ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ПРИ РОЗРОБЦІ ПРОГРАМ ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧОЮ ХОДЬБОЮ ДЛЯ ОСІБ ДРУГОГО ЗРІЛОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.19-22

Ключові слова:

оздоровча ходьба, диференційований підхід, стан здоровʼя, маса тіла, другий зрілий вік, програма занять оздоровчою ходьбою.

Анотація

Актуальність проблематики представленого у статті дослідження полягає в необхідності розробки сучасних програм занять оздоровчою ходьбою для осіб зрілого віку із застосуванням диференційованого підходу з урахуванням доступності та оздоровчого потенціалу ходьби на тлі загальних проблем гіпокінезії і захворюваності дорослого працездатного населення. Також взято до уваги, що оздоровча ходьба є найбільш доступним видом оздоровчої фізичної культури, який здатний забезпечити відносно високе функціональне навантаження. Метою статті є розробка програм занять оздоровчою ходьбою для осіб другого зрілого віку із застосуванням диференційованого підходу за різними критеріями диференціації. У ній застосовані такі методи дослідження як аналіз літератури та педагогічне спостереження. Відповідно, розроблено програми занять оздоровчою ходьбою для осіб другого зрілого віку із застосуванням диференційованого підходу за критеріями загального стану здоровʼя, маси тіла, стану серцево-судинної системи. При розробці програм використано принцип К. Купера. У програмах регламентуються тривалість проведення розминки, дистанція ходьби, максимальний час для виконання основного завдання, тривалість активного відпочинку після його виконання, інтенсивність ходьби в межах максимальної ЧСС і кількість занять на тиждень на різних етапах виконання програм. Передбачено методику індивідуального коригування швидкості ходьби залежно від ширини кроку і темпу руху. В якості основного принципу запропонованих програм передбачене безперервне і поступове підвищення навантажень у пʼятимісячному циклі. Розроблені програми можуть потребувати апробації і коригування.

Біографії авторів

Nataliia Bondarchuk, Кафедра фізичного виховання, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Viktoria Tulaydan, Кафедра фізичного виховання, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач

Oleksandr Tymochko , Кафедра фізичного виховання, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

старший викладач

Посилання

Список використаної літератури

Бондарчук Н. Я. Характеристика спектру критеріїв диференціації у фізичному вихованні різних категорій населення. Спортивний вісник Придніпровʼя. Дніпропетровськ, 2012. № 1. С.53‒58.

Демидова І. В., Лелека В. М., Макух Н. І., Демидова О. В. Оздоровча ходьба та біг: навч.-метод. посібник. Миколаїв: Миколаївський національний університет ім. В. Сухомлинського, 2018. 168 с.

Захарченко О. А., Захарченко Д. Д., Хохлуха Д. А. Оздоровительная ходьба: практ. пособие. Гомель: Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 2019. 39 с.

Касарда О. З. Оздоровча ходьба в історії наукових досліджень. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. 2012. Вип. 8. С. 10‒13.

Михальчук Т. Д. Удосконалення функціональних показників жінок похилого віку з використанням комплексної програми оздоровчої ходьби. Дис… канд. наук з фіз. вих. і спорту. Спец.: 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Львів: Львівський державний університет фізичної культури ім. І. Боберського, 2021. 209 с.

Футорний С. М., Калитка С. В., Мацкевич Н. М., Рода О. Б., Михалевський В. М. Вплив занять оздоровчою ходьбою на фізичний стан чоловіків другого зрілого віку. Фізичне виховання, спорт і культура здоровʼя у сучасному суспільстві: зб. наук. праць. 2015. № 3 (31). С. 187‒190.

References

Bondarchuk, N. Ya., (2012). Kharakterystyka spektru kryteriiv dyferentsiatsii u fizychnomu vykhovanni riznykh katehorii naselennia. [Characteristics of the spectrum of criteria of differentiation in physical education of different categories of the population]. Dnieper Sports Bulletin, 1, 53‒58 [in Ukrainian].

Demydova, I. V., & Leleka, V. M., & Makukh, N. I., & Demydova, O. V., (2018). Ozdorovcha khodba ta bih [Wellness walk & run]. V. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv. [in Ukrainian].

Zaharchenko, O. A., & Zaharchenko, D. D., & Hohluha, D. A., (2019). Ozdorovitelnaya hodba [Wellness walk]. Gomel: Francisk Skorina Gomel State University. [in Russian].

Kasarda, O. Z., (2012). Ozdorovcha khodba v istorii naukovykh doslidzhen. [Recreational walking in the history of scientific research]. Lesya Ukrainka Eastern European National University Young Scientific Bulletin, 8, 10‒13 [in Ukrainian].

Mykhalchuk, T. D., (2021). Udoskonalennia funktsionalnykh pokaznykiv zhinok pokhyloho viku z vykorystanniam kompleksnoi prohramy ozdorovchoi khodby [Improving the functional parameters of older women using a comprehensive wellness walking program]. Unpublished Candidate dissertation. Lviv, Ivan Bobersky Lviv University of Physical Culture. [in Ukrainian].

Futornyi, S. M., Kalytka, S. V., Matskevych, N. M., Roda, O. B., & Mykhalevskyi, V. M. (2015). Vplyv zaniat ozdorovchoiu khodboiu na fizychnyi stan cholovikiv druhoho zriloho viku [Influence of recreational walking on physical condition of men of the second mature age]. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, 3 (31), 187‒190 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Bondarchuk, N., Tulaydan, V., & Tymochko , O. (2022). ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ПРИ РОЗРОБЦІ ПРОГРАМ ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧОЮ ХОДЬБОЮ ДЛЯ ОСІБ ДРУГОГО ЗРІЛОГО ВІКУ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 19–22. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.19-22

Номер

Розділ

Статті