НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНІКИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.182-185

Ключові слова:

нетрадиційна техніка образотворчого мистецтва, штампування, монотипія, акватипія, водяний друк, ебру.

Анотація

Ознайомлення з різними техніками образотворчого мистецтва збагачує досвід дитини, її світогляд, уявлення про властивості об’єктів оточуючого світу, розвиває фантазію, підвищує інтерес до продуктивної діяльності. В статті аналізуються деякі освітні програми для дітей раннього та дошкільного віку з точки зору їх рекомендацій використовувати в образотворчій діяльності дітей нестандартні техніки; розглядаються особливості організації навчання дітей нетрадиційним технікам образотворчого мистецтва; пропонуються доступні дошкільникам техніки та розкривається їх сутність. Нами було використано такі методи дослідження, як аналіз та порівняння для виявлення міри уваги, що приділяється чинними освітніми програмами впровадженню в образотворчу роботу з дітьми нетрадиційних технік; аналіз, синтез, узагальнення літератури, відео-матеріалу, спостереження за діяльністю вихователів для з’ясування суті нетрадиційних технік, які використовуються у сьогоденні в ЗДО, їх переваг та можливих недоліків. Висвітлено особливості роботи в таких техніках, як штампування, монотипія, акватипія, малювання по снігу, малювання на зім’ятому папері, малювання виделкою, зубною щіткою, ватними паличками, свічкою, малювання мильними бульбашками, об’ємними фарбами, піском, маком, аплікація стабілізованим мохом, «водяний друк», ебру.

Біографія автора

Olena Maksimova

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра дошкільної освіти та педагогічних інновацій

Житомирський державний університет ім. Івана Франка

м.Житомир, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Бєленька Г., Богініч О., Богданець-Білоскаленко Н. та ін. Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту В.О.Огнев’юк. Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. 304 с.

Білан О. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / за ред. О.В. Низковської. Тернопіль: Мандрівець, 2017. 256 с.

Сухорукова Г.В., Дронова О.О., Голота Н.М., Янцур Л.А. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі: підручник. Київ: Слово, 2010. 373 с.

Чен Н. Надзвичайні вироби своїми руками. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля». 2007. С.168−188.

Шульга Л.М. Барвиста радість (Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання). 2-е вид., виправ. й доп. Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012. 328 с.

References

Bielenka, H., Bohinich, O., & Bohdanets-Biloskalenko, N. (2016). Dytyna: Osvitnia prohrama dlia ditei vid dvokh do semy rokiv [Child: Educational program for children from two to seven years]. B.Hrinchenko Kyiv University. [in Ukrainian].

Bilan, O. (2017). Prohrama rozvytku dytyny doshkilnoho viku «Ukrainske doshkillia» [Ukrainian Preschool Child Development Program]. Mandrivets. [in Ukrainian].

Sukhorukova, H.V., Dronova О.О., Holota N.M., & Yantsur, L.A. (2010). Obrazotvorche mystetstvo z metodykoiu vykladannia v doshkilnomu navchalnomu zakladi [Fine arts with methods of teaching in preschool]. Slovo. [in Ukrainian].

Chen, N. (2007). Nadzvychaini vyroby svoimy rukamy [Extraordinary products with their own hands]. Knyzhkovyi Klub «Klub Simeinoho Dozvillia». [in Ukrainian].

Shulha, L.M. (2012). Barvysta radist (Rozvytok tvorchykh zdibnostei ditei doshkilnoho viku na zaniattiakh iz maliuvannia) [Colorful joy (Development of creative abilities of preschool children in drawing lessons)]. 2-nd ed. TOV «LIPS» LTD. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті