БАЗОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.46-49

Ключові слова:

тенденції, вища освіта, професійна підготовка, майбутній вчитель початкової школи, партнерська взаємодія, суб’єкти освітнього процесу.

Анотація

Актуальність статті зумовлена євроінтеграційними процесами, що зумовлюють вектори динамічного розвитку нашого суспільства, зокрема, вищої освіти та її важливого складника – системи професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи. Метою статті є визначення й аналіз базових тенденцій професійної підготовки майбутнього вчителя. У статті використані такі загальнонаукові методи дослідження, як: аналіз (психолого-педагогічної літератури, інформаційних джерел для вивчення освітніх тенденцій та поглядів науковців на проблему, яка досліджується); дефініційний аналіз (з метою визначення сутності досліджуваної категорії); синтез, порівняння, систематизація наукових джерел (для виявлення стану розробленості проблеми); узагальнення (для визначення провідної категорії дослідження). Виокремлено три рівні базових тенденції професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до реалізації партнерської взаємодії суб’єктів освітнього процесу: тенденції соціального рівня (європейська інтеграція, гуманізація, аксіологізація вищої освіти); тенденції науково-методологічного рівня (поліпарадигмальний і міждисциплінарний характер освіти); тенденції практичного рівня (технологізація вищої освіти). Визначені базові тенденції суттєво впливають на формування професійної якості майбутнього вчителя початкової школи необхідних для ефективної партнерської взаємодії між суб’єктами освітнього процесу.

Біографія автора

Maryna Yepikhina, кафедра дошкільної та початкової освіти, Навчально-науковий інституту педагогіки і психології, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Полтава, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Глушко О.З. Європейський вектор освітніх реформ в Україні. Український педагогічний журнал. 2017. № 4. С.5‒11.

Желанова В. В. Провідні напрями та тенденції дослідження проблеми професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів в Україні. Педагогіка вищої та середньої школи. 2012. Вип. 35. С.197‒207.

Желанова В.В. Контекстне навчання майбутнього вчителя початкових класів: теорія і технологія: монографія. Луганск: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. 505 с.

Колот А. Міждисциплінарний підхід як передумова розвитку економічної науки та освіти. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2014. Вип. 5. С.18‒22.

Мотуз Т.В. Цінності професійної діяльності вчителя початкових класів нової української школи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. Вип. 7. Т. 3. С.85‒88.

Онищук Л.А. Гуманізація освіти як основна детермінанта розвитку особистості. Український педагогічний журнал. 2017. № 3. С.102‒107.

Перевознюк Н.М. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: інтеграційний аспект. Наука і освіта. 2010. № 7. С.198–201.

Про затвердження концепції розвитку педагогічної освіти. Наказ міністерства освіти і науки України від 16.07.2018 №776. URL: mon.gov.ua (дата звернення: 29.09.2022).

Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)»: Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.12.2020 р. № 2736. 45 с. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/file/text/87/f502781n16.pdf (дата звернення: 05.10.2022).

Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підр. Вид. 2-ге, виправ. і доповн. Київ: Алерта, 2011. 696 с.

References

Hlushko, O.Z. (2017). Yevropeiskyi vektor osvitnikh reform v Ukraini [European vector of educational reforms in Ukraine]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal − Ukrainian Pedagogical Journal, 4, 5-11. [in Ukrainian].

Zhelanova, V.V. (2012). Providni napriamy ta tendentsii doslidzhennia problemy profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv v Ukraini [Leading directions and research trends of the problem of professional training of future primary school teachers in Ukraine]. Pedahohika vyshchoi ta serednoi shkoly, 35, 197‒207. [in Ukrainian].

Zhelanova, V.V. (2013). Kontekstne navchannia maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv: teoriia i tekhnolohiia [Contextual training of the future primary school teacher: theory and technology]. LNU imeni Tarasa Shevchenka. [in Ukrainian].

Kolot, A. (2014). Mizhdystsyplinarnyi pidkhid yak peredumova rozvytku ekonomichnoi nauky ta osvity [An interdisciplinary approach as a prerequisite for the development of economic science and education]. Bulletin of Taras Shevchenko Kyiv National University. Economy, 5, 18‒22. [in Ukrainian].

Motuz, T.V. (2020). Tsinnosti profesiinoi diialnosti vchytelia pochatkovykh klasiv novoi ukrainskoi shkoly [Values of the professional activity of the primary school teacher of the new Ukrainian school]. Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools, 7, 3, 85‒88. [in Ukrainian].

Onyshchuk, L.A. (2017). Humanizatsiia osvity yak osnovna determinanta rozvytku osobystosti [Humanization of education as the main determinant of personality development]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 3, 102‒107. [in Ukrainian].

Perevozniuk, N.M. (2010). Tendentsii rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini: intehratsiinyi aspekt [Development trends of higher education in Ukraine: integration aspect]. Nauka i osvita, 7, 198–201. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia kontseptsii rozvytku pedahohichnoi osvity. Nakaz ministerstva osvity i nauky Ukrainy [On the approval of the concept of development of pedagogical education. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine] July 16 2018 №776. mon.gov.ua. [in Ukrainian].

Profesiinyi standart za profesiiamy «Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvity», «Vchytel zakladu zahalnoi serednoi osvity», «Vchytel z pochatkovoi osvity (z dyplomom molodshoho spetsialista)» vid 2018 r. [Professional Standard for the Professions «Primary School Teacher of General Secondary Education», «Teacher of General Secondary Education», «Primary Teacher (with a Diploma of Junior Specialist)» from 2018]. https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandart iv [in Ukrainian].

Shevchuk, S.V., & Klymenko, I.V. (2011). Ukrainska mova za profesiinym spriamuvanniam [Ukrainian language by professional direction]. Alerta [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Yepikhina, M. (2022). БАЗОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 46–49. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.46-49

Номер

Розділ

Статті