КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ ТА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ПРИКЛАДІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛА КРАМЕРА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.37-41

Ключові слова:

правило Крамера, математика, вища математика, харчові технології, задачі професійного спрямування.

Анотація

Актуальність обраної теми дослідження полягає в тому, що формування математичних вмінь студентів спеціальності 181 Харчові технології є складовою їх успіху в професійній діяльності. Важливою базою є вміння розв’язувати задачі за допомогою рівнянь та їх систем. Одним з інструментів для розв’язування квадратних систем лінійних алгебраїчних рівнянь є правило Крамера, а теорема Крамера є однією з ключових теорем вищої математики. Метою статті є запропонувати новий методичний підхід до вивчення теореми Крамера та її застосування для студентів спеціальності 181 Харчові технології освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Для досягнення мети використовувались наступні методи: аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування. В статті запропоновано ввести до вивчення правило Крамера для випадків n=2 і n=3 в межах дисципліни «Математика» з відповідним практичним застосуванням на задачах фахового спрямування і продовжити вивчення теми в загальному випадку в межах дисципліни «Вища математика». Такий компетентнісний підхід дасть можливість посилити зв’язки між дисциплінами, крім класичних методів розв’язування систем рівнянь студенти молодших курсів оволодіють додатковим інструментом, а отже, перевагами при підготовці до державної підсумкової атестації з математики, також дасть можливість посилити мотивацію студентів до вивчення математичних дисциплін через практичне застосування математики для розв’язування задач професійного спрямування.

Біографії авторів

Vasyl Hyndriuk

магістр за спеціальністю «Технології в ресторанному господарстві», викладач математики, вищої математики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, завідувач відділення харчових технологій ВСП «Ужгородський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ», м.Ужгород, Україна

Nataliia Yurchenko, кафедра алгебри та диференціальних рівнянь, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Стандарт фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, галузі знань 18 Виробництво та технології, спеціальності 181 Харчові технології, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.11.2021 р. № 1244, Київ, 2021.

Лежавська А.А. Роль економічної культури у професійній діяльності техніка-технолога харчових технологій. Секція 7. Загальна педагогіка. URL: https://naurok.com.ua/stattya-rol-ekonomichno-kulturi-u-profesiyniy-diyalnosti-tehnika-tehnologa-harchovih-tehnologiy-136364.html (дата звернення: 28.03.2022)

Шаврова О.Б., Дьяченко Н.К. Курс математики і суміжні дисципліни у професійній підготовці студентів. Молодий вчений. 2017. №1(41). С.4–7.

Програма зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з математики, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2019 р. № 1513. URL: https://testportal.gov.ua/progmath (дата звернення: 28.03.2022 р.)

Шапочка І.В. Курс лекцій з алгебри: навч. посіб. Ужгород: Говерла, 2013. 221 с.

Колосов А.І., Якунін А.В., Ситникова Ю.В. Вища математика для економістів: конспект лекцій. Харків: Видавництво ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2014. 237 с.

References

Standart fakhovoyi peredvyshchoyi osvity osvitno-profesiynoho stupenya fakhovyy molodshyy bakalavr, haluzi znan 18 Vyrobnytstvo ta tekhnolohiyi, spetsialnosti 181 Kharchovi tekhnolohiyi [Standard of professional higher education of educational-professional degree professional junior bachelor, fields of knowledge 18 Production and technologies, specialties 181 Food technologies]. Zatverdzheno nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid 17.11.2021. № 1244, Kyiv. [in Ukrainian].

Lezhavska, A.A. (2015). Rol ekonomichnoyi kultury u profesiyniy diyalnosti tekhnika-tekhnoloha kharchovykh tekhnolohiy [The role of economic culture in the professional activity of food technology technician]. Sektsiya 7. Zahalʹna pedahohika URL: https://naurok.com.ua/stattya-rol-ekonomichno-kulturi-u-profesiyniy-diyalnosti-tehnika-tehnologa-harchovih-tehnologiy-136364.html [in Ukrainian].

Shavrova, O.B., & Dyachenko, N.K. (2017). Kurs matematyky i sumizhni dystsypliny u profesiyniy pidhotovtsi studentiv [Mathematics course and related disciplines in professional training of students]. Molodyy vchenyy, 1(41), 4–7. [in Ukrainian].

Prohrama zovnishnoho nezalezhnoho otsinyuvannya rezultativ navchannya z matematyky, zdobutykh na osnovi povnoyi zahalnoyi serednoyi osvity [Program of external independent evaluation of learning outcomes in mathematics obtained on the basis of complete general secondary education] Zatverdzheno nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid 14.12.2019. № 1513. URL: https://testportal.gov.ua/progmath [in Ukrainian].

Shapochka, I.V. (2013). Kurs lektsiy z alhebry [Course of lectures on algebra]. Hoverla. [in Ukrainian].

Kolosov, A.I., Yakunin, A.V., & Sytnykova, Yu.V. (2014). Vyshcha matematyka dlya ekonomistiv [Higher mathematics for economists]. O.M.Beketova KhNUMG Publishing House [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Hyndriuk, V., & Yurchenko, N. (2022). КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ ТА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ПРИКЛАДІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛА КРАМЕРА. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 37–41. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.37-41

Номер

Розділ

Статті