ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНОГО Е-ПОРТФОЛІО У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.298-301

Ключові слова:

е-портфоліо, вчитель історії, заклади вищої освіти, педагогічна технологія.

Анотація

Активне запровадження в систему вищої освіти електронних освітніх ресурсів нині є актуальним в умовах глобальних суспільних і освітніх трансформацій. Форс-мажорні обставини, спричинені за останні роки карантинними заходами з пандемії COVID-19 та у теперішній час введенням воєнного стану в Україні, ускладнюють ефективне здійснення освітнього процесу майже на всієї території країни в реальному часі.  Адже прагнення освітян і науковців, а також й здобувачів освіти, до збереження освіченої й сильної країни, формування й розвитку інтелектуального людського потенціалу, дає поштовх до створення адаптивного середовища дистанційної освіти в університетах України. На меті дослідження є представлення певного бачення з упровадження педагогічної технології відкритого навчального Е-портфоліо майбутніх учителів історії у системі їхньої підготовки в університетах України на засадах системного, компетентнісного і діагностичного підходів. На основі методів контент-аналізу наукового доробку вітчизняних і зарубіжних учених, пропонується стислий опис етапів системного алгоритму за методикою розроблення власного Е-портфоліо майбутніми вчителями історії на засадах методології особистісно-розвивального й суб’єктно-діяльнісного підходів: особистісне мотивування; командне структурування; спільне планування, презентування і демонстрування, експертування, коригування і редагування, компетентне консультування; професійне використання; контролювання і оцінювання результативності застосування. Автором представлено власно розроблені критерії до показників контролю і оцінювання результатів діяльності здобувачів вищої педагогічної освіти за історичним фахом в університетах України, зроблено акцент на особливостях забезпечення рефлексії.

Біографія автора

Gennadii Cherevychnyi

кандидат історичних наук, доцент

доцент кафедри новітньої історії України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м.Київ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Куку С. Ю. (2007). Електронні портфоліо та вебпортфоліо. Наукові записки. Комп’ютерні науки. Т. 73. С.23−26.

Морзе Н. В., Варченко-Троценко Л. О. (2016). Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету. Інформаційні технології і засоби навчання, Т. 52, Вип. 2. С.62−80.

Ростока М. Л. (2018). Управління формуванням професійної компетентності кваліфікованих робітників на адаптивних засадах засобами авторської педагогічної технології. Управління якістю освіти: досвід та інновації: монографія. Павлоград, ІМА-прес, Т. 2. С. 109-132, 276 с.

Черевичний Г. С. (2022). Модернізація підготовки учителів історії в університетах України на засадах компетентнісного підходу. Імідж сучасного педагога, Вип. 1 (202), С. 69–73.

Шевчук С.С. (2019). Електронне портфоліо як інструмент оцінювання рівня професійної компетентності педагога вищої школи. Імідж сучасного педагога. Вип. 5 (188), С. 57–63.

Auer M.E., Hortsch H., Michler O., Köhler T. Mobility for Smart Cities and Regional Development – Challenges for Higher Education. ICL 2021. Lecture Notes in Networks and Systems. 2022. Vol. 389 LNNS. P. 426–434.

References

Kuku, S.Yu. (2007). Elektronni portfolio ta vebportfolio [Electronic portfolios and web portfolios[. Naukovi zapysky. Kompiuterni nauky, 73, 23−26. [in Ukrainian]

Morze, N.V., Varchenko-Trotsenko, L.O. (2016). E-portfolio yak instrument vidkrytosti ta prozorosti osvitnoi diialnosti suchasnoho universytetu [E-portfolio as a tool for openness and transparency of educational activities of a modern university]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 2 (52), 62−80. [in Ukrainian]

Rostoka, M.L. (2018). Upravlinnia formuvanniam profesiinoi kompe tentnosti kvalifikovanykh robitnykiv na adaptyvnykh zasadakh zasobamy avtorskoi pedahohichnoi tekhnolohii [Management of the formation of professional competence of skilled workers on an adaptive basis by means of author's pedagogical technology]. IMA-pres. [in Ukrainian]

Cherevychnyi, H.S. (2022). Modernizatsiia pidhotovky uchyteliv istorii v universytetakh Ukrainy na zasadakh kompetentnisnoho pidkhodu [Modernization of the training of history teachers in the universities of Ukraine on the competence-based approach]. Imidzh suchasnoho pedahoha, 1 (202), 69–73. [in Ukrainian]

Shevchuk, S.S. (2019). Elektronne portfolio yak instrument otsiniuvannia rivnia profesiinoi kompetentnosti pedahoha vyshchoi shkoly [Electronic portfolio as a tool for assessing the level of professional competence of higher education teachers]. Imidzh suchasnoho pedahoha, 5 (188), 57–63. [in Ukrainian]

Auer, M.E., Hortsch, H., Michler, O., & Köhler, T. (eds) (2022). Mobility for Smart Cities and Regional Development − Challenges for Higher Education. ICL 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, 389 LNNS, 426−434.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті