СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.223-226

Ключові слова:

конкурентоспроможність, вчитель математики, соціально-педагогічні передумови, модернізація освіти, якість освіти.

Анотація

Нові соціально-економічні і політичні умови, які формуються в Україні впродовж останніх років, євроінтеграційні процеси зумовлюють зростання вимог до професійної підготовки майбутніх фахівців, конкурентоспроможних на світовому ринку праці. Конкурентоспроможність розуміється як сукупність конкурентних переваг, що виявляються в унікальних здібностях сучасного фахівця. Метою статті є обґрунтування соціально-педагогічних передумов формування конкурентоспроможності майбутніх учителів математики. Методи дослідження: аналіз наукової літератури, систематизація (для з’ясування ключових понять дослідження), узагальнення (з метою формування авторських висновків). Визначено чотири групи соціально-педагогічних передумов формування конкурентоспроможності майбутніх учителів математики. Перша група – пов’язана з процесом зміни парадигми освіти, формуванням нової концепції освіти, яка відповідає потребам особистості та динамічного суспільства в умовах впровадження інноваційних технологій навчання. Друга група – зумовлена особливостями розвитку інформаційного суспільства: збільшенням обсягу виробленої інформації, зростанням інформаційного споживання, розвитком нових інформаційних технологій. Третя група передумов пов’язана з інтеграційними процесами в освіті: розвитком системи безперервної освіти, наступністю рівнів освіти, модернізацією освітнього процесу. Четверта група зумовлена проблемами якості освіти – зростанням вимог до рівня професіоналізму викладачів, зміною очікувань, які покладаються на систему освіти, розширенням освітніх можливостей особистості.

Біографії авторів

Mykhailo Povidaichyk

кандидат економічних наук, доцент

кафедра кібернетики і прикладної математики

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

м.Ужгород, Україна

Nataliia Yurchenko

кандидат фізико-математичних наук, доцент

кафедра алгебри та диференціальних рівнянь

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

м.Ужгород, Україна

Anatolii Shtymak

старший викладач

кафедра системного аналізу та теорії оптимізації

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

м.Ужгород, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Porter M.E. On Competition. Boston: Harvard Business School, 1998. 485 р.

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf. (дата звернення: 18.02.2022)

Закон України «Про вищу освіту». Відомості Верховної Ради України. 2014. №37–38. С. 2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1556-18#Text.

Бойченко М. Особливості розвитку культури якості вищої освіти в європейських ЗВО. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2013. №6(32). С.3–10.

PISA-2018. Результати. Що учні знають та вміють робити: Міжнародний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018. Київ: УЦОЯО, 2019. 324 с.

References

Porter, M.E. (1998). On Competition. Harvard Business School.

Stratehia rozvytku vyshchoi osvity Ukrainy na 2021-2031 roky [Strategy for the Development of Higher Education of Ukraine for 2021-2031]. https://mon.gov. ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovore nnya-proyekt-strategiyi-rozvitku-vishoyi-osviti-ukrayini. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine «On Higher Education»] (2014). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 37–38, 2004. https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1556-18#Text. [in Ukrainian].

Boichenko, M. (2013). Osoblyvosti rozvytku kultury yakosti vyshchoi osvity v yevropeiskykh ZVO. [Features of the culture of quality of higher education in European higher education institutions]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 6 (32), 3–10. [in Ukrainian].

PISA-2018. Rezultaty. Shcho uchni znaiut ta vmiiut robyty: Mizhnarodnyi zvit za rezultatamy mizhnarodnoho doslidzhennia yakosti osvity PISA-2018 [PISA-2018. Results. What students know and are able to do: International report on the results of the international education quality survey PISA-2018]. UTsOIaO. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті