МЕТАФОРИЧНА ДІЛОВА ГРА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СФЕРИ КОРПОРАТИВНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.77-82

Ключові слова:

метафорична ділова гра, корпоративна освіта, професійна підготовка фахівців сфери корпоративної освіти, інноваційність розвитку вищої педагогічної освіти, інноваційні методи навчання та викладання.

Анотація

Представлене дослідження репрезентує досвід використання метафоричної ділової гри у професійній підготовці фахівців сфери корпоративного навчання як інноваційного методу викладання та навчання. Актуальність порушеної проблеми є каузально зумовленою: 1) в умовах парадигмальних трансформаційних змін інноваційність розглядається як обов’язкова умова розвитку вищої освіти, відтак інноваційні методи викладання й навчання виявляються єдино можливими способами організації упорядкованої взаємопов’язаної діяльності викладачів та студентів в межах навчального заняття; 2) професійна підготовка фахівців сфери корпоративного навчання вимагає моделювання реальної діяльності у спеціально створеній проблемній ситуації задля підготовки та адаптації майбутніх фахівців до трудової діяльності та соціальних контактів; 3) ділова гра є ідеальною моделлю для розвитку необхідних компетентностей таких фахівців, фокусуючи їх увагу на головних, основоположних моментах досліджуваного процесу, спогляданні діяльності «з іншої площині», пошуку неочевидних, нестандартних розв’язків проблем; підвищує мотивацію і залученість здобувачів освіти, розвиває креативне мислення. Мета статті полягає у характеризуванні метафоричної ділової гри, як інноваційного методу навчання здобувачів вищої освіти, її особливостей, принципів та процедур, а також представленні власного досвіду її використання як активного методу навчання фахівців сфери корпоративної освіти. Для реалізації окресленої мети використано теоретичні методи: аналіз та узагальнення наукових джерел для окреслення сутності й атрибутивних характеристик феномену «інноваційність»; термінологічний аналіз для уточнення базових понять дослідження; узагальнення та систематизація наявного досвіду з зазначеної проблеми, представлення авторської розробки та інтерпретації метафоричної ділової гри «Царівна-жаба».

Біографія автора

Inna Leontieva, кафедра освітології та психолого-педагогічних наук, факультет педагогічної освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Леонтьєва І.В. Інноваційність ‒ conditio sine qua non розвитку вищої педагогічної освіти? Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2021. Вип. 2 (49). С.92‒96.

Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі: колективна монографія / за заг. редакцією Г.Л.Єфремової. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2020. 444 с.

Рекомендації Європейського Парламенту та Ради (ЄС) «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя». URL: http://surl.li/puzs (дата звернення: 10.10.2022).

Самойленко О.А. Освіта дорослих у контексті європейської освітньої політики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання. 2019. Вип. 31. С.152‒158.

A Memorandum on Lifelong Learning. Commission of the European Сommunities. URL: http://surl.li/dipra (дата звернення: 10.10.2022)

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2023 роки. URL: http://surl.li/dgylw (дата звернення: 11.10.2022).

Інновації у вищій освіті: глосарій термінів і понять / за ред. І.В.Артьомова; [уклад.: І.В.Артьомов, А.В.Шершун, С.В.П’ясецька-Устич]. Ужгород: ПП «АУТДОР – ШАРК», 2015. 160 с.

Енциклопедія освіти. Національна академія педагогічних наук України; [гол. ред. В.Г.Кремень; заст. гол. ред. В.І.Луговий, О.М.Топузов; відп. наук. секр. С.О.Сисоєва]: 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер, 1144 с.

References

Leontieva, I.V. (2021). Innovatsiinist ‒ conditio sine qua non rozvytku vyshchoi pedahohichnoi osvity? [Is innovation a conditio sine qua non for the development of higher pedagogical education?]. Scientific Bulletin Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social work, 2 (49), 92‒96 [in Ukrainian].

Yefremov, H.L. (Ed,), (2020). Innovatsiini tekhnolohii v suchasnomu osvitnomu prostori [Innovative technologies in the modern educational space: a collective monograph]. SumDPU. [in Ukrainian].

Rekomendatsii Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady (IeS) «Pro osnovni kompetentsii dlia navchannia protiahom usoho zhyttia» [Recommendations of the European Parliament and the Council (EU) «On core competences for lifelong learning»] (2006). http://surl.li/puzs [in Ukrainian].

Samoilenko, O.A. (2019). Osvita doroslykh u konteksti yevropeiskoi osvitnoi polityky [Adult education in the context of European education policy]. Scientific journal of M.P.Drahomanov National Pedagogical University. Series 17: Theory and practice of education and upbringing, 31, 152‒158. [in Ukrainian].

A Memorandum on Lifelong Learning. Commission of the European Сommunities (2000). http://surl.li/dipra

Stratehiia rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2022-2023 roky [Strategy for the development of higher education in Ukraine for 2022-2023] (2022). http://surl.li/dgylw [in Ukrainian].

Artiomov, I.V. (Ed.). (2015). Innovatsii u vyshchii osviti: hlosarii terminiv i poniat [Innovations in higher education: a glossary of terms and concepts]. PP «AUTDOR – ShARK». [in Ukrainian].

Kremen, V.H. (Ed.). (2021). Entsyklopediia osvity [Еncyclopedia of education]. Yurinkom Inter .[in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Leontieva, I. (2022). МЕТАФОРИЧНА ДІЛОВА ГРА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СФЕРИ КОРПОРАТИВНОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 77–82. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.77-82

Номер

Розділ

Статті