НАЛАГОДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА МІЖ ЗАКЛАДОМ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І ГРОМАДОЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.207-210

Ключові слова:

соціальне партнерство, заклад освіти, етапи й рівні соціального партнерства закладу середньої освіти з громадою.

Анотація

Соціальне партнерство сьогодні прийнято трактувати як спосіб інтеграції інтересів суб’єктів суспільних відносин. Тому актуальним є питання розвитку партнерської взаємодії суб’єктів освітньої діяльності, оскільки система освіти в сучасних суспільних трансформаціях є сферою активізації спільних інтересів. Мета статті: визначити етапи й рівні налагодження соціального партнерства закладу середньої освіти із громадою. Застосовано наступні методи дослідження: метод порівняльного аналізу – з’ясувати поточний стан проблеми формування соціального партнерства в системі освіти; систематизації, інтегрування, зіставлення – теоретично обґрунтувати етапи й рівні розвитку відносин між суб’єктами соціального партнерства. Установлено, що налагодження механізму взаємодії закладу середньої освіти з громадою здійснюється поетапно. Кожен етап формування системи соціального партнерства характеризується певним рівнем розвитку взаємовідносин між партнерами, наявністю форм і методів налагодження діалогу між ними. Суб’єкти соціального партнерства досягають ефективної співпраці, співдружності, якщо їхні відносини переходять до останнього етапу свого розвитку – етапу творчої взаємодії. На основі трансформації взаємин між партнерами встановлюються рівні (початковий, середній, високий) розвитку соціального партнерства. Водночас, кожна школа індивідуально, відповідно до власних потреб і потреб місцевої громади вибирає напрями співпраці з соціальними партнерами. У процесі спільної діяльності реалізуються соціальні проєкти, впроваджуються суспільні ініціативи, здійснюється залучення громадськості до управління школою, що сприяє, в цілому, розвитку і закладу освіти, і самої громади.

Біографія автора

Oksana Oksenyuk

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи

Рівненський державний гуманітарний університет

м. Рівне, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Абрамова С. В. Взаємодія школи і громади в діяльності ГАШ (громадсько активних шкіл) як умова формування соціально активної особистості. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2013. №10(3). С.236−244.

Романенко Н. Громадсько-активна школа як засіб управління якістю освіти. Директор школи. 2013. № 24. С.32−35.

Резніченко З.В. Нові горизонти розбудови соціального партнерства як особливого чинника управління школою. Развитие форм и методов современного менеджмента в условиях глобализации: материалы 3-й междунар. науч.-практ. конф., г. Петропавловск, 22-24 апр. 2015 г. Петропавловск, 2015. С. 69-71.

Садова О. Г. Особливості застосування технології «партнерство у громаді» у практиці освітньої діяльності сільської школи. Таврійський вісник освіти. 2016. № 1. С.60−65.

Багрич С. П. Система соціального партнерства: особливості формування і перспективи розвитку. Державне будівництво. 2008. №2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2008_2_10 (lfnf pdthytyyz^ 17/02/2022)

References

Abramova, S.V. (2013). Vzaiemodiia shkoly i hromady v diialnosti HASh (hromadsko aktyvnykh shkil) yak umova formuvannia sotsialno aktyvnoi osobystosti [Socially Active Schools) as a Condition for the Formation of Socially Active Personality]. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohichni nauky, 10 (3), 236−244. [in Ukrainian].

Romanenko, N. (2013). Hromadsko-aktyvna shkola yak zasib upravlinnia yakistiu osvity [Socially Active School as a Means of Managing the Quality of Education]. Dyrektor shkoly, 24, 32−35. [in Ukrainian].

Reznichenko, Z.V. (2015). Novi horyzonty rozbudovy sotsialnoho partnerstva yak osoblyvoho chynnyka upravlinnia shkoloiu [New Horizons of Social Partnership as a Special Factor in School Management]. Proceedings of the 3rd International scientific-practical conference Development of Forms and Methods of Modern Management in the Context of Globalization (pp.69−71). Petropavlovsk. [in Ukrainian].

Sadova, O.H. (2016). Osoblyvosti zastosuvannia tekhnolohii «partnerstvo u hromadi» u praktytsi osvitnoi diialnosti silskoi shkoly [Features of Application of the Technology "Community Partnership" in the Practice of Educational Activities of Rural Schools]. Tavriiskyi visnyk osvity, 1, 60−65. [in Ukrainian].

Bahrych, S.P. (2008). Systema sotsialnoho partnerstva: osoblyvosti formuvannia i perspektyvy rozvytku [System of Social Partnership: Features of Formation and Prospects of Development]. Derzhavne budivnytstvo, 2. http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2008_2_10. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Як цитувати

Oksenyuk, O. (2022). НАЛАГОДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА МІЖ ЗАКЛАДОМ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І ГРОМАДОЮ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(50), 207–210. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.207-210

Номер

Розділ

Статті