АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ НАУК У ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.89-93

Ключові слова:

інтелектуальна компетентність, компетентнісний підхід, природничі науки, комп’ютерно- інформаційне навчання, освіта.

Анотація

Актуальність дослідження полягає у визначенні ролі інформаційних технологій у формуванні інтелектуальної компетентності майбутніх фахівців/ студентів у галузі природничих наук. Широке коло запитань про формування інтелектуальної компетентності майбутніх фахівців у галузі природничих наук у епоху інформаційних технологій досить актуальне по-перше, цього вимагає бурхливий розвиток інформаційних технологій в яких працюватимуть майбутні фахівці у галузі природничих наук; по-друге, прослідковується залежність між високим рівнем розвитку інтелектуальної компетенції та вмінням ефективно вирішувати проблеми різного рівня складності, готовністю вирішувати професійні завдання; по-третє, перед викладачами вищої школи постало нове завдання, методами дистанційного навчання, використовуючи новітні інформаційні технології забезпечити високий рівень розвитку компетентностей підростаючого покоління. Метою даного дослідження є розкрити сутність поняття «інтелектуальна компетентність», дослідити формування інтелектуальної компетентності студентів природничого профілю у епоху інформаційних технологій, виявити аспекти застосування інформаційних технологій у процесі розвитку інтелектуальної компетентності. Для досягнення мети були використані такі методи дослідження: теоретичні – теоретичний аналіз та узагальнення ідей в науковiй літературі з проблеми дослідження; емпіричні – спостереження, аналіз розвитку інтелектуальної компетентності у вищій школі у фахівців галузі природничих наук. Встановлено, що використання інформаційних технологій у сучасному освітньому просторі дозволяє саморозвиватися, вдосконалювати рівень знань, проте залишається ряд методичних запитань стосовно того, чи достатньо цього для ефективного формування інтелектуальної компетенції сучасних студентів, майбутніх фахівців у галузі природничих наук.

Біографія автора

Livia Mesarosh, кафедрa математики та інформатики, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, м.Берегове, Україна

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Іванов С.А. Іванова Л.С. Інтелект і медіаінформаційна компетентність. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2016. № 2. С.179−191.

Мурзіна О. Формування медіакомпетентності в процесі дистанційної освіти: фактори впливу. Якість. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2022. № 2 (71). С.60−65.

Філіпович В.М. Психологічні чинники формування інтелектуальної компетентності у студентів гуманітарного профілю: дис. …кандидата психол. наук:19.00.07. Київ. Київський університет ім..Б.Грінченка. 2016. 211 с.

Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. Санкт петербург: Питер. 2002. 272 с.

Chamorro-Premuzic, T. Furnham A. Intellectual competence and the intelligent personality A third way in differential psychology. Review of General Psychology. 2006. V. 10. № 3. P.251–267.

Сагдеева, Г. С. Развитие интеллектуальной компетентности будущих специалистов: на примере подготовки инженеров-электриков: дис. …кандидата пед. наук: 13.00.08. Казань. 2013. 200 с.

Zhernovnykova O.A., Nalyvaiko O.O., Chornous N.A. Іntellectual competence: essence, components, levels of formation. Педагогіка та психологія. 2017. Вип. 58. С.32−41.

Залуцкая С.Ю. Никонова Н.И. Интеллектуальная компетенция школьников в контексте литературного образования: содержательный аспект. Общество: социология, психология, педагогика. 2018. №5. С.69−72.

Sternberg R.J. The theory of successful intelligence. Review of General Psychology. 1999. № 3. Р.292−316.

Ткач Ю.М. Професійна спрямованість навчання вищої математики у системі економічної освіти. Дидактика математики: проблеми і дослідження. 2011. Вип. 35. С.93−97.

Лобанов А.П. Интеллектуальная компетентность в структуре профессиональной подготовки психологов учебный процесс. Журнал ГрГМУ. 2009. № 2. С.227−232.

Gluchmanova M. Тhe importance of e-learning for manufacturing technologies students. Advanced Education. 2021. № 19. Р.51−61.

Месарош Л.В. Вивчення впливу онлайн технологій на сприйняття візуальної інформації на заняттях фізики. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія: «Педагогічні науки: реалії та перспективи». 2021. Вип. 79. С.206−211.

Осадчий В., Осадча К. Інформаційно-комунікативні технології у процесі розвитку візуального мислення майбутніх учителів. Науковий Вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. 2014. Вип. 11. C.28−133.

Drushlyak M., Shamonia V. A systematic approach to the formation of visual and information culture pre-service mathematics and computer science teachers. Physical and Mathematical Education. 2021. № 1 (27). Р.45−49.

Свиридова С.В. Роль природничо-наукових дисциплін у процесі професійної підготовки фахівців сфери туризму. Вісник Луганського національного Університету ім. Тараса Шевченка. 2011. № 14 (225). С.61−66.

References

Ivanov, S.A. Ivanova, L.S. (2016). Intelekt i mediainformatsiyna kompetentnist [Intelligence and media information competence]. Open educational e-environment of a modern universityб 2, 179−191. [in Ukrainian].

Murzina, O. (2022). Formuvannya mediakompetentnosti v protsesi dystantsiynoyi osvity: faktory vplyvu. Yakist [Formation of media competence in the process of distance education: factors of influence. Quality]. Continuing professional education: theory and practice, 2 (71), 60−65. [in Ukrainian].

Filipovich, V.M. (2016). Psykholohichni chynnyky formuvannya intelektualnoyi kompetentnosti u studentiv humanitarnoho profilyu [Psychological factors of intellectual competence development of students of humanitarian specialties]. Unpublished Candidate dissertation. B.Hrinchenko Kyiv University. [in Ukrainian].

Kholodnaya, M.A. (2002). Psikhologiya intellekta: paradoksy issledovaniya [Psychology of intelligence: paradoxes of research]. Piter. [in Russian].

Chamorro-Premuzic, T., & Furnham, A. (2006). Intellectual competence and the intelligent personality A third way in differential psychology. Review of General Psychology, 10 (3), 251–267.

Sagdeeva, G.S. (2013). Razvitiye intellektual’noy kompetentnosti budushchikh spetsialistov: na primere podgotovki inzhenerov-elektrikov. [Development of the intellectual competence of future specialists: on the example of the training of electrical engineers]. Kazan University. [in Russian].

Zhernovnykova, O.A., Nalyvaiko, O.O., & Chornous, N.A. (2017). Іntellectual competence: essence, components, levels of formation. Pedagogy and psychology, 58, 32−41.

Zalutskaya, S.Y., & Nikonova, N. I. (2018). Intellektualnaya kompetentsiya shkolnikov v kontekste literaturnogo obrazovaniya: soderzhatelnyy aspekt [Intellectual competence of school students in the context of literary education: a substantive aspect]. Society: sociology, psychology, pedagogy, 5, 69−72. [in Russian].

Sternberg, R.J. (1999). The theory of successful intelligence. Review of General Psychology, 3, 292−316.

Tkach, Yu.M. (2011). Profesiyna spryamovanist navchannya vyshchoyi matematyky u systemi ekonomichnoyi osvity. [Professional orientation of teaching higher mathematics in the system of economic education]. Didactics of mathematics: problems and research, 35, 93−97. [in Ukrainian].

Lobanov, A.P. (2009). Intellektualnaya kompetentnost v strukture professional’noy podgotovki psikhologov uchebnyy protsess [Intellectual competence in the structure of professional training of psychologists the educational process]. The journal of GrSMU, 2, 227−232. [in Russian].

Gluchmanova, M. (2021).Тhe importance of e-learning for manufacturing technologies students. Advanced Education, 19, 51−61.

Mesarosh, L.V. (2021). Vyvchennya vplyvu onlayn tekhnolohiy na spryynyattya vizualnoyi informatsiyi na zanyattyakh fizyky [The introduction of online technologies to the application of visual information in the classroom of physics]. Scientific journal of the National Pedagogical University M.P.Drahomanov. Series: Pedagogical sciences: realities and prospects, 79, 206−211. [in Ukrainian]

Osadchiy, V., & Osadcha, K. (2014). Informatsiyno-komunikatyvni tekhnolohiyi u protsesi rozvytku vizualnoho myslennya maybutnikh uchyteliv [Information and communication technologies in the process of developing visual thinking of future teachers]. Scientific Bulletin of the Melitopol State Pedagogical University, 11, 28−133. [in Ukrainian].

Drushlyak, M., & Shamonia V. (2021). A systematic approach to the formation of visual and information culture pre-service mathematics and computer science teachers. Physical and Mathematical Education, 1 (27), 45−49.

Svyrydova, S.V. (2011). Rol pryrodnycho-naukovykh dystsyplin u protsesi profesiynoyi pidhotovky fakhivtsiv sfery turyzmu [The role of natural and scientific disciplines in the process of professional training of specialists in the field of tourism.]. Bulletin Taras Shevchenko Luhansk National University, 14 (225), 61−66. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Mesarosh, L. (2022). АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ НАУК У ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 89–93. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.89-93

Номер

Розділ

Статті