КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ СУЧАСНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.281-284

Ключові слова:

компетентнісний підхід, європейський освітній простір, конкурентоспроможний фахівець, ключові компетенції.

Анотація

Мета статті − обґрунтувати компетентнісний підхід в професійній підготовці як тенденцію сучасної європейської освіти. Використані методи наукового дослідження: аналіз наукової літератури і документальних джерел; теоретичне узагальнення, систематизація досліджень; групування; прогностичний. В статті обґрунтовано умови і завдання щодо впровадження компетентнісного підходу у професійній підготовці в європейському освітньому просторі. Визначено основні положення документів європейського рівня щодо навичок і ключових компетенцій конкурентоспроможного фахівця для сучасного ринку праці. Схарактеризовано ключові компетенції, до яких віднесли креативність, комунікацію, критичне мислення, допитливість, метапізнання; цифрова грамотність, ІТ-навички, навички використання технологій; базова читацька, медіа, інформаційна, фінансова, наукова, математична грамотність; навички міжкультурного спілкування, лідерські навички, глобальна усвідомленість; ініціативність, самостійність, відповідальність, адаптивність; предметні знання, інноваційне мислення.

Біографія автора

Anna Tovkanets

доктор педагогічних наук, професор

кафедра теорії та методики початкової освіти

Мукачівський державний університет

м.Мукачево, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Компетентнісні індикатори стратегії «Європа 2020»: здобутки і перспективи педагогічної освіти: монографія / Г.В.Товканець та колектив авторів. Мукачево: Редакційно-видавничий центр МДУ, 2020. 336 с.

Щекатунова Д. Реалізація компетентнісного підходу у вимірі сьогодення. Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційний освітній простір ліцею: від простого до складного, від ідеї до практики» (м.Київ, 21 жовтня 2019 р.). URL: http://klovsky77.com.ua/naukova-robota/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9.html (дата звернення: 02.11.2021)

Ярова О.Б. Тенденції розвитку початкової освіти в країнах Європейського Союзу (кінець ХХ − початок ХХІ ст.): монографія. Київ: Педагогічна думка, 2018. 410 с.

Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. The European Commission works with EU Member States to promote key competences, knowledge and perspectives facilitating lifelong learning. URL: https://ec.europa.eu/ education/sites/education/files/swd-recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf (дата звернення: 10.01.2022)

Definition and Selection of Competencies (DeSeCo). URL: https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/definitionandselectionofcompetenciesdeseco.htm

EU Parliament. What if technologies challenged our ethical norms? Scientific Foresight: What is? / European Parliament. URL: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2018)624246 (дата звернення: 04.10.2021)

Key Competencies. A developing concept in general compulsory education. Brussels: Eurydice. The information network on education in Europe, 2002. 28 p.

Key Competences for Lifelong Learning. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007. 12 p.

OECD Skills Outlook. Skills and Global Value Chains. Paris: OECD Publishing. URL: https://doi.org/10.1787/9789264273351-en (дата звернення: 10.10.2021)

Roco M., Bainbridge W. Converging Technologies for Improving Human Performance. Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science. Arlington: Kluwer Academic Publishers, 2003. 468 p.

Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum, 2017. 171 p.

Marope M., Griffin P., Gallagher C. Future Competences and the Future of Curriculum. URL: http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/future_competences_and_the_future_of_curriculum.pdf?fbclid=IwAR1Y3Ac0dNgpHqle02-OwYQ-b-eAZfwEHJ3PwnbUZa8TXIa-PZQpTrMjnhU (дата звернення: 14.10.2021)

Philbeck Th., Davis N., Engtoft Larsen A.M. Values, Ethics and Innovation: Rethinking Technological Development in the Fourth Industrial Revolution. Geneva: WEF. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_WP_Values_Ethics_Innovation_2018.pdf (дата звернення: 14.10.2021)

References

Tovkanets, H.V. (Ed.). (2020). Kompetentnisni indykatory stratehii «Ievropa 2020»: zdobutky i perspektyvy pedahohichnoi osvity [Competence indicators of the strategy «Europe 2020»: achievements and prospects of pedagogical education. Publishing Office of Mukachevo State University. [in Ukrainian].

Shchekatunova, D. (2019). Realizatsiia kompetentnisnoho pidkhodu u vymiri sohodennia [Implementation of the competency approach in the dimension of today]. Proceedings of scientific-practical Internet conference "Innovative educational space of the lyceum: from simple to complex, from idea to practice" (october 21, 2019). http://klovsky77.com.ua/naukova-robota/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9.html [in Ukrainian].

Iarova, O.B. (2018). Tendentsii rozvytku pochatkovoi osvity v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu (kinets XX − pochatok XXI st.) [Trends in the development of primary education in the European Union (late XX − early XXI century). Pedahohichna dumka. [in Ukrainian].

Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. URL: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/swd-recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf

Definition and Selection of Competencies (DeSeCo). https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/definitionandselectionofcompetenciesdeseco.htm

EU Parliament (2018). What if technologies challenged our ethical norms? Scientifi c Foresight: What is? / European Parliament. https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2018)624246

Key Competencies. (2002) A developing concept in general compulsory education. Eurydice. The information network on education in Europe.

Key Competences for Lifelong Learning. (2007). Office for Official Publications of the European Communities.

OECD Skills Outlook. (2017). Skills and Global Value Chains. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264273351-en

Roco, M., & Bainbridge, W. (Eds.) (2003). Converging Technologies for Improving Human Performance. Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science. Kluwer Academic Publishers.

Schwab, K. (2017). The Fourth Industrial Revolution. WEF.

Marope, M., Griffin, P., & Gallagher, C. (2017). Future Competences and the Future of Curriculum. http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/future_competences_and_the_future_of_curriculum.pdf?fbclid=IwAR1Y3Ac0dNgpHqle02-OwYQ-b-eAZfwEHJ3PwnbUZa8TXIa-PZQpTrMjnhU

Philbeck, Th., Davis, N., & Engtoft Larsen, A.M. (2018). Values, Ethics and Innovation: Rethinking Technological Development in the Fourth Industrial Revolution. WEF. https://www3.weforum.org/docs/WEF_WP_Values_Ethics_Innovation_2018.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті