«НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ» У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НУШ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.174-177

Ключові слова:

комунікативна компетентність, мовна особистість, наукова комунікація, освітній простір, учитель початкових класів НУШ.

Анотація

Статтю присвячено проблемі функціонування курсу «Наукова комунікація» в освітньому процесі здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта як наукового підґрунтя для проведення різних видів наукових досліджень, обговорення складних проблем на основі наукової полеміки, дискусій, суперечок, диспутів тощо для вирішення нагальних проблем у галузі початкової освіти. Мета статті – визначити функціональне навантаження курсу «Наукова комунікація» у формуванні мовної особистості майбутнього вчителя початкових класів НУШ. У статті охарактеризовано структурні компоненти навчальної дисципліни та окреслено їхню квінтесенцію у формуванні мовної особистості майбутнього вчителя початкових класів НУШ. У розвідці використано такі методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення, описовий метод, що дали можливість детально розглянути подану проблему та зробити висновки щодо доцільності функціонування дисципліни «Наукова комунікація» в освітньому процесі ЗВО спеціальності 013 Початкова освіта для розвитку мовної особистості майбутнього вчителя початкових класів НУШ. Визначено, що метою вивчення курсу «Наукова комунікація» є формування системи теоретичних і методичних знань про наукову комунікацію, її основні складники, новітні тренди та технології і вмінь їх застосовувати під час пошуку інформації та поширення результатів дослідження; забезпечення підготовки висококваліфікованого фахівця, здатного виявляти стійкі фахові знання української/іноземної мов і професіоналізм під час обміну науковою інформацією в галузі початкової освіти. У статті окреслено завдання навчальної дисципліни «Наукова комунікація», загальні та спеціальні компетентності, програмні результати навчання відповідно до освітньої програми «013 Початкова освіта»; інноваційні підходи і методи навчання. З’ясовано, що набуті знання, уміння, навички, професійна компетентність сприятимуть розвитку мовної особистості майбутнього вчителя початкових класів НУШ не лише впродовж здобуття вищої освіти, а й у подальшій професійній діяльності під час самоосвіти, саморозвитку і самовдосконалення.

Біографія автора

Iryna Lobachova

кандидат філологічних наук, доцент

кафедра теорії і практики початкової освіти

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

м. Слов’янськ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Кондратів І. Культуромовний потенціал професійної наукової комунікації. Молодий вчений. 2017. Випуск 4.3 (44.3), квітень. С. 109–113.

Лобачова І. М. Шляхи розвитку професійної мовленнєвої компетенції студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія^ «Педагогіка. Соціальна робота». 2015. Випуск 35. С.107–109.

Освітня програма зі спеціальності 013 Початкова освіта для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. ДВНЗ «ДДПУ», 2021. 20 с.

Холявко І.. Наукова комунікація в руслі прагматичної інтерпретації. Вчені записки ТНУ імені В.І.Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2020. Том 31 (70). №2. Ч.1. С. 84–89.

Lobachova I. The Ways of Forming Speech Competence of Prospective Primary School Teachers in the Ukrainian Language & Speech Culture Course. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. Слов’янськ. 2017. Вип. 6. С. 150–158.

References

Kondrativ, I. (2017). Kulturomovnyi potentsial profesiinoi naukovoi komunikatsii [Language and Cultural Potential of Professional Scientific communication]. Young Scientist, 4.3 (44.3), April, 109–113 [in Ukrainian].

Lobachova, I. M. (2015). Shliakhy rozvytku profesiinoi movlennievoi kompetentsii studentiv osvitno-kvalifikatsiinoho rivnia «mahistr» [The Ways of Developing the Professional Speech Competence of Students of the Educational and Qualifying Level of “Master”]. Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: «Pedagogy. Social Work», 35, 107–109 [in Ukrainian].

Osvitnia prohrama zi spetsialnosti 013 Pochatkova osvita dlia zdobuvachiv druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity [Educational Program in Specialty 013 Primary Education for Students of the Second (Master’s) Degree of Higher Education]. SHEI “DSPU”, 2021. 20 p.

Khоliavko, І. V. (2020). Naukova komunikatsiia v rusli prahmatychnoi interpretatsii [Scientific Communication in the Framework of Pragmatic Interpretation]. Scientific notes of TSU named after V. I. Vernadskyi. Series: Philology. Social communications, 31 (70), 2 (1). 84–89 [in Ukrainian].

Lobachova, I. (2017). The Ways of Forming Speech Competence of Prospective Primary School Teachers in the Ukrainian Language & Speech Culture Course. Professionalism of a teacher: theoretical and methodological aspects, 6, 150–158.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті