СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГЧНА ПРОБЛЕМА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.23-27

Ключові слова:

соціальне становище, дитина дошкільного віку, психофізичні порушення, корекційно-розвивальна програма, компенсаторні механізми.

Анотація

У статті представлено проміжні результати дослідження  щодо соціального становлення дитини дошкільного віку з психофізичними порушеннями. Подано стислий аналіз сучасної літератури з означеної проблеми. Визначено актуальність проблем, яка полягає у необхідності створення системного підходу усіх учасників освітнього процесу до соціального становлення  дитини з психофізіологічними порушеннями. Конкретизовано методологічні засади корекційної освіти, які визначають основні  закономірності розвитку і виховання, спільні для всіх категорій дітей із психофізичними особливостями.  Визначено мету статті: висвітлити проміжні результати науково-дослідницької роботи щодо створення авторської програми системного впливу на всіх учасників освітнього процесу по роботі з спеціальною категорією дітей. Надано перелік методів (аналіз, узагальнення, систематизація) для дослідження наукової літератури з досліджуваної проблеми. Сформульовані умови успішної соціалізації осіб з   психофізичними порушеннями: поєднання в єдину систему всіх  соціально-педагогічних інфраструктур; створення соціально-педагогічної системи відкритого типу; поглиблення просвітницької роботи серед батьків, освітян, громадськості щодо специфіки роботи з дітьми, які мають психофізичні порушення; створення програм, технологій організації реальної життєдіяльності тих суб'єктів, котрі потребують допомоги, підтримки та захисту. Систематизовано перелік компенсацій втрачених та ушкоджених функцій, які забезпечують поновлення або заміщення втрачених чи порушених функцій. Надано результати роботи освітян Дніпропетровської області та науковців кафедри дошкільного навчання Криворізького державного університету з дошкільниками з психофізичними порушеннями: розширення мережі спеціалізованих освітніх закладів, відкриття кафедри корекційної педагогіки, посилення матеріальної бази, збільшення платформ для обміну досвідом.

Біографія автора

Svitlana Boiko , Кафедра дошкільної освіти, Криворізький державний педагогічний університет, м.Кривий Ріг, Україна

асистент

Посилання

Список використаної літератури

Бондар В., Засенко В. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі: початкова ланка: методичний посібник. Київ: Інститут спеціальної педагогіки України. 2004. 152 с.

Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: монографія. Киів: Самміт-Книга, 2019. 272 с.

Гладченко І.В., Супрун М.О., А.В. Висоцька. Соціалізація дитини з обмеженими розумовими можливостями в сучасному освітньому вимірі. Матеріали Інституту спеціальної педагогіки НАПН України. Київ. 2014. URL: http://www.ispukr.org. (дата звернення 12.09.2022)

4.Татьянчикова І.В., Ширіна А.А. Інклюзивна освіта як сучасна парадигма навчання дітей з особливими потребами. Інноваційна педагогіка. 2021. Вип. 36. С.115‒119.

Колишкін О.В. Корекційна освіта. Вступ до спеціальності: навчальний посібник. Київ: Університетська книга, 2022. 392 с.

Білобородова С.А., Вакуленко Л.В., Бойко С.П. Особливості професійної діяльності корекційного педагога в роботі із сім’ями, що виховують дітей з особливими потребами. Матеріали 2-ої міжнародної науково-практичної конференціїї «Modern science: innovations and prospects» (5-7 листопада 2021 р., Stockholm, Sweden). Стокгольм: sci-conf.com.ua, 2021. С.372‒374.

Ледньова О.Процес соціального становлення особистості: зовнішні впливи. Вісник вищої школи. 2002. № 3. С.17‒22.

Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / за ред..О.В.Безпалько. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 208 с.

Колесникова Г.И. Психокоррекция нарушений развития. Ростов/на Дону: ООО «Феникс». 2019. 345 с

References

Bondar, V., & Zasenko, V. (2004). Dity z osoblyvymy potrebamy u zahalnoosvitnomu prostori: pochatkova lanka [Children with special needs in the general educational environment: primary education]. Instytut spetsialnoi pedahohiky Ukrainy. [in Ukrainian].

Kolupaieva, A. (2019). Inkliuzyvna osvita: realii ta perspektyvy [Inclusive education: realities and prospects]. Sammit-Knyha. [in Ukrainian].

Hladchenko, I., Suprun, M., & Vysotska, A. (2014). Sotsializatsiia dytyny z obmezhenymy rozumovymy mozhlyvostiamy v suchasnomu osvitnomu vymiri [Socialization of a child with intellectual disabilities in the modern educational dimension]. Materialy Instytutu spetsialnoi pedahohiky NAPN Ukrainy. http://www.ispukr.org. [in Ukrainian].

Tatianchykova, I. (2021). Inkliuzyvna osvita yak suchasna paradyhma navchannia ditei z osoblyvymy potrebamy [Inclusive education as a modern paradigm of teaching children with special needs]. Innovative pedagogy, 36, 115‒119. [in Ukrainian].

Kolyshkin, O. (2022). Korektsiina osvita. Vstup do spetsialnosti [Correctional education. Introduction to the specialty]. Universytetska knyha. [in Ukrainian].

Biloborodova, S., Vakulenko, L., & Boiko, S. (2021). Osoblyvosti profesiinoi diialnosti korektsiinoho pedahoha v roboti iz sim’iamy, shcho vykhovuiut ditei z osoblyvymy potrebamy [Peculiarities of professional activity of correctional pedagogue in the work with families raising children with special needs]. Proceedings of the 2nd International scientific-practical conference ‒ Modern science: innovations and prospects (pp.372‒374). sci-conf.com.ua. [in Ukrainian].

Lednova, O. (2002). Protses sotsialnoho stanovlennia osobystosti: zovnishni vplyvy [The process of social formation of personality: external influence]. Visnyk vyshchoi shkoly, 3, 17‒22. [in Ukrainian].

Bezpalko, O.V. (Ed.). (2009). Sotsialna pedahohika: skhemy, tablytsi, komentari [Social pedagogy: schemes, tables, comments]. Tsentr uchbovoi literatury. [in Ukrainian].

Kolesnykova, H. (2019). Psykhokorrektsyia narushenyi razvytyia [Psychocorrection of impaired development]. Fenyks. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Boiko , S. (2022). СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГЧНА ПРОБЛЕМА. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 23–27. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.23-27

Номер

Розділ

Статті