ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ СЕМІНАРІВ І ТРЕНІНГІВ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.285-289

Ключові слова:

освіта дорослих, фахівець з менеджменту освіти, європейський освітній простір.

Анотація

Мета статті: окреслити змістові аспекти семінарів і тренінгів у підготовці фахівців з менеджменту для освіти дорослих в європейських країнах. Для з’ясування поставленої мети використано різні методи наукового дослідження: аналіз наукової літератури і документальних джерел – для визначення науково–теоретичного підґрунтя змістових аспектів семінарів і тренінгів у підготовці фахівців з менеджменту для освіти дорослих; теоретичне узагальнення, систематизація досліджень – для визначення особливостей організації підготовки фахівців з менеджменту для освіти дорослих. В статті обгрунтовано змістові аспекти семінарів і тренінгів у підготовці фахівців з менеджменту для освіти дорослих в європейських країнах. Здійснено аналіз освітніх програм різного напряму, серед яких значний відсоток освітніх програм, спрямованих на формування і розвиток управлінських компетенцій і лідерських навичок. Наведено приклад серії семінарів, що передбачають вивчення таких проблем з підготовки менеджерів для освіти дорослих: «Основи управління персоналом», «Успішне інтерв’ю», «Ефективна співбесіда», «Проведення оцінювання персоналу», «Коучинг співробітників», «Корпоративна культура».

Біографія автора

Oksana Tovkanets

доктор педагогічних наук, доцент

професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

м.Ужгород, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Лук’янова Л. (2013). Історико-теоретичні аспекти підготовки андрагогів у Польщі. Професійна порівняльна педагогіка. №1(5). С.7–15.

Товканець О. (2019). Тренінгові технології у професійній підготовці майбутніх магістрів з педагогічної освіти – фахівців з менеджменту освіти. Науковий вісник Мукачівського державного університет. Серія: Педагогіка та психологія. №1(9). С.117–122.

АСS. URL https://www.acs.si/o-nas/ (дата звернення: 11.02.2022)

Klemenčič S., Možina T, Žalec N. Kompetenčna zasnova spopolnjeva njai zobraževalcevo draslih. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2012.

Tureckiová M. Záměry a efekty dalšího vzdělávání pracovníků vzdělávacích organizací. In M.Dvořáková, V.Trojan, M.Tureckiová (Eds.) Efektivita vzdělávání. Praha: CŠM PedF UK, 2016. рр..119−123

Zmožnosti vodje. Оrganizatorja izobraževanja odraslih Andragoški center Slovenije, 2014.

References

Lukianova, L. (2013). Istoryko-teoretychni aspekty pidhotovky andrahohiv u Polshchi. Profesiina porivnialna pedahohika, 1(5), 7–15. [in Ukrainian].

Tovkanets, O. (2019). Treninhovi tekhnolohii u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh mahistriv z pedahohichnoi osvity – fakhivtsiv z menedzhmentu osvity [Training technologies in professional training of future masters in pedagogical education − specialists in education management]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytet. Seriia: Pedahohika ta psykholohiia, 1(9), 117–122.

АСS. https://www.acs.si/o-nas/

Klemenčič, S., Možina, T, Žalec, N. (2012). Kompetenčna zasnova spopolnjeva njai zobraževalcevo draslih [Competent design perfects the adult educator]. Andragoški center Slovenije. [in Slovenian].

Tureckiová, M. (2016). Záměry a efekty dalšího vzdělávání pracovníků vzdělávacích organizací [Intentions and effects of further education of employees of educational organizations]. In M. Dvořáková, V. Trojan, & M. Tureckiová (Eds.), Efektivita vzdělávání (pp. 119–123). Praha: CŠM PedF UK. [in Czeck]

Zmožnosti vodje (2014). Оrganizatorja izobraževanja odraslih Andragoški center Slovenije. [in Slovenian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті