ЗАВДАННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ НАПРЯМІВ STEAM-ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.9-12

Ключові слова:

STEAM-освіта, освітній процес, економічний розвиток

Анотація

Мета нашого дослідження: окреслити основні завдання ефективності процесу впровадження STEAM освіти в освітній процес України. Для досягнення поставленої мети ми використали методи: аналіз фахових джерел, узагальнення, аналіз та порівняння основних аспектів проблеми, що досліджується. В межах нашого дослідження ми проводимо порівняння між умовами реалізованих країн з «економічними зірками» та трансформаційними процесами українського суспільства. В зв’язку з цим розглянуто аспекти STEAM-освіти як важливого критерію підвищення конкурентно-здатності на світовому ринку праці: ключові питання, завдання, важливі етапи реалізації, перспективи та формування середовища STEAM-освіти. Проте аналіз сучасного стану впровадження природничо-математичної освіти виявив проблеми, які випливають із сукупних проблем сфери загальної середньої освіти, і цьому також ми приділили окрему увагу. Завданням епохи STEAM-освіти є оволодіння здобувачами освіти різного віку навичками технічних систем; розробка освітніх стратегій, які включають проектовані програми як набір інтеграційних міждисциплінарних підходів до кожної зі STEAM-дисципліни. А результативність досягнення успіху потребує координації зусиль та виважених послідовних дій усього українського суспільства упродовж тривалого часу.

Біографія автора

Iryna Adamovych, Кафедра педагогіки й андрагогіки, КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, м.Житомир, Україна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Посилання

Список використаної літератури

Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) / Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 960-р. URL: https://cutt.ly/6UgBXbt (дата звернення 30.09.2022).

Кухарчук П., Адамович І., Пойда С. Шляхи впровадження STEAM в закладах освіти України. Наукові перспективи. 2021. №12 (18). С.109‒123.

Про освіту / Закон України від 05.09.2017, № 2145-VIII. Верховна рада України. URL: https://cutt.ly/MUg8mjy (дата звернення 30.09.2022).

Рашкован В. Десять правил успішних націй: з яких країн виростають економічні «зірки». Економічна правда. 2021. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2021/01/14/669958 (дата звернення 30.09.2022 р.).

Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів: методичні рекомендації / Н.І.Поліхун, К.Г.Постова, І.А.Сліпухіна, Г.В.Онопченко, О.В.Онопченко. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. 80 с..

Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу/ В.Куйбіда, О.Петроє, Л.Федулова, Г.Андрощук. Київ: НАДУ, 2019. 28 с.

STEM-освіта. URL: https://cutt.ly/5UgV9xV (дата звернення 30.09.2022).

References

Kontseptsiya rozvytku pryrodnycho-matematychnoyi osvity (STEM-osvity) / Skhvalena rozporyadzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 5 serpnya 2020 r., № 960-r. [Concept of development of science and mathematics education (STEM education). Approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated by August 5, 2020 No. 960]. https://cutt.ly/6UgBXbt (data zvernennya 30.09.2022). [in Ukrainian].

Kukharchuk, P., Adamovych, I., & Poyda, S. (2021). Shlyakhy vprovadzhennya STEAM v zakladakh osvity Ukrayiny [Ways of implementing STEAM in educational institutions of Ukraine]. Naukovi perspektyvy, 12 (18), 109‒123. [in Ukrainian].

Pro osvitu / Zakon Ukrayiny vid 05 veresnya 2017 roku № 2145-VIII. Verkhovna rada Ukrayiny [On education. Law of Ukraine dated by September 5, 2017, No. 2145-VIII. Verkhovna Rada of Ukraine]. https://cutt.ly/MUg8mjy. [in Ukrainian].

Rashkovan, V. (2021). Desyatʹ pravyl uspishnykh natsiy: z yakykh krayin vyrostayutʹ ekonomichni «zirky» [Ten rules of successful nations: from which countries grow economic «stars». Ekonomichna Pravda. https://www.epravda.com.ua/publications/2021/01/14/669958 [in Ukrainian].

.Polikhun, N.I, Postova, K.H, Slipukhina, I.A., Onopchenko, H.V., & Onopchenko, O.V. (Eds.). (2019). Uprovadzhennya STEM-osvity v umovakh intehratsiyi formalʹnoyi i neformalʹnoyi osvity obdarovanykh uchniv [Implementation of STEM education in conditions of integration of formal and informal education of gifted students]. Instytut obdarovanoyi dytyny NAPN Ukrayiny. [in Ukrainian].

Kuybida, V.S., Petroye, O.M, Fedulova, L.I., & Androshchuk, H.O. (Eds.). (2019). Tsyfrovi kompetentsiyi yak umova formuvannya yakosti lyudsʹkoho kapitalu [Digital competences as a condition for the formation of human capital quality]. NADU. [in Ukrainian].

STEM-osvita [STEM-education]. https://cutt.ly/5UgV9xV [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Adamovych, . I. (2022). ЗАВДАННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ НАПРЯМІВ STEAM-ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 9–12. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.9-12

Номер

Розділ

Статті