ЗАЛУЧЕННЯ ПІДЛІТКІВ ДО КОМЕРЦІЙНОГО СЕКСУ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.83-88

Ключові слова:

підліток, проституція, комерційний секс, залучення до комерційного сексу, секс-індустрія.

Анотація

Метою статті є визначення понять «проституція», «комерційний секс» та окреслення питання залучення підлітків до комерційного сексу як соціальної проблеми. Методи дослідження, використані у процесі написання статті, передбачають застосування загальнонаукових та емпіричних прийомів соціально-педагогічної і соціальної науки, що ґрунтуються на системному підході. Крім цього, у процесі роботи застосовувались такі загальні методи досліджень, як узагальнення та порівняння. Охарактеризовано фактори та чинники через, які підлітки можуть бути залученими до комерційного сексу. Означено, що підліткова проституція (експлуатація підлітків в проституції) є формою комерційної сексуальної експлуатації підлітків, яка порушує їх основоположні права на життя, свободу, статеву недоторканість та інші. Охарактеризовано наслідки залучення підлітків до комерційного сексу. Проаналізовано та представлено результати соціологічних досліджень про поширеність комерційних сексуальних відносин серед осіб підліткового віку. Зазначено, що явище залучення підлітків до комерційного сексу має негативні взаємоповʼязані соціальні, психологічні, медичні і правові наслідки. Окреслено особливості залучення підлітків до комерційного сексу. Доведено, що вагомою проблемою залучення підлітків до комерційного сексу виступає руйнування міжстатевих стосунків.

Біографії авторів

Victoria Melnychuk, сектор соціально-педагогічної роботи відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», м.Київ, Україна

Завідувачка

Valentina Chernomorets, сектор досліджень освітніх процесів відділу STEM-освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», м.Київ, Україна

Завідувачка

Посилання

Список використаної літератури

Бондаренко Л.О. Проституція: юридичний та соціально-психологічний аспекти. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2013. № 5. С.194-199.

Віктимізація дітей і підлітків у Польщі. Досвід молодих поляків: дослідження проведено Сетіив Роївка в 2009 р. Фонд Нічиї Діти. 2010. 60 с.

Павлік Ю., Плотніков О. Вплив збройного конфлікту на Сході України на працівниць комерційного сексу. Київ: ГО «Українська Гельсінська спілка з прав людини», ГО «Десяте квітня», БО «ЛЕГАЛАЙФ-УКРАЇНА», 2019. 36 с.

Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоровʼю: постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 800. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-adnih-zhittyevih-obstavinah-u-tomu-chisli-takih-shcho-mozhut-zagrozhuvati-yih-zhittyu-ta-zdorovyu (дата звернення: 11.11.2021).

Decriminalisation of «Sex Work» Fatal Flaw in Proposed National Strategic Plan on Gender Based Violence. Uncensored Opinion (амер.). 28 липня 2020. URL: https://web.archive.org/web/20201005145320/https://uncensoredopinion.co.za/decriminalisation-of-sex-work-fatal-flaw-in-proposed-national-strategic-plan-on-gender-based-violence (дата звернення: 23.06.2022).

Закон України від 26.04.2001 № 2402-III «Про охорону дитинства». База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text (дата звернення: 23.06.2022).

Закон України від 20.11.2003 № 1296-IV «Про захист суспільної моралі». База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1296-15#Text (дата звернення: 23.06.2022).

Інфографіка: Підлітки груп ризику: Факти й оцінки / Громадська організація «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» та ЮНІСЕФ, 2013-2014 рр. URL: http://www.unicef.org/ukraine/ukr/UA_Buklet_MARA.pdf (дата звернення: 23.06.2022).

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства: ратифікація від 20.06.2012 р. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927#Text (дата звернення: 23.06.2022).

Кушнірчук О.Р. Поняття проституції: міжкатегоріальний аналіз. Матеріали ІІ-го міжнародного наково-прктичного семінару «Междисциплинарные исследования в науке и образовании». 2013. № 2. URL: www.es.rae.ru/mino/160-1271 (дата звернення: 12.02.2013).

Кушнірчук О.Р. Чинники та причини формування схильності до проституції у вихованок школи-інтернату. Badania naukowe naszych czasow: Zbior raportow naukowych, Wykonane na materiałach Miedzynarodowey Naykowi-Praktycznej Konferencji (Katowice, 29-31.10.2013). Katowice: Wydawca Sp.z o.o. «Diamond trading tour», 2013. T. 3/1. Str.102–105.

Онлайн-словник. URL: https://slovnyk.me/dict/sum/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F (дата звернення: 23.06.2022).

Протопопов А.О. Проституція як соціально педагогічна проблема / за заг. ред. Н.М.Савельєвої. Полтава: Дивосвіт, 2009. С. 34.

Сексуальна експлуатація дітей в Україні: стан та заходи з протидії / Н.П.Бочкор, Л.Г.Ковальчук, І.Є.Конченкова та ін.; заг. ред. К.Б.Левченко, Л.Г.Ковальчук. Харків: Права людини, 2014. 64 с.

Соціальна робота в Україні: Навчальний посібник / За ред. І.Д.Звєрєва, О.В.Безпалько, С.Я.Марченко та ін. Київ: Центр навч. літ., 2004. 256 с.

Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії : док. від 01.01.2000 р. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_b09#Text (дата звернення: 23.06.2022).

Швед О.В. Сексуальна експлуатація неповнолітніх як соціальне явище: тенденції і шляхи профілактики: автореф. дис. … канд. соціол. наук: спец. 22.00.04 – «Спеціальні та галузеві соціології». Харків, 2006. 21 с.

Шиделко А.В. Проституція неповнолітніх як крайній прояв статевої. URL: https://inlnk.ru/rZjxe (дата звернення: 23.06.2022).

Шиделко А.В. Проституція як крайній прояв статевої деморалізації. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2011. № 50. С.434-441.

Штинова Г.Н., Галагузова М.А., Галагузова Ю.Н. Социальная педагогика / под общ. ред. М. А. Глазуновой. Москва: Владос, 2008. 447 с.

Яковенко С.І. Злочинність неповнолітніх: причини, наслідки та шляхи запобігання. Київ: Паливода А.В., 2006. 256 с.

References

Bondarenko, L.O. (2013). Prostytutsiia: yurydychnyi ta sotsialno-psykholohichnyi aspekty [Prostitution: legal and socio-psychological aspects]. Visnyk Kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy, 5, 194−199. [in Ukrainian].

B.a. (2010). Viktymizatsiia ditei i pidlitkiv u Polshchi. Dosvid molodykh poliakiv: doslidzhennia provedeno Setiyv Roivka v 2009 [Victimization of children and adolescents in Poland. The experience of young Poles: the study was conducted by Setiiv Roivka in 2009]. Nichyi Dity Fond. [in Ukrainian].

Pavlik, Yu., & Plotnikov, O. (2019). Vplyv zbroinoho konfliktu na Skhodi Ukrainy na pratsivnyts komertsiinoho seksu [The impact of the armed conflict in the East of Ukraine on commercial sex workers]. NGO «Ukrainska Helsinska spilka z prav liudyny» & «Desiate kvitnia», ChO «LEHALAIF-UKRAINA». [in Ukrainian].

Deiaki pytannia sotsialnoho zakhystu ditei, yaki perebuvaiut u skladnykh zhyttievykh obstavynakh, u tomu chysli takykh, shcho mozhut zahrozhuvaty yikh zhyttiu ta zdorovʼiu: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 zhovtnia 2018 r. № 800 [Some issues of social protection of children who are in difficult life circumstances, including those that may threaten life and health: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated by October 3, 2018, No. 800]. https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-adnih-zhittyevih-obstavinah-u-tomu-chisli-takih-shcho-mozhut-zagrozhuvati-yih-zhittyu-ta-zdorovyu [in Ukrainian].

Decriminalisation of «Sex Work» Fatal Flaw in Proposed National Strategic Plan on Gender Based Violence. Uncensored Opinion (2020). https://web.archive.org/web/20201005145320/https://uncensoredopinion.co.za/decriminalisation-of-sex-work-fatal-flaw-in-proposed-national-strategic-plan-on-gender-based-violence

Zakon Ukrainy vid 26.04.2001 № 2402-III «Pro okhoronu dytynstva». Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». VR Ukrainy [Law of Ukraine dated 04/26/2001 No. 2402-III «On Childhood Protection». Database «Legislation of Ukraine». Verkhovna Rada of Ukraine]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy vid 20.11.2003 № 1296-IV «Pro zakhyst suspilnoi morali». Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». VR Ukrainy [Law of Ukraine dated November 20, 2003 No. 1296-IV «On Protection of Public Morals». Database «Legislation of Ukraine». Verkhovna Rada of Ukraine]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1296-15# [in Ukrainian].

Infohrafika: Pidlitky hrup ryzyku: Fakty y otsinky / UISD im.O.Yaremenka ta YuNISEF, 2013-2014 rr [Infographic: Adolescents of risk groups: Facts and estimates. NGO «Ukrainian Institute of Social Research named after Oleksandr Yaremenko», UNICEF, 2013-2014]. http://www.unicef.org/ukraine/ukr/UA_Buklet_MARA.pdf. [in Ukrainian].

Konventsiia Rady Yevropy pro zakhyst ditei vid seksualnoi ekspluatatsii ta seksualnoho nasylstva: ratyfikatsiia vid 20.06.2012 r. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». VR Ukrainy [Council of Europe Convention on Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Violence: ratified on June 20, 2012. Database «Legislation of Ukraine». Verkhovna Rada of Ukraine]. ttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927#Text [in Ukrainian].

Kushnirchuk, O.R. (2013). Poniattia prostytutsii: mizhkatehorialnyi analiz [Concept of prostitution: cross-categorical analysis]. Materials of the 2nd International Scientific and Practical Seminar «Interdisciplinary Research in Science and Education», 2. www.es.rae.ru/mino/160-1271. [in Ukrainian].

Kushnirchuk, O.R. (2013). Chynnyky ta prychyny formuvannia skhylnosti do prostytutsii u vykhovanok shkoly-internatu [Factors and reasons for the formation of inclination to prostitution in boarding school students]. Proceedings of International Scientific-Practical Conference − Modern scientific research (Katowice, 29-31.10.2013), pp.102−105. Diamond trading tour. [in Ukrainian].

Onlain-slovnyk [Online dictionary]. https://slovnyk.me/dict/sum/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F. [in Ukrainian].

Protopopov, A.O. (2009). Prostytutsiia yak sotsialno pedahohichna problema [Prostitution as a socio-pedagogical problem]. Dyvosvit. [in Ukrainian].

Bochkor, N., Kovalchuk, L., & Konchenkova, I. (2014). Seksualna ekspluatatsiia ditei v Ukraini: stan ta zakhody z protydii [Sexual exploitation of children in Ukraine: situation and countermeasures]. Prava liudyny. [in Ukrainian].

Zvierieva, D., Bezpalko, O., & Marchenko, S. (Eds.). (2004). Sotsialna robota v Ukraini [Social work in Ukraine]. Tsentr navchalnoi literatury. [in Ukrainian].

Fakultatyvnyi protokol do Konventsii pro prava dytyny shchodo torhivli ditmy, dytiachoi prostytutsii i dytiachoi pornohrafii: dok. vid 01.01.2000 r. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». VR Ukrainy [Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on Child Trafficking, Child Prostitution and Child Pornography dated by 01.01.2000. Database «Legislation of Ukraine». Verkhovna Rada of Ukraine]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_b09#Text. [in Ukrainian].

Shved, O.V. (2006). Seksualna ekspluatatsiia nepovnolitnikh yak sotsialne yavyshche: tendentsii i shliakhy profilaktyky [Sexual exploitation of minors as a social phenomenon: trends and ways of prevention]. [Extended abstract of Candidate dissertation]. Kharkiv National University of Internal Affairs [in Ukrainian].

Shydelko, A.V. (2022). Prostytutsiia nepovnolitnikh yak krainii proiav statevoi [Prostitution of minors as an extreme displayof sex]. https://inlnk.ru/rZjxe. [in Ukrainian].

Shydelko, A.V. (2011). Prostytutsiia yak krainii proiav statevoi demoralizatsii [Prostitution as an extreme display of sexual demoralization]. Social technologies: current problems of theory and practice, 50, 434-441. [in Ukrainian].

Shtynova, H.N., Halahuzova, M.A., & Halahuzova Yu.N. (2008). Sotsyalnaia pedahohyka [Social pedagogy]. [in Russian].

Iakovenko, S.I. (2006). Zlochynnist nepovnolitnikh: prychyny, naslidky ta shliakhy zapobihannia [Juvenile delinquency: causes, consequences and ways of prevention]. Palyvoda A.V. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Melnychuk, V., & Chernomorets, V. (2022). ЗАЛУЧЕННЯ ПІДЛІТКІВ ДО КОМЕРЦІЙНОГО СЕКСУ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 83–88. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.83-88

Номер

Розділ

Статті