САМОСТІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.94-97

Ключові слова:

активна пізнавальна діяльність, самостійна діяльність, діяльнісний підхід, творчі здібності, прийоми розумової діяльності.

Анотація

Згідно з новими тенденціями в освіті дитині потрібно надавати можливість здобувати знання максимально самостійно. Якщо учень у школі не навчився сам нічого творити, то в житті він завжди буде тільки наслідувати і копіювати, діяти репродуктивно. Вміння самостійно набувати знання, осмислювати їх, систематично розширювати власний кругозір має бути однією з головних рис кожного випускника школи. Сучасні інформаційні технології дають можливість спростити розвʼязування цілого ряду математичних задач, але не вчать дітей приймати рішення, творчо мислити. Метою статті є висвітлення проблеми самостійної діяльності учнів у процесі навчання математики у контексті питання підвищення ефективності навчального процесу та підготовки молодого покоління до життя, активної трудової діяльності, особливо в теперішній складний час. Застосовані методи дослідження: аналіз і синтез, систематизація, порівняння і узагальнення. Зокрема, проаналізовано еволюцію поняття самостійної роботи, її значення для формування творчої особистості. У результаті синтезу попередніх та сучасних уявлень про самостійну діяльність здобувача освіти сформовано поняття про важливість урахування вчителем загальних та математичних здібностей, потреб, умінь та навичок учнів при побудові системи їх самостійної діяльності. Для виявлення взаємозвʼязку між самостійною роботою та розвитком творчих здібностей використано метод порівняння впливу на особистість виникнення початкового інтересу до предмету та створення в школяра стійкої потреби в отриманні нових знань, дослідженні навколишнього світу. При вивченні даного питання було систематизовано різні види самостійної роботи, враховано їх поетапне впровадження в освітній процес. Наведено математичні задачі та шляхи їх розвʼязування, які відображають тісний звʼязок між вмінням учня самостійно працювати та творчо мислити.

Біографії авторів

Viktor Oros, кафедра природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, м.Ужгород, Україна

кандидат фізико-математичних наук

Yuliia Petechuk, кафедра математики та інформатики, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, м.Берегово, Україна

кандидат фізико-математичних наук

Посилання

Список використаної літератури

Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Бібік Н.М. Київ: Літера ЛТД, 2018. 160 с.

Ушинский, К. Д. Избранные педагогические сочинения [Текст] : в 2-х т. Т. 2. Проблемы русской школы / К. Д. Ушинский; под ред. А. И. Пискунова. – Москва: Педагогика, 1974. – 438 с.

Орос В.М., Петечук В.М., Петечук Ю.В. Розвиток творчих здібностей особистості засобами розвивального навчання у системі математичної освіти. Науковий вісник Ужгородського yніверситету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2021. Вип. 1 (48). С.305–310.

Турка Т., Шулик Т., Гриценко Т. Особливості організації самостійної роботи учнів у процесі навчання математики: методика навчання математики в закладах загальної середньої та вищої освіти. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. 2022. Вип. 12. С.112−118.

Оконь В. Основы проблемного обучения. М.: Просвещение, 1968. 204 с.

Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М.: Педагогика, 1981. 186 с.

References

Bibik, N.M. (Ed.). (2018). Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia [New Ukrainian School: teacherʼs guide]. Litera LTD. [in Ukrainian].

Ushynskyi, K.D. (1974). Yzbrannye pedahohycheskye sochynenyia [Selected pedagogical works]. Pedahohyka. [in Russian].

Oros, V.M., Petechuk, V.M., & Petechuk, Yu.V. (2021). Rozvytok tvorchykh zdibnostei osobystosti zasobamy rozvyvalnoho navchannia u systemi matematychnoi osvity [Development of creative personality abilities by means of developing training in the system of mathematical education]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 1 (48, 305–310. [in Ukrainian].

Turka, T., Shulyk, T., & Hrytsenko, T. (2022). Osoblyvosti orhanizatsii samostiinoi roboty uchniv u protsesi navchannia matematyky: metodyka navchannia matematyky v zakladakh zahalnoi serednoi ta vyshchoi osvity [Features of the organization of the independent work of students in the process of learning mathematics: methods of teaching mathematics in institutions of general secondary and higher education]. Zbirnyk naukovykh prats fizyko-matematychnoho fakultetu DDPU, 12, 112−118. [in Ukrainian].

Okon, V. (1968). Osnovy problemnoho obuchenyia [Fundamentals of problem-based learning]. Prosveshchenye. [in Russian].

Lerner, Y.Ia. (1981). Dydaktycheskye osnovy metodov obuchenyia [Didactic foundations of teaching methods]. Pedahohyka. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Oros, V., & Petechuk, Y. (2022). САМОСТІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 94–97. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.94-97

Номер

Розділ

Статті