ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.191-194

Ключові слова:

професійна підготовка, соціальний працівник, педагогічна взаємодія, фахові дисципліни.

Анотація

Метою статті є аналіз змісту професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до педагогічної взаємодії у процесі вивчення фахових дисциплін. З метою статті пов’язаний добір методів дослідження: аналізу – для вивчення наукових джерел з досліджуваної проблеми, порівняння – для пояснення наукових позицій науковців, інтерпретації – для коментування наукових джерел. У статті розглянуто зміст професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у процесі вивчення фахових дисциплін. З’ясовано сутність поняття «зміст навчання» та «зміст освіти» у вітчизняних та зарубіжних наукових школах. Встановлено, що основними проблемами проєктування змісту професійної підготовки майбутніх соціальних працівників є недостатня узгодженість змісту професійної підготовки з практикою соціальної роботи; складність урахування в змісті професійної підготовки специфіки діяльності різних соціальних інститутів; відсутність у змісті професійної підготовки майбутніх соціальних працівників неформального компонента; недостатнє врахування в змісті підготовки позитивного зарубіжного досвіду та просте його копіювання; низький рівень орієнтації змісту підготовки на сучасні інтерактивні форми й методи навчальної діяльності. Здійснено контент-аналіз робочих програм навчальних дисциплін, що входять до переліку фахових. У ході контент-аналізу використано критерії, що уможливили поділ всіх навчальних дисциплін на три групи: безпосередньо стосується формування готовності студентів до педагогічної взаємодії; частково стосується; не стосується. Такими критеріями було обрано: критерій спільного тезаурусу; цільовий критерій; функціональний критерій. Сформульовано висновок, про низький рівень цільової спрямованості змісту професійної підготовки соціальних працівників на формування готовності студентів до педагогічної взаємодії, що у свою чергу підвищує рівень необхідності у пошуку нових технологічних шляхів формування означеної готовності у процесі вивчення фахових дисциплін.

Біографія автора

Serhii Mykhniuk

аспірант

кафедра управління та освітніх технологій

Національний університет біоресурсів і природокористування України

м.Київ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Андрусь О. І. Сучасні аспекти професійної підготовки студентів у технічних університетах. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2011. №4 (11), С.283−294.

Гершунский Б. С. Философия образования для ХХI века (в поисках практико-ориентированных образовательных концепций) / РАН; Институт теории образования и педагогики. Москва: Совершенство, 1998. 608 с.

Кубіцький С. О. Аналіз освітньо-професійних програм підготовки фахівців за спеціальністю 231 Соціальна робота. Науковий журнал «ScienceRiese: Pedagogical Education». 2017. №6 (14). С.18−22.

Кубіцький С. О. Система професійної підготовки студентів, які навчаються за спеціальністю «Соціальна робота». Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». 2017. Вип. 4. С.111−118.

Поліщук В. А. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: зарубіжний досвід: посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. 222 с.

Рідкодубська Г. А. Зміст підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної мобільності в рамках вивчення дисципліни «Практикум з соціальної роботи». Young Scientist. 2018. № 5. С.75−78.

Харченко С. Я. Дидактические основы подготовки студентов к социально-педагогической деятельности: науч. пособ. Луганск: Альма-матер, 1999. 138 с.

Mykhniuk S. Theoretical and practical aspects of training future social workers in european countries. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: «Pedagogy. Social Work». 2021. № 1 (48). P.272−279.

References

Andrus, O.I. (2011). Suchasni aspekty profesiinoi pidhotovky studentiv u tekhnichnykh universytetakh [Modern aspects of professional training of students in technical universities]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia, (4), 283-294. [in Ukrainian].

Gershunskij, B.S. (1998). Filosofiya obrazovaniya dlya HHI veka (v poiskah praktiko-orientirovannyh obrazovatelnyh koncepcij) [Philosophy of education for the XXI century (in search of practice-oriented educational concepts). Sovershenstvo. [in Russian].

Kubitskyi, S.O. (2017). Analiz osvitno-profesiinykh prohram pidhotovky fakhivtsiv za spetsialnistiu 231 Sotsialna robota [Analysis of educational and professional training programs in the specialty 231 Social work. ScienceRiese: Pedagogical Education, 6 (14), 18−22. [in Ukrainian].

Kubitskyi, S.O. (2017). Systema profesiinoi pidhotovky studentiv, yaki navchaiutsia za spetsialnistiu «Sotsialna robota» [The system of professional training of students majoring in Social Work]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia «Pedahohichni nauky», 4, 111−118. [in Ukrainian].

Polishchuk, V.A. (2003). Profesiina pidhotovka fakhivtsiv sotsialnoi sfery: Zarubizhnyi dosvid [Professional training of specialists in the social sphere: foreign experience]. Navchalna knyha – Bohdan. [in Ukrainian].

Ridkodubska, H.A. (2018). Zmist pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv do profesiinoi mobilnosti v ramkakh vyvchennia dystsypliny «Praktykum z sotsialnoi roboty» [The content of training of future social workers for professional mobility in the study of the course Practicum on social work]. Young Scientist, (5), 75−78. [in Ukrainian].

Harchenko, S.Ya. (1999). Didakticheskie osnovy podgotovki studentov k socialno-pedagogicheskoj deyatelnosti [Didactic bases of preparation of students for social and pedagogical activity: scientific. Allowance]. Alma-mater. [in Russian].

Mykhniuk, S. (2021). Theoretical and practical aspects of training future social workers in european countries. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: «Pedagogy. Social Work», 1 (48), 272−279.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті