ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ШКОЛИ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ: ЕТАПИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.302-306

Ключові слова:

початкова школа, технологія дистанційного навчання, дистанційне навчання, школа першого ступеня.

Анотація

Мета статті − визначити моделі дистанційного навчання, охарактеризовувати етапи й технології моделі дистанційного навчання для школи першого ступеня. Використано теоретичні методи дослідження: аналіз наукової літератури, узагальнення інформації, систематизація наукових та науково-методичних джерел з проблеми дослідження. Подано особливості етапу імплементації технологій дистанційного навчання в освітній процес початкової школи. Розкрито рівні імплементації дистанційного навчання та їх підетапи, до яких належать: використання вчителем елементів технологій дистанційного навчання; використання елементів технологій дистанційного навчання вчителем і учнями; самостійна робота учнів (під керівництвом вчителя) з елементами технологій дистанційного навчання; самостійна робота для виконання домашніх навчальних завдань (короткотривале використання та середньої тривалості і довготривалі). Запропоновано класифікацію технологій дистанційного навчання за можливістю реалізації освітнього процесу, за напрямками (сферами) професійної діяльності вчителя в умовах віддаленості та за середовищем та видом комунікації.

Біографія автора

Olha Chykurova

аспірант

кафедра педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка

м.Тернопіль, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти. Затверджено наказом МОН України від 08.09.2020 року №1115. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5f8/9ab/795/5f89ab79598a1864855426.pdf (дата звернення 19.03.2022)

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти. Затверджено Наказ МОЗ України № 2205 від 25.09.2020 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text (дата звернення 17.03.2022).

Янкович О. І. Медіаосвіта в загальноосвітній школі: навчально-методичний посібник. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. 160 с.

Яценко Н.А. Скечноутинг та комікси на уроках. Педагогічна майстерня. 2018. №5 (89). С.21−23.

Дослідження «Знання та відношення українців до питання безпеки дітей інтернеті». Загальні висновки. Центр соціальних експертиз, 2009. URL: https://rescentre.org.ua/images/Uploads/Files/statistika_dl/research_Kievstar.pdf (дата звернення 17.03.2022).

Співаковський О. В., Петухова Л. Є., Коткова В. В. Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Початкова освіта». Херсон, 2011. 267 с.

Хуторской А.В. Современная дидактика. Учебное пособие. 2-е издание, переработанное. М.: Высшая школа, 2007. 639 с: ил.

Янкович О.І., Кузьма І.І. Освітні технології у початковій школі: навчально-методичний посібник. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. 266 с.

Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти. Затверджено наказом МОН України від 08.09.2020 року №1115. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#Text (дата звернення 17.03.2022)

References

Polozhennia pro dystantsiinu formu zdobuttia povnoi zahalnoi serednoi osvity [Regulations on distance learning of general secondary education]. Zatverdzheno nakazom MON Ukrainy vid 08.09.2020 roku №1115. https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5f8/9ab/795/5f89ab79598a1864855426.pdf. [in Ukrainian].

Sanitarnyi rehlament dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Sanitary regulations for general secondary education institutions]. Zatverdzheno Nakaz MOZ Ukrainy № 2205 vid 25.09.2020 roku. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text. [in Ukrainian].

Yankovych, O.I. (2016). Mediaosvita v zahalnoosvitnii shkoli [Media education in secondary school]. TNPU im. V. Hnatiuka. [in Ukrainian].

Yatsenko, N.A. (2018) Skechnoutynh ta komiksy na urokakh [Sketching and comics in the classroom]. Pedahohichna maisternia, 5(89), 21−23. [in Ukrainian].

Doslidzhennia «Znannia ta vidnoshennia ukraintsiv do pytannia bezpeky ditei interneti». Zahalni vysnovky [Research "Knowledge and attitudes of Ukrainians to the issue of children’s safety on the Internet." General conclusions]. https://rescentre.org.ua/images/Uploads/Files/statistika_dl/research_Kievstar.pdf. [in Ukrainian].

Spivakovskyi, O.V., Petukhova, L.Ye., & Kotkova, V.V. (2011). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v pochatkovii shkoli: navchalno-metodychnyi posibnyk dlia studentiv napriamu pidhotovky «Pochatkova osvita» [Information and communication technologies in primary school: a textbook for students majoring in "Primary Education"]. Kherson. [in Ukrainian].

Khutorskoi, A.V. (2007). Sovremennaia dydaktyka [Modern didactics]. Vysshaya shkola. [in Russian].

Yankovych, O.I., & Kuzma, I.I. (2018). Osvitni tekhnolohii u pochatkovii shkoli: navchalno-metodychnyi posibnyk [Educational technologies in primary school: a textbook]. TNPU im. V. Hnatiuka. [in Ukrainian].

Polozhennia pro dystantsiinu formu zdobuttia povnoi zahalnoi serednoi osvity. Zatverdzheno nakazom MON Ukrainy vid 08.09.2020 roku №1115 [Provisions for dissociation for zdobuttia povnoi zahalnoi serednoi osvity. Approved by the order of MON Ukrainy dated 08.09.2020 №1115]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#Text. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті