ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗА ВИМОГАМИ «СТАНДАРТУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ОСВІТИ НАУКОВОГО СПРЯМУВАННЯ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.273-276

Ключові слова:

стандарт освіти, компетенція, компетентність, методологія, мотивація.

Анотація

За мету нашої розвідки ми обрали висвітлення структури, змісту, значення знань у компетентності дослідника, визначення ціннісно-мотиваційних спонук до формування компетентності задля індивідуального успіху. Основними методами дослідження є аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду реформування системи освіти, методи аналогії, сходження від абстрактного до конкретного, узагальнення інноваційних науково-педагогічних здобутків. У статті висвітлюються теоретико-методологічні та методичні аспекти проблеми запровадження «Стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування» у світлі постмодерністських трансформацій. Здійснюється аналіз відомих визначень понять «компетенція» та «компетентність», розкривається їх сутність та взаємозв’язок. Виказуються міркування щодо структури компетентності, її обумовленості соціальністю особистості. Мовиться про необхідність володіння такими компетенціями як громадянськість, моральність, комунікативність тощо. Обґрунтовується потреба у переорієнтації навчальних програм із простого накопичення розрізнених за предметом вивчення дисциплін на цілісне осягнення дійсності як інтеграції природничих та гуманітарних знань, необхідність переосмислення самої методології навчального процесу на користь антропоцентризму, утвердження позанаукових духовних цінностей. Відзначається провідна роль заохочення учнів на отримання знань та навичок дослідницької діяльності. Мотиваційним чинником має стати усвідомлення учнем результативності компетентності та її суспільної значимості. Умовою досягнення якісної компетентності є когерентність внутрішніх та зовнішніх мотивів. Досягнення позитивної оцінки дослідницької діяльності технологічно є можливим у процесі проектного навчання.

Біографія автора

Yurii Stezhko

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра іноземних мов за фахом

Національний авіаційний університет

м.Київ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Бондар С.П. Компетентність особистості інтегрований компонент навчальних досягнень учнів. Біологія і хімія в школі. 2003. № 2. C. 8-9.

Луговий В. І. Слісаренко О.М., Таланова Ж.В. Становлення системи основних понять і категорій компетентнісного підходу в умовах парадигмальних змін в освіті. Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: матеріали методологічного семінару. Київ: Ін-т обдарованої дитини НАПН України. 2014. С. 5–18.

Ляшенко О.І. Пріоритети розвитку української школи в умовах реформування освіти. Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-т ім. Івана Огієнка. 2016. Вип. 22. С. 39-42.

Про затвердження Стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування Наказ МОН № 1303. 2019. URL: http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/65987/ (дата звернення: 25.03.2022)

Равен Дж. Компетенность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. Москва: Когито-Центр, 2002, 396 с.

Савченко О.Я. Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи. Гірська школа українських Карпат. 2015. № 12-13. С. 38−43.

Соловьев В.П., Перескоков Т.А., Крупин Ю.А. Формирование компетентностей выпускников инженерных программ. Инженерное образование. 2015. №18. С. 51−63.

Стежко Ю.Г. Мотиваційні домінанти та методологічні засади освітніх інновацій в імперативах українських реалій. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2020. № 1 (95). С. 116−127.

Шарипов Ф.В. Профессиональная компетентность преподавателя вуза. Высшee образование сегодня. 2010. № 1. С. 72−77.

References

Bondar, S.P. (2003). Kompetentnist osobystosti intehrovanyi komponent navchalnykh dosiahnen uchniv [Сompetence of Personality it is the Integrated Component of Students' Achievements in the Education Process.]. Biology and chemistry at school, 2, 8−9. [in Ukrainian].

Luhovyi, V.I. Slisarenko, O.M., & Talanova, Zh.V. (2014). Stanovlennia systemy osnovnykh poniat i katehorii kompetentnisnoho pidkhodu v umovakh paradyhmalnykh zmin v osviti [Competence Approach in Education: Theoretical Principles and a Practice of its Implementation: materials of the methodological seminar]. Institute of Gifted Children of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. [in Ukrainian].

Liashenko, O.I. (2016). Priorytety rozvytku ukrainskoi shkoly v umovakh reformuvannia osvity [Priorities of School Development in Ukraine during Reforms in Education]. Pedagogical education: theory and practice, 22, 39-42. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Standartu spetsializovanoi osvity naukovoho spriamuvannia [About the Approve of the Specialized Education Standarts in the Scientific Direction]. (2019). Order of the Ministry of Education and Science № 1303. URL: http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/65987/ [in Ukrainian].

Raven, Dzh. (2002). Kompetennost' v sovremennom obshhestve: vyjavlenie, razvitie i realizacija [Competence in Modern Society: Identification, Development and Implementation]. Kogito-Centre. [in Russian].

Savchenko, O.Ya. (2015). Kompetentnisna spriamovanist novykh navchalnykh prohram dlia pochatkovoi shkoly [Competence Orientation for New Curricula in Primary School]. Mountain school of the Ukrainian Carpathians, 12−13, 38−43. [in Ukrainian].

Solovev, V.P., Pereskokov, T.A., & Krupin. Yu.A. (2015). Formirovanie kompetentnostej vypusknikov inzhenernyh programm [Competence Formation of Graduates of Engineering Disciplines]. Engineering education, 18, 51−63. [in Russian].

Stezhko, Yu.H. (2020). Motyvatsiini dominanty ta metodolohichni zasady osvitnikh innovatsii v imperatyvakh ukrainskykh realii [Motivational Dominants and Methodological Basis of Educational Innovations in the Ukrainian realities Imperatives]. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 1 (95), 116-127. [in Ukrainian].

Sharipov, F.V. (2010). Professionalnaya kompetentnost prepodavatelya vuza [Professional Competency of a Lecturer in University]. Higher education today, 1, 72−77. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті