ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ: ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.66-70

Ключові слова:

диференційований, підготовка, умови, вчитель фізичної культури.

Анотація

Сучасна українська школа стоїть на шляху викликів щодо організації процесу диференційованого навчання на уроках фізичної культури. Статті розкрито основи диференційованого підходу до процесу організації та проведення освітнього процесу у ЗВО. Метою статті є розкрити педагогічні умови та диференційований підхід до підготовки майбутнього вчителя фізичної культури. Методи дослідження – теоретичні: аналіз, синтез та узагальнення науково-методичної літератури; емпіричні: спостереження, педагогічна практика, прогнозування. Визначено, що диференціація має важливе значення для фізичного виховання учнів. Встановлено, що знання диференціації дітей за віком, статтю, морфологічними, фізіологічними особливостями, психологічними та фізичними рівнями підготовки мають формуватися під час підготовки фахівців у освітніх закладах. Розкрито, умови організації освітнього процесу майбутніх фахівців з фізичної культури у ЗВО. Показано, що підготовка майбутнього фахівця з фізичної культури залежить від компонентів освітньо-професійної програми, які за допомогою методологічних підходів поглиблюють якість формування компетентностей. Визначено, що завдяки створеним педагогічним умовам можна прогнозувати позитивний і реалістичний результат роботи майбутнього вчителя. Розроблено педагогічні умови з використанням диференційованого підходу у підготовці фахівців з фізичної культури і спорту: а саме теоретико-методичні основи формування основного і вибіркового компонентів освітньо-професійної програми, методологічна основа викладання фахових дисциплін, процесуально-практичне засвоєння знань студентів в процесі навчання. Диференційований підхід має провідну траєкторію у підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури. Педагогічні умови формують професійну майстерність і готовність студента до розв’язання завдань фізичної культури та спорту.

Біографії авторів

Halyna Kondratska, кафедра фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м.Дрогобич, Україна

доктор педагогічних наук, професор

Roman Fedoryschak, кафедра фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м.Дрогобич, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Алєксєєв О. Зарубіжний досвід професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до диференціації та індивідуалізації фізичного виховання учнів. Молодь і ринок. Науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2022. № 3-4 (201-202). С.138‒145.

Арефьев В.Г. Основи теорії та методики фізичного виховання: Підручник. Київ: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2010. 268 с.

Бєлікова Н.О. Досвід використання інтерактивних методів навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту. Сучасні інформаційні технології та методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід,проблеми. 2014. Ч. 1. С.19–27.

Бондарчук Н.Я. Теоретичні засади використання диференційованого підходу у фізичному вихованні населення різних вікових категорій та його оздоровче значення. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2017. Випуск 2 (41). С.34‒37.

Гринченко І.Б. Сучасні напрями впровадження інновацій в професійну підготовку майбутніх учителів фізичної культури. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2012. Вип. 64. С.103–107.

Гринченко І.Б. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичного виховання: досвід європейських країн. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. 2014. Вип. 42. С.39–50.

Гурєєва А.М. Диференційований підхід у дозуванні фізичних навантажень у процесі фізичного виховання студенток різного рухового віку: автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.02 Дніпропетровськ, 2014. 21 с.

Захаріна Є.А. Аналіз професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в Україні та США. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. 2012. № 1. С.116–123.

Павлюк Є.О. Професійне становлення майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки: монографія. Хмельницький: ХНУ, 2016. 403 с.

References

Alekseev, O. (2022). Zarubizhnyy dosvid profesiynoyi pidhotovky maybutnikh uchyteliv fizychnoyi kulʹtury do dyferentsiatsiyi ta indyvidualizatsiyi fizychnoho vykhovannya uchniv [Foreign experience of professional training of future teachers of physical culture for differentiation and individualization of physical education of students]. Molodʹ i rynok, 3-4 (201-202), 138‒145. [in Ukrainian]. http://mir.dspu.edu.ua › view

Arefiev, V.G. (2010). Osnovy teoriyi ta metodyky fizychnoho vykhovannya [Basics of theory and methods of physical education]. M.P.Drahomanova NPU. [in Ukrainian].

Belikova, N.O. (2014). Dosvid vykorystannya interaktyvnykh metodiv navchannya u profesiyniy pidhotovtsi maybutnikh fakhivtsiv z fizychnoho vykhovannya ta sportu [Experience of using interactive teaching methods in the professional training of future specialists in physical education and sports]. Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi ta metodyky navchannya v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiya, teoriya, dosvid,problemy, 1, 19–27. [in Ukrainian].

Bondarchuk, N.Ya. (2017). Teoretychni zasady vykorystannya dyferentsiyovanoho pidkhodu u fizychnomu vykhovanni naselennya riznykh vikovykh katehoriy ta yoho ozdorovche znachennya [Theoretical foundations of the use of a differentiated approach in physical education of the population of different age categories and its health significance]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social work, 2 (41), 34‒37. [in Ukrainian].

Grynchenko, I.B. (2012). Suchasni napryamy vprovadzhennya innovatsiy v profesiynu pidhotovku maybutnikh uchyteliv fizychnoyi kulʹtury [Modern trends in the introduction of innovations in the professional training of future teachers of physical culture]. Bulletin of Zhytomyr Ivan Franko State University, 64, 103–107 [in Ukrainian].

Grynchenko, I.B. (2014). Profesiyna pidhotovka maybutnikh uchyteliv fizychnoho vykhovannya: dosvid yevropeysʹkykh krayin [Professional training of future teachers of physical education: experience of European countries]. Zasoby navchalʹnoyi ta naukovo-doslidnoyi roboty, 42, 39–50 [in Ukrainian].

Gureeva, A.M. (2014). Dyferentsiyovanyy pidkhid u dozuvanni fizychnykh navantazhenʹ u protsesi fizychnoho vykhovannya studentok riznoho rukhovoho viku [Differentiated approach in dosage of physical exertion in the process of physical education of female students of different motor ages]. Extended abstract of Candidate dissertation. Dnipropetrovsk State University of Physical Education and Sports. [in Ukrainian].

Zakharina, E.A. (2012). Analiz profesiynoyi pidhotovky maybutnikh uchyteliv fizychnoyi kulʹtury v Ukrayini ta SSHA [Analysis of professional training of future physical education teachers in Ukraine and the USA]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Berdyansʹkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu, 1, 116–123 [in Ukrainian].

Pavlyuk, E.O. (2016). Profesiyne stanovlennya maybutnikh treneriv-vykladachiv u protsesi fakhovoyi pidhotovky [Professional formation of future trainers-teachers in the process of professional training]. Khmelnytskyi National University. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Kondratska, H., & Fedoryschak, R. (2022). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ: ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 66–70. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.66-70

Номер

Розділ

Статті