ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКАРПАТТЯ В 1919-1938 РОКАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.98-103

Ключові слова:

дошкільна освіта, полікультурне середовище, «Підкарпатська Русь», історико-культурний досвід організації.

Анотація

Перехід освіти від традиційної до особистісно орієнтованої моделі, упровадження Державного стандарту дошкільної освіти передбачають підготовку вихователів до роботи в умовах нових соціальних викликів, в тому числі, в умовах полікультурності, культурного розмаїття, білінгвальної освіти. Мета дослідження полягала у аналізі досвіду організації дошкільної освіти у полікультурному середовищі Закарпаття у 1919-1938 роках, які припадають на період входження Закарпаття під назвою «Підкарпатська Русь» на правах автономії до складу демократичної Чехословаччини та визначенні цінних надбань досвіду для використання в умовах сучасної дошкільної освіти. Для досягнення мети було використано комплекс методів дослідження: загальнонаукові (аналіз, синтез, індукція, дедукція, узагальнення, систематизація, класифікація) – використані з метою аналітичної обробки наукових джерел і з’ясування сутності організації дошкільної освіти як педагогічного факту і явища; пошуково-бібліографічний – застосовані задля вивчення архівних і бібліотечних фондів, каталогів, описів, видань тощо; системно-історичний – призначений для розгляду історичних передумов та еволюції проблеми організації дошкільної освіти Закарпаття; історико-порівняльний – застосований для порівняння подій, явищ, фактів, поглядів на досліджувану проблему з реаліями сьогодення; прогностичний – допоміг виявити напрями використання історико-культурного досвіду в сучасних умовах організації освітнього середовища дошкільного закладу та його впровадження у практику підготовки та перепідготовки фахівців дошкільної освіти. Результати вивчення досвіду організації дошкільної освіти на Закарпатті в чехословацький період дають змогу окреслити коло ідей, які можуть бути реалізовані в системі полікультурного освітнього середовища сучасних дошкільних закладів.

Біографія автора

Ariadna Petechuk, кафедра педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

випускниця аспірантури

Посилання

Список використаної літератури

Волошин А. Бесіда голови Педагогічного товариства на ІІ загальному з’їзді. Педагогічні твори. Ужгород: ВАТ «Видавництво «Закарпаття», 2007. С.34-37.

Гомоннай В.В., Росул В.В., Ходанич П.М. Педагогічна освіта на Закарпатті. Ужгород : Видавництво «Ґражда», 2003. 112 с.

Григашій М. Культурна Прага. Учитель. 1921. Рôчник II. Число 3. С.41–46

ДАЗО (Державний архів Закарпатської області), Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1921 – 1928 рр.), Оп. 2, Спр. 343 (Протоколи пленарного засідання Крайової вчительської конференції в Ужгороді й окружних вчительських конференцій; тексти доповідей). 181 арк.

ДАЗО, Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1929 – 1932 рр.), Оп. 2, Спр. 1411 (Протоколи учительських конференцій, які відбулися в 1929 – 1930 роках, 1929 – 1932 рр.). 46 арк.

ДАЗО, Ф.28. (Реферат освіти Підкарпатської Русі в Ужгороді 31.ІІI.1922 – 5.IІІ.1923). Оп.5. Спр. 130. (Справа про відкриття єврейським товариством «Тарбут» дитячого садку на площі Масарика в Ужгороді). 21 арк.

ДАЗО, Ф.28. (Реферат освіти Підкарпатської Русі в Ужгороді 8.VI.1922 – 10.I.1923). Оп.5. Спр. 136 (Відомості про відвідування дітьми школи та дитячих садків та переписка з цього питання). 84 арк.

ДАЗО, Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 1925 – 1927 рр.), Оп. 5, Спр. 523 (Справа про проведення з'їзду вчителів Підкарпатської Русі). 58 арк.

ДАЗО, Ф. 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород, 15.VI. 1927 – 26.I.1928 рр.), Оп. 5, Спр. 556 (Журнал обліку дітей, записаних до дитячого садк у Вишні Верецьки та переписка про фінансування дитячого садку). 58 арк.

ДАЗО, Ф. 28. (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м Ужгород, 1924 рік.). Оп. 9. Спр. 21 (Циркуляр Хустського шкільного інспектора про роботу педагогічних гуртків 1924 року). 6 арк.

ДАЗО. Ф. 1040. Списки членів товариства, заяви про вступ до товариства (7.04.1927 р. – 22.07.1932 р.). Оп. 1; Спр. 8; Товариство «Шкільна Матка Русинів» Чехословацької республіки, м. Ужгород. Арк. 1–24.

Пешина Й. Досвід педагогічних гуртків. Учитель. 1932. Рочник ХІІ. Чис. 3. С.196‒198

Розман І.І. Організація навчально-методичної роботи з учителями у системі шкільної освіти Закарпаття (1919 – 1938 рр.). Дис. … к. пед. наук. Ужгород, 2016. 242 с.

Світлик П. О деятельности педагогічних кружков. Учитель. 1930. Рочник ХІ – ХІІ. Чис. 7 – 10. С.151–154.

Студійна дорога до Чехії. Учитель. 1922. Рочник VІ. Ч. н.з. С. 22- 24.

Шикітка Г.М. Освітньо-просвітницька діяльність крайових педагогічних товариств Закарпаття (1919–1944 рр.). Дис …канд пед наук : 13.00.01 Ужгород, 2017. 237 с.

Якеш A., Шимек Й. Шкôльництво на Подк. Руси. Учитель. 1930. Рôчник XI. Чис. 3-4. С.29-47.

References

Voloshyn, A. (2007). Besida holovy Pedahohichnoho tovarystva na II zahalnomu zizdi. Pedahohichni tvory [Speech of the head of the Pedagogical Society at the II general congress. Pedagogical works]. Zakarpattia. [in Ukrainian].

Homonnai, V.V., Rosul, V.V., & Khodanych, P.M. (2003). Pedahohichna osvita na Zakarpatti [Pedagogical education in Transcarpathia]. Hrazhda. [in Ukrainian].

Hryhashii, M. (1021). Kulturna Praha [Cultural Prague]. Uchytel, II (3), 41–46. [in Czekh].

Derzhavnyi arkhiv Zakarpatskoi oblasti, F.28 (Referat osvity Pidkarpatskoi Rusi, m. Uzhhorod, 1921 – 1928 rr.), Op.2, Spr.343 (Protokoly plenarnoho zasidannia Kraiovoi vchytelskoi konferentsii v Uzhhorodi y okruzhnykh vchytelskykh konferentsii; teksty dopovidei). 181 ark. [State Archive of Transcarpathian Region, F.28 (Essay on Education of Subcarpathian Rus, Uzhhorod, 1921-1928), anagraph 2, case.343 (Protocols of the plenary session of the National Teachers' Conference in Uzhhorod and district teachers' conferences; texts of reports). 181 sheets.]. [in Ukrainian].

Derzhavnyi arkhiv Zakarpatskoi oblasti, F.28 (Referat osvity Pidkarpatskoi Rusi, m. Uzhhorod, 1929 – 1932 rr.), Op.2, Spr.1411 (Protokoly uchytelskykh konferentsii, yaki vidbulysia v 1929 – 1930 rokakh, 1929 – 1932 rr.). 46 ark. [State Archive of Transcarpathian Region, F.28 (Department of Education of Subcarpathian Rus, Uzhgorod, 1929-1932), anagraph 2, case 1411 (Protocols of teachers' conferences held in 1929-1930, 1929-1932). 46 sheets]. [in Uklrainian]

Derzhavnyi arkhiv Zakarpatskoi oblasti, F.28. (Referat osvity Pidkarpatskoi Rusi v Uzhhorodi 31.III.1922 – 5.III.1923), Op.5, Spr.130. (Sprava pro vidkryttia yevreiskym tovarystvom «Tarbut» dytiachoho sadku na ploshchi Masaryka v Uzhhorodi). 21 ark. [State Archive of Transcarpathian Region, F.28. (Essay on the education of Subcarpathian Rus in Uzhhorod 31.III.1922 ‒ 5.III.1923), anagraph 5, case 130. (Case about the opening of a kindergarten by the Jewish society «Tarbut» on Masaryk Square in Uzhhorod). 21 sheets]. [in Ukrainian].

Derzhavnyi arkhiv Zakarpatskoi oblasti, F.28. (Referat osvity Pidkarpatskoi Rusi v Uzhhorodi 8.VI.1922 – 10.I.1923). Op.5. Spr.136 (Vidomosti pro vidviduvannia ditmy shkoly ta dytiachykh sadkiv ta perepyska z tsoho pytannia). 84 ark. [State Archive of Transcarpathian Region, F.28. (Essay on the education of Subcarpathian Rus in Uzhhorod 8.VI.1922 – 10.I.1923), anagraph 5, case 136 (Information on children’s attendance at schools and kindergartens and correspondence on this issue). 84 sheets]. [in Ukrainian].

Derzhavnyi arkhiv Zakarpatskoi oblasti, F.28 (Referat osvity Pidkarpatskoi Rusi, m. Uzhhorod, 1925 – 1927 rr.), Op.5, Spr.523 (Sprava pro provedennia zizdu vchyteliv Pidkarpatskoi Rusi). 58 ark. [State Archive of Transcarpathian Region, F.28 (Department of Education of Subcarpathian Rus, Uzhhorod, 1925 ‒ 1927), anagraph 5, case 523 (Case on holding a congress of teachers of Subcarpathian Rus). 58 sheets]. [in Ukrainian].

Derzhavnyi arkhiv Zakarpatskoi oblasti, F.28 (Referat osvity Pidkarpatskoi Rusi, m. Uzhhorod, 15.VI. 1927 – 26.I.1928 rr.), Op.5, Spr.556 (Zhurnal obliku ditei, zapysanykh do dytiachoho sadk u Vyshni Veretsky ta perepyska pro finansuvannia dytiachoho sadku). 58 ark. [State Archive of Transcarpathian Region, F.28 (Department of Education of Subcarpathian Rus, Uzhhorod, June 15, 1927 – January 26, 1928), anagraph 5, case 556 (Journal of registration of children enrolled in kindergartens in Vyshna Veretsky and correspondence on kindergarten funding). 58 sheets]. [in Ukrainian].

Derzhavnyi arkhiv Zakarpatskoi oblasti, F.28. (Referat osvity Pidkarpatskoi Rusi, m Uzhhorod, 1924 rik.). Op.9. Spr.21 (Tsyrkuliar Khustskoho shkilnoho inspektora pro robotu pedahohichnykh hurtkiv 1924 roku). 6 ark. [State Archive of Transcarpathian Region, F.28. (Essay on education of Subcarpathian Rus, Uzhhorod, 1924), anagraph 9, case 21 (Circular of the Khust school inspector on the work of pedagogical circles in 1924). 6 sheets]. [in Ukrainian].

Derzhavnyi arkhiv Zakarpatskoi oblasti, F.1040. Spysky chleniv tovarystva, zaiavy pro vstup do tovarystva (7.04.1927 r. – 22.07.1932 r.), Op.1, Spr.8; Tovarystvo «Shkilna Matka Rusyniv» Chekhoslovatskoi respubliky, m. Uzhhorod. Ark. 1–24. [State Archive of Transcarpathian Region. F.1040. Lists of society members, applications for joining the society (04.7.1927 ‒ 07.22.1932), anagraph 1, case 8. Society «School Mother of Rusyns» of the Czechoslovak Republic, Uzhhorod. Sheets 1–24.]. [in Ukrainian].

Peshyna, Y. (1932). Dosvid pedahohichnykh hurtkiv [Experience of pedagogical circles]. Uchytel, XII (3), 196‒198. [in Czekh].

Rozman, I.I. (2016). Orhanizatsiia navchalno-metodychnoi roboty z uchyteliamy u systemi shkilnoi osvity Zakarpattia (1919 – 1938 rr.) [Organization of educational and methodical work with teachers in the school education system of Transcarpathia (1919-1938)]. Unpublished Candidate dissertation. Uzhhorod National University. [in Ukrainian].

Svitlyk, P. (1930). O deiatelnosty pedahohichnykh kruzhkov [About the activity of pedagogical circles]. Uchytel, XI ‒ XII (7‒10), 151–154. [in Czekh].

Studiina doroha do Chekhii [Studio road to the Czech Republic]. (1922). Uchytel, VI, 22‒24. [in Czekh]

Shykitka, H.M. (2017). Osvitno-prosvitnytska diialnist kraiovykh pedahohichnykh tovarystv Zakarpattia (1919–1944 rr.) [Educational activities of regional pedagogical societies of Transcarpathia (1919–1944). Unpublished Candidate dissertation. Uzhhorod National University. [in Ukrainian].

Iakesh, A., & Shymek, Y. (1930). Shkôlnytstvo na Podk. Rusy [Schooling in Subcarpathian Rus]. Uchytel, XI (3-40, 29‒47. [in Czekh].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Petechuk, A. (2022). ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКАРПАТТЯ В 1919-1938 РОКАХ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 98–103. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.98-103

Номер

Розділ

Статті