PR-ТЕХНОЛОГІЇ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.307-310

Ключові слова:

PR-технології, імідж, звʼязок з громадськістю, реклама.

Анотація

PR є одним із найбільш впливових сучасних засобів комунікацій, який використовують для підтримки іміджу закладу освіти. Мета статті: розрити сутність та охарактеризувати структурні елементи PR-технологій; визначити роль та значення PR-технологій на ринку освітніх послуг. Методи дослідження: аналіз і систематизація наукової літератури; моделювання, класифікація та узагальнення. У статті розкрито сутність, визначено мету PR-технологій в освітній сфері. Окреслено напрями діяльності PR-технологій. Охарактеризовано форми PR-технологій. Розглянуто найбільш дієві засоби PR-технологій. Підтверджено, що для просування освітнього бренду на просторах Інтернету заклади освіти використовують рекламу. Виявлено, що ефективними видами реклами на сьогодні є контекстна і таргетована. Подано алгоритм застосування PR-технологій на ринку освітніх послуг. Отримані результати дослідження дають змогу стверджувати, що застосування PR-технології сприяє формуванню позитивного іміджу; створенню більш високої, у порівнянні з конкурентами, цінності освітніх послуг для споживачів, які могли б максимально задовольнити їх потреби.

Біографія автора

Marianna Shvardak

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту

Мукачівський державний університет

м.Мукачево, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Швардак М.В. Технології управління сучасним закладом освіти. Професійна підготовка фахівців у системі дошкільної та початкової освіти в умовах полікультурного середовища: теоретико-практичний аспект: колективна монографія / за заг. ред. В.І. Кобаля. Мукачево: РВЦ МДУ, 2021. С.355−374.

Хоменко О. М. Визначення місця маркетингового позиціонування освітніх установ у системі складових комунікаційної стратегії. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2011_1/289.pdf/ (дата звернення: 18.12.2021).

Бобало О. Ю. Вітчизняний досвід маркетингової діяльності вищих навчальних закладів. Пропозиції щодо використання маркетингових інструментів. Демократичне врядування: Науковий вісник. 2011. Вип. 8. URL: http://www.lvivacademy.com/visnik8/fail/Bobalo.pdf (дата звернення: 12.01. 2022).

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 15.01. 2022).

Петруня Ю., Залесов М., Брижатий В. Маркетинг на ринку освітніх послуг. Вісник ТАНГ. 2003. №5. С.163−167.

References

Shvardak, M. V. (2021). Tekhnolohii upravlinnia suchasnym zakladom osvity [Technologies of management of a modern educational institution]. Profesiina pidhotovka fakhivtsiv u systemi doshkilnoi ta pochatkovoi osvity v umovakh polikulturnoho seredovyshcha: teoretyko-praktychnyi aspekt [Professional training of specialists in the system of preschool and primary education in a multicultural environment: theoretical and practical aspect] (pp.355−374). Mukachevo State University. [in Ukrainian].

Khomenko, O.M. (2011). Vyznachennia mistsia marketynhovoho pozytsionuvannia osvitnikh ustanov u systemi skladovykh komunikatsiinoi stratehii [Determining the place of marketing positioning of educational institutions in the system of components of communication strategy]. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2011_1/289.pdf/ [in Ukrainian].

Bobalo, O.Yu. (2011). Vitchyznianyi dosvid marketynhovoi diialnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv. Propozytsii shchodo vykorystannia marketynhovykh instrumentiv [Domestic experience of marketing activities of higher educational institutions. Suggestions for the use of marketing tools]. Democratic governance: Scientific Bulletin, 8. http://www.lvivacademy.com/visnik8/fail/Bobalo.pdf. [in Ukrainian].

Pro osvitu: Zakon Ukrainy [On education: Law of Ukraine] (2017) № 2145-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text. [in Ukrainian].

Petrunia, Yu., Zalesov, M., & Bryzhatyi, V. (2003). Marketynh na rynku osvitnikh posluh [Marketing in the market of educational services]. Bulletin TANH, 5, 163-167. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті