ЦІЛЕ-РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ ІЗ ВРАЗЛИВИМИ КАТЕГОРІЯМИ НАСЕЛЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.328-332

Ключові слова:

ціле-результативний компонент, система, професійна підготовка, соціальний педагог, соціальний працівник, вразливі категорії населення.

Анотація

У статті на підставі системного підходу розкрито один із компонентів системи професійної підготовки соціальних педагогів та соціальних працівників до роботи із вразлиивими категоріями населення. До складників цієї системи також належать ціле-результативний, теоретико-методологічний, суб’єкт-суб’єктний, середовищний, змістовий, технологічний компоненти. Мета статті – надати змістовну характеристику ціле-результативному компоненту системи професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до роботи із вразливими категоріями населення. Методи дослідження: аналіз і синтез наукової літератури, узагальнення, класифікація (для з’ясування ключових понять дослідження), систематизація, групування (для концептуалізації основних положень дослідження), теоретичне узагальнення (для формулювання підсумкових положень та висновків). Результати дослідження полягали у тому, що ціле-результативний компонент визначає мету – формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до роботи із вразливими категоріями населення, яка є системоутворювальним чинником, реалізується на трьох рівнях (мега-, макро-, мікро-) та знаходить своє втілення в конкретному результаті ‒ професійна готовність майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до роботи із вразливими категоріями населення.

Біографія автора

Yaroslava Yurkiv

доктор педагогічних наук, доцент

кафедра соціальної педагогіки

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

м. Старобільськ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Павленко О. Цілепокладання як основна мета в системі формування методичної культури викладача вищої школи. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер.: Педагогічні науки. 2014. Вип. 131. С.155–160.

Технология социальной работы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. И. Г. Зайнышева. Москва: Гуманит. изд. Центр «ВЛАДОС», 2002. 240 с.

Шаповаленко С.Г. Обучение и научное познание. Москва: Педагогика, 1981. 152 с.

Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-УІІІ. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2017. № 38-39. Ст. 380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text. (дата звернення: 12.02.2022)

Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 37–38. Ст. 2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text. (дата звернення: 12.02.2022)

Про затвердження Стандарту вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2019 року № 557. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/04/25/231-sotsialna-robota-bakalavr.pdf. (дата звернення: 12.02.2022)

References

Pavlenko, O. (2014). Tsilepokladannia yak osnovna meta v systemi formuvannia metodychnoi kultury vykladacha vyshchoi shkoly [Goal setting as the main goal in the system of formation of methodical culture of a higher school teacher]. Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Ser.: Pedahohichni nauky, 131, 155–160. [in Ukrainian].

Zaynyisheva, I.G. (Ed.). (2002). Tehnologiya sotsialnoy rabotyi [Technology of social work]: Gumanit. izd. Tsentr «VLADOS». [in Russian].

Shapovalenko, S.G. (1981). Obuchenie i nauchnoe poznanie [Training and scientific knowledge]. Pedagogika. [in Russian].

Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 5 veresnia 2017 roku № 2145-UIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). 2017. № 38-39. St. 380. [On education: Law of Ukraine of September 5, 2017 № 2145-UIII. Information of the Verkhovna Rada. 2017. № 38-39. Art. 380]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text. [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 1 lypnia 2014 roku № 1556-VII. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). 2014. № 37–38. Art. 2004. [On higher education: Law of Ukraine of July 1, 2014 № 1556-VII. Information of the Verkhovna Rada. 2014. № 37–38. Art. 2004.]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Standartu vyshchoi osvity za spetsialnistiu 231 «Sotsialna robota» dlia pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 24.04.2019 roku № 557. [On approval of the Standard of higher education in specialty 231 "Social work" for the first (bachelor's) level of higher education: Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 24.04.2019 №557]. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/04/25/231-sotsialna-robota-bakalavr.pdf. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті