ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.311-314

Ключові слова:

освіта, підготовка, вихователь, цифровізація.

Анотація

Стаття присвячена аналізу теоретичних засад формування цифрового освітнього простору у закладі вищої освіти задля підвищення якості підготовки майбутніх вихователів ЗДО. Метою статті є ґрунтовний теоретичний аналіз концептуальних засад формування цифрового освітнього простору у закладі вищої освіти для підвищення якості професійної підготовки студентів, зокрема майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. В роботі використовувались наступні теоретичні методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення, індукція та дедукція, порівняння, конкретизація. В статті запропоновано обґрунтування проблеми цифровізації освіти, актуальності формування цифрового освітнього простору в закладі вищої освіти, висвітлено вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розширення змісту і можливостей освітнього простору, зокрема у процесі професійної підготовки майбутніх вихователів ЗДО. Публікація відображає узагальнення щодо цілей і принципів застосування цифрових технологій в умовах здобуття вищої освіти майбутніми вихователями ЗДО, а також пропонує низку завдань, котрі, на наш погляд, вдосконалять освітній процес та якість підготовки майбутніх вихователів шляхом впровадження інноваційних інформаційних систем.

Біографія автора

Valeriia Shynkarova

аспірант

кафедра дошкільної освіти

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

м. Черкаси, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Ткачук Г. Е. Розвиток ІКТ-компетентності педагогів у системі методичної роботи професійно-технічного навчального закладу. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 2017. Випуск 10. С. 104–109.

Концепція виховання дітей та молоді в цифровому просторі / Національна академія педагогічних наук України. 2021. URL: https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/08/Kontseptsiia-vykhovannia-ditey-ta-molodi-v-tsyfrovomu-prostori.pdf. (дата звернення: 19.02.2022)

Kidd D. How to select the right digital materials for your students. Cambridge University Press. 2019. URL: https://www.cambridge.org/elt/blog/2019/10/29/how-select-right-digital-materials-your-students. (дата звернення: 19.02.2022)

Шамралюк О. Л. Формування навчального інформаційного середовища як показник розвитку технологічної культури педагогів. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. Львів: ЛДУ БЖД, 2017. С.173–175.

Іванюк І. В., Овчарук О. В. Результати онлайн опитування «Потреби учителів у підвищенні фахового рівня з питань використання цифрових засобів та ІКТ в умовах карантину». Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2020. Випуск 2(1). URL: https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-7-1. (дата звернення: 19.02.2022)

Морзе Н. Опис цифрової компетентності педагогічного працівника (проект). Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2019. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeemu_2019_spetsvip. (дата звернення: 19.02.2022)

References

Tkachuk, H. E. (2017) Rozvytok IKT-kompetentnosti pedahohiv u systemi metodychnoi roboty profesiino-tekhnichnoho navchalnoho zakladu [Development of ICT competence of teachers in the system of methodical work of vocational school]. Scientific Bulletin of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 10. 104–109 [in Ukrainian].

Kontseptsiia vykhovannia ditei ta molodi v tsyfrovomu prostori [The concept of education of children and youth in the digital space] (2021) / National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. 2021. https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2021/08/Kontseptsiia-vykhovannia-ditey-ta-molodi-v-tsyfrovomu-prostori.pdf [in Ukrainian].

Kidd, D. (2019) How to select the right digital materials for your students. Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/elt/blog/2019/10/29/how-select-right-digital-materials-your-students [in English].

Shamraliuk, O. L. (2017) Formuvannia navchalnoho informatsiinoho seredovyshcha yak pokaznyk rozvytku tekhnolohichnoi kultury pedahohiv [Formation of educational information environment as an indicator of development of technological culture of teachers]. Information and communication technologies in modern education: experience, problems, prospects (pp.173−175). LSU BJD. [in Ukrainian].

Ivaniuk, I. V., & Ovcharuk, O. V. (2020) Rezultaty onlain opytuvannia «Potreby uchyteliv u pidvyshchenni fakhovoho rivnia z pytan vykorystannia tsyfrovykh zasobiv ta IKT v umovakh karantynu» [Results of the online survey «Teachers' needs in raising the professional level on the use of digital tools and ICT in quarantine»]. Bulletin of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-7-1 [in Ukrainian].

Morze, N. (2019) Opys tsyfrovoi kompetentnosti pedahohichnoho pratsivnyka (proekt) [Description of digital competence of a pedagogical worker (project)]. Open educational e-environment of a modern university. http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeemu_2019_spetsvip [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті