ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ НА ОСНОВІ СЛОВЕСНО-ЛОГІЧНОГО СПОСОБУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.245-248

Ключові слова:

навчання англійської мови, майбутні лікарі, медичні ЗВО, словесно-логічний спосіб, спосіб case-study.

Анотація

В даний час охорона здоров’я та суспільство в цілому відчувають дефіцит у фахівцях, які володіють англійською мовою, здатні проводити професійно зорієнтовану мовну діяльність у професійному середовищі, оволодівати новими досягненнями зарубіжної медицини, брати участь у спільних наукових та практичних дослідженнях із закордонними партнерами. Ці чинники зумовили необхідність розширення і вдосконалення англомовної підготовки в системі вищої медичної освіти. Метою статті стала організація професійно зорієнтованої діяльності студентів на основі словесно-логічного способу, що сприяв розвитку навичок майбутнього лікаря до клінічного мислення, виявлення логічних зв’язків тих категорій, процесів, понять, які є необхідними для розуміння. Розкрито сутність словесно-логічного способу, описано форми організації освітнього процесу при застосуванні словесно-логічного способу. Розглянуто спосіб роботи case-study і доведено його позитивний вплив на вивчення медичних англомовних термінологічних одиниць майбутніми лікарями. Зазначено, що вирішення ситуаційних завдань дозволяє активізувати професійно зорієнтовану діяльність та інтенсифікувати процес навчання професійно спрямованої іноземної мови. Доведено, що застосування словесно-логічного методу підвищує рівень засвоєння інформації при будь-якій освітній діяльності студентів-медиків: як при роботі з навчальними текстами, вирішенні професійно зорієнтованих ситуаційних завдань на практичних заняттях, так і в процесі самоосвіти.

Біографія автора

Lyudmila Rusalkina

доктор педагогічних наук, доцент

професор кафедри іноземних мов

Одеський національний медичний університет

м.Одеса, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Зорина В.Л., Нургалеев В.С. Оптимизация образовательного процесса в средней школе посредством способа диалектического обучения: монография. 3-е изд., испр. и доп. Красноярск: СибГТУ, 2005. 168 с.

Шелов С.Д. Терминоведение: семь вопросов и семь ответов по семантике термина. Научно-техническая информация. Серия 2. Информационные процессы и системы. 2001. № 2. С.1–11.

Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. М.: Академия, 2008. 176 с.

Копіца Є.П. Термінологічна функція терміна у професійному середовищі. Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: збірник тез та доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м.Харків, 19–20 квітня 2018 р.). Харків, 2018. С.44–49.

References

Zoryna, V.L., & Nurhaleev, V.S. (2005). Optymyzatsyia obrazovatelnoho protsessa v srednei shkole posredstvom sposoba dyalektycheskoho obuchenyia [Optimization of the educational process in high school through the method of dialectical learning]. SybHTU. [in Russian].

Shelov, S.D. (2001). Termynovedenye: sem voprosov y sem otvetov po semantyke termyna. Nauchno-tekhnycheskaia ynformatsyia, 2, 1-11. [in Russian].

Panyna, T.S. (2008), Sovremennye sposoby aktyvyzatsyy obuchenyia [Modern ways to intensify learning]. Akademyia. [in Russian].

Kopitsa, Ye.P. (2018). Terminolohichna funktsiia termina u profesiinomu seredovyshchi. Proceedings of II Ukrainian scientific and practical conference − Humanitarna skladova u svitli suchasnykh osvitnikh paradyhm (pp.44−49). NFaU. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті