ФАСИЛІТАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.249-251

Ключові слова:

фасилітація, фасилітатор, фасилітаційний підхід, підготовка вчителів початкових класів.

Анотація

Актуальність дослідження полягає в необхідності зміни традиційної моделі педагога, адже нині перед учителем постають додаткові завдання – спрямувати здобувачів освіти не тільки на отримання знань, а й на їх творче осмислення, виховувати здатність застосовувати свої знання в навчальних і життєвих ситуаціях – усе це має сприяти формуванню творчої особистості дитини. Метою статті є визначення сутності поняття «фасилітація» та її використання фасилітації в контексті підготовки майбутніх учителів початкових класів. Для реалізації поставленої мети використано методи аналізу, синтезу, зіставлення, узагальнення, систематизації наукових положень. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено сутність поняття «фасилітація». Представлено основні завдання викладача-фасилітатора у підготовці майбутніх учителів початкових класів, визначено вимоги до сучасного вчителя. З’ясовано, що реалізуючи фасилітаційний підхід у початковій школі вчитель зможе досягти суб’єкт-суб’єктної взаємодії з молодшими школярами, підтримати в дитині прагнення до самовдосконалення, самореалізації, саморозвитку. Визначено основні вміння, що характеризують діяльність учителя-фасилітатора.

Біографія автора

Diana Riabets

здобувачка ступеня доктора філософії спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»

Мукачівський державний університет

м. Мукачево, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Енциклопедія освіти. Академія пед. наук України. Київ: Юрінком-Iнтер, 2008. 1040 с.

Роджерс К., Фрейберг Дж. Свобода вчитися: книга. Вид. 2-ге, перекл. з анг. Москва: Сенс, 2002. 527 с.

Фісун О. В. Педагогічна фасилітація як багатозначний феномен. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. 2010. Вип. 34. С.133−139.

Фокша О. М. Педагогічні умови формування фасилітаційної компетентності майбутніх вчителів гуманітарних спеціальностей у професійній підготовці: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Одеса, 2019. 21 с.

Микитюк О. М. Формування фасилітативного середовища у процесі проведення тренінгів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» в освітньому просторі інституту післядипломної педагогічної освіти. Здорова школа: аспекти моніторингу: навчальний посібник для слухачів системи післядипломної педагогічної освіти. Львів: Кольорове небо, 2013. 122 с.

Швардак М. В. Фасилітація у процесі формування творчої особистості майбутнього педагога. Професійна підготовка майбутнього педагога в умовах сучасної освітньої парадигми: монографія. Київ: Кондор, 2015. С. 175−183.

References

NAEPS (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Yurinkom-Inter. [in Ukrainian].

Rodzhers, K. & Freiberh, Dzh. (2002). Svoboda vchytysia [Freedom to learn]: 2nd ed. Sens. [in Ukrainian].

Fisun, O.V. (2010). Pedahohichna fasylitatsiia yak bahatoznachnyi fenomen [Pedagogical facilitation as a multifaceted phenomenon]. Means of educational and research work, 34, 133–139. [in Ukrainian].

Foksha, O.M. (2019). Pedahohichni umovy formuvannia fasylitatsiinoi kompetentnosti maibutnikh vchyteliv humanitarnykh spetsialnostei u profesiinii pidhotovtsi [Pedagogical conditions for the formation of facilitation competence of future teachers of humanities in vocational training] [Extended abstract of Candidate dissertation]. Odesa. [in Ukrainian].

Mykytiuk, O.M. (2013). Formuvannia fasylitatyvnoho seredovyshcha u protsesi provedennia treninhiv «Osobysta hidnist. Bezpeka zhyttia. Hromadianska pozytsiia» v osvitnomu prostori instytutu pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity. Zdorova shkola [Formation of a facilitative environment in the process of training “Personal Dignity. Life safety. Civic Position” in the educational space of the Institute of Postgraduate Pedagogical Education. Healthy school]. Kolʹorove nebo. [in Ukrainian].

Shvardak. M.V. (2015). Fasylitatsiia u protsesi formuvannia tvorchoi osobystosti maibutnoho pedahoha [Facilitation in the process of forming the creative personality of the future teacher]. Professional training of future teachers in the modern educational paradigm (pp.175−183). Kondor. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті