed.). (1990). Sotsiolohichnyy dovidnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Politizdat Ukrayiny. [in Ukrainian].

Honcharenko, S. (1997). Ukrayinskyy pedahohichnyy slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionaryї]. Lybid. [in Ukrainian].

Movchan, H.V. (2020). Volonterskyy rukh yak chynnyk formuvannya sotsialnoyi aktyvnosti studentskoyi molodi [Volunteer movement as a factor in the formation of social activity of student youth]. Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriya: Sotsialno-humanitarni nauky ta publichne administruvannya, 5, 46–50. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті