ДОСВІД ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.109-112

Ключові слова:

змішане навчання, дистанційне навчання, соціальні працівники, навчальне навантаження.

Анотація

Стаття присвячена проблемі використання змішаної форми навчання в процесі підготовки майбутніх соціальних працівників, які навчаються в магістратурі. Дана форма навчання реалізована засобами навчального середовища Classroom. Представлено практичний досвід з реалізації змішаного навчання на заняттях з курсу «Інноваційні методики соціальної роботи», розробленого для магістрів – майбутніх менеджерів соціальної сфери. Актуальність дослідження набуває особливого значення в критичних ситуаціях, які виникли в нашій країні у зв’язку з карантинними обмеженнями та воєнним станом. У статті розглядаються можливості застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі паралельно з традиційною формою навчання. Розглянуті переваги та недоліки змішаної форми навчання. Мета статті – представити практичний досвід реалізації змішаного навчання на заняттях при підготовці майбутніх соціальних працівників з урахуванням його переваг. Для досягнення мети використано такі методи дослідження: аналіз, структурування, синтез, систематизація, порівняння та узагальнення базових теоретичних понять наукової літератури з проблем дослідження. Інноваційним результатом впровадження в начальний процес змішаної форми навчання стає формування нової моделі організації навчання, що вимагає повного перегляду змісту та методики навчання.

Біографії авторів

Iryna Prozhoha, кафедра соціальних технологій, ДВНЗ «Київський національний авіаційний університет», м.Київ, Україна

кандидат економічних наук

Marina Radchenko, кафедра соціальних технологій, ДВНЗ «Київський національний авіаційний університет», м.Київ, Україна

кандидат психологічних наук, доцент

Valery Vishtalyuk

здобувач 2-го (магістерського) рівня вищої освіти за ОП «Соціальна робота», ДВНЗ «Київський національний авіаційний університет», м.Київ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Бугайчук К.Л. Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. Вип. 4. С.1–14.

Кухаренко В.М. Системний підхід до змішаного навчання. Інформаційні технології в освіті. 2015. Вип. 24. С.53–67.

Радченко М.І., Прожога І.В. Специфіка контрольно-оцінювальної діяльності при підготовці майбутніх соціальних працівників. Вісник НАУ. 2022. № 19. С.88–97.

Хоменко-Семенова Л., Оксамитна Л., Прохоренко Я. Особливості запровадження дистанційного навчання у ЗВО під час пандемії COVID-19: світовий досвід. Вісник НАУ. 2022. № 19. С.97–108.

Povidaichyk O., Vynogradova, O., Pavlyuk, T., Hrabchak, O., Savelchuk I., Demchenko I. Research activities of students as a way to prepare them for social work: adopting foreign experience in Ukraine. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2022. 14(1Sup1). P.312–327.

Савельчук І.Б. Механізми підвищення якості підготовки соціальних працівників. Соціальна робота та соціальна освіта. 2021. № 2(7). С.232-240.

Савельчук I.Б., Бибик Д.Д. Організація самостійної роботи студентів в умовах дистанційної освіти в галузі «Соціальна робота». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2022. Вип 1 (50). С.252–255.

References

Buhaichuk, K.L. (2016). Zmishane navchannia: teoretychnyi analiz ta stratehiia vprovadzhennia v osvitnii protses vyshchykh navchalnykh zakladiv [Blended learning: theoretical analysis and implementation strategy in the educational process of higher educational institutions]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 4, 1–14. [in Ukrainian].

Kukharenko, V.M. (2015). Systemnyi pidkhid do zmishanoho navchannia [A systematic approach to blended learning]. Informatsiini tekhnolohii v osviti, 24, 53–67. [in Ukrainian].

Radchenko, M.I., & Prozhoha, I.V. (2022). Spetsyfika kontrolno-otsiniuvalnoi diialnosti pry pidhotovtsi maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv [Specifics of monitoring and evaluation activities in the training of future social workers]. Visnyk NAU, 19, 88–97. [in Ukrainian].

Khomenko-Semenova, L., Oksamytna, L., & Prokhorenko, Ya. (2022). Osoblyvosti zaprovadzhennia dystantsiinoho navchannia u ZVO pid chas pandemii COVID-19: svitovyi dosvid [Peculiarities of implementation of distance learning in higher education institutions during the COVID-19 pandemic: global experience]. Visnyk NAU, 19, 97–108. [in Ukrainian].

Povidaichyk, O., Vynogradova, O., Pavlyuk, T., Hrabchak, O., Savelchuk I., & Demchenko, I. (2022). Research activities of students as a way to prepare them for social work: adopting foreign experience in Ukraine. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 14(1Sup1), 312–327.

Savelchuk, I.B. (2021). Mekhanizmy pidvyshchennia yakosti pidhotovky sotsialnykh pratsivnykiv [Mechanisms of improving the quality of training of social workers]. Social work and social education, 2 (7), 232–240. [in Ukrainian].

Savelchuk, I.B., & Bybyk, D.D. (2022). Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv v umovakh dystantsiinoi osvity v haluzi «Sotsialna robota» [Organization of independent work of students in the conditions of distance education in the field of «Social work» majoring]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social work, 1 (50), 252–255. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Prozhoha, I., Radchenko, M., & Vishtalyuk, V. (2022). ДОСВІД ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 109–112. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.109-112

Номер

Розділ

Статті