ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО СУПРОВОДУ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.122-126

Ключові слова:

виставкова діяльність, інформаційно-аналітичний супровід, національна освіта, модернізація освіти.

Анотація

У статті систематизовано та виокремлено роль виставкових процесій у сфері національної освіти, розкрито результати впливу цих заходів на формування національної ідентичності та самосвідомості освітян. Наведено приклади основних освітянських виставок України та представлено виставкову діяльність за участю НАПН України як інструментарій інформаційно-аналітичного супроводу модернізації освітньої галузі. Визначено впливову роль виставок на формування іміджу інноваційного освітянина та розвиток його як особистості. За мету публікації автори ставлять представлення поточних результатів заключного етапу планового наукового дослідження на тему «Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності Національної академії педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти». Авторами актуалізується процес вивчення проблеми освітянської виставкової діяльності як одного із ефективних інструментів якісного інформаційно-аналітичного супроводу модернізації та реформування освітньої галузі України. Ними акцентується увага на ролі виставкової діяльності у формуванні іміджу як освітянина (дослідника, інноватора, тощо) так й безпосередньо закладу освіти, наукової установи. Також, наведено низку документів чинного законодавства України щодо організації виставкової діяльності, у тому числі й в освітянській сфері. Із застосуванням методів контент-аналізу науково-практичних, наукових, інформаційно-довідкових та ін. джерел, а також івент-аналізу виставкової діяльності, здійснено систематизацію та узагальнення отриманих результатів дослідження. Відповідно авторами наведено результати аналітичних розвідок щодо останніх досліджень і публікацій. Розглядаються також окремі моменти з досвіду дослідників, які у своїх наукових працях зосереджують власні міркування на дослідженні виставкових процесів. У такий спосіб постає проблема освітньої виставкової діяльності в контексті інформаційно-аналітичного забезпечення та її вплив на формування іміджу як навчальних закладів, так і наукових установ, а також кожного дослідника, педагога-практика, кожного, хто намагається презентувати власні експонати практичної діяльності та наукових досліджень у виставковому середовищі для позиціонування набутого досвіду та знань.

Біографії авторів

Marina Rostoka

кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, НАПН України, м.Київ, Україна

Viktoriia Kushnir

молодший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, НАПН України, м.Київ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Бондаренко В. Віртуальні виставки як дистантна бібліотечна послуга. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. 2015. Вип. 41. С.467‒478.

Борисов О. Г., Колеснікова К. С. (2009). Маркетингове позиціювання виставкової діяльності. Економічні інновації. Вип. 38. С. 21 26.

Видавнича діяльність освітянських бібліотек: віртуальна книжкова виставка ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України, 2021. URL: https://dnpb.gov.ua/ua/?exhibitions=31184 (дата звернення – 29.09.2022).

Газука І. (2020). Виставкова діяльність як засіб створення позитивного іміджу закладу загальної середньої освіти. Педагогічні обрії. Вип. 6(114), С. 47 51.

Захарова Н. Б. (1998). Виставкова діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (до 80-річчя НАН України). Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 4. C.88 92.

Захарова Н. Б. (2014). Виставкова діяльність бібліотек як елемент інформаційного обслуговування. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 39. C. 467 474.

Національна академія педагогічних наук України – вища галузева наукова установа з питань освіти, педагогіки та психології (до 30-річчя заснування) Виставка-презентація ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2022. URL: https://dnpb.gov.ua/ua/?exhibitions=30406 (дата звернення 29.09.2022).

Нова українська школа: результати втілення реформ у життя. Виставка презентація ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, НАПН України, 2022. URL: https://dnpb.gov.ua/ua/?exhibitions=31251 (дата звернення – 29.09.2022).

Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності» від 24.07.2003 р. № 459-р.

Розпорядження Президента України «Про вдосконалення проведення виставково-ярмаркових заходів в Україні» від 2.11.2000 р. №342/2000-рп (в ред. від 16.10.2005).

Указ Президента України «Про заходи щодо поліпшення виставкової діяльності в Україні» від 30.10.1996 р. №1015/96 (в ред. від 12.02.2006).

Установи НАПН України на науковому фронті: нові виклики та перспективи. Виставка ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського до Всеукраїнського фестивалю науки, 2022. URL: https://dnpb.gov.ua/ua/?exhibitions=31103 (дата звернення – 29.09.2022).

Цуняк О. З. (2020). Розвиток електронних бібліотечно-інформаційних технологій як складова іміджу сучасної бібліотеки (на прикладі досвіду Наукової бібліотеки УжНУ). Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій: матер. наук. практ. інтернет конф. (Ужгород, 15 19 червня 2020 р.). Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2020. С.240‒251.

References

Bondarenko, V. (2015). Virtualni vystavky yak dystantna bibliotechna posluha [Virtual exhibitions as a distant library service]. Scientific works of V.Vernadskyy National Library, 41, 467‒478. [in Ukrainian].

Borysov, O. H., & Kolesnikova, K. S. (2009). Marketynhove pozytsiiuvannia vystavkovoi diialnosti [Marketing positioning of exhibition activities]. Ekonomichni innovatsii, 38, 21 26. [in Ukrainian].

Vydavnycha diialnist osvitianskykh bibliotek: virtualna knyzhkova vystavka DNPB Ukrainy im.V. O. Sukhomlynskoho, NAES Ukrainy [Publishing activity of educational libraries: a virtual book exhibition of V.O.Sukhomlynsky Ukrainian National Library of Ukraine of National Academy of Sciences of Ukraine] (2021). https://dnpb.gov.ua/ua/?exhibitions=31184. [in Ukrainian].

Hazuka, I. (2020). Vystavkova diialnist yak zasib stvorennia pozytyvnoho imidzhu zakladu zahalnoi serednoi osvity [Exhibition activity as a means of creating a positive image of the institution of general secondary education]. Pedahohichni obrii, 6 (114), 47 51. [in Ukrainian].

Zakharova, N. B. (1998). Vystavkova diialnist Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I.Vernadskoho (do 80-richchia NAS Ukrainy) [Exhibition activity of V.Vernadskyy National Library of Ukraine (80th anniversary of the National Academy of Sciences of Ukraine)]. Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy, 4, 88 92. [in Ukrainian].

Zakharova, N. B. (2014). Vystavkova diialnist bibliotek yak element informatsiinoho obsluhovuvannia [Exhibition activity of libraries as an element of information service.]. Naukovi pratsi NBU im. V.I.Vernadskoho, 39, 467 474. [in Ukrainian].

Natsionalna akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy – vyshcha haluzeva naukova ustanova z pytan osvity, pedahohiky ta psykholohii (do 30-richchia zasnuvannia). Vystavka-prezentatsiia DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho [National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine – a higher sectoral scientific institution for education, pedagogy and psychology (30th anniversary of its foundation). Exhibition-presentation of V.O.Sukhomlynskyi National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine]. (2022). https://dnpb.gov.ua/ua/?exhibitions=30406. [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola: rezultaty vtilennia reform u zhyttia. Vystavka prezentatsiia DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho NAES Ukrainy [New Ukrainian school: results of implementation of reforms. The exhibition and presentation of V.O.Sukhomlynskyi State National Board of Ukraine of National Academy of Sciences of Ukraine]. (2022). https://dnpb.gov.ua/ua/?exhibitions=31251. [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku vystavkovo-yarmarkovoi diialnosti» vid 24.07.2003 r. №459-r. [Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On the approval of the concept for the development of exhibition and fair activities» dated by 07.24.2003, No. 459]. [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia Prezydenta Ukrainy «Pro vdoskonalennia provedennia vystavkovo-yarmarkovykh zakhodiv v Ukraini» vid 2.11.2000 r. №342/2000-rp (v red. vid 16.10.2005) [Decree of the President of Ukraine «On improving the holding of exhibition and fair events in Ukraine» dated by November 2, 2000, No. 342/2000-rp]. [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro zakhody shchodo polipshennia vystavkovoi diialnosti v Ukraini» vid 30.10.1996 r. №1015/96 (v red. vid 12.02.2006) [Decree of the President of Ukraine «On measures to improve exhibition activity in Ukraine» dated by October 30, 1996, No. 1015/96 (amended on February 12, 2006)]. [in Ukrainian].

Ustanovy NAPN Ukrainy na naukovomu fronti: novi vyklyky ta perspektyvy. Vystavka DNPB Ukrainy im. V.O.Sukhomlynskoho do Vseukrainskoho festyvaliu nauky [Institutions of the National Academy of Sciences of Ukraine on the scientific front: new challenges and prospects. The exhibition of V.O.Sukhomlynskyi State National Exhibition and Convention Center of Ukraine to the All-Ukrainian Science Festival]. (2022). https://dnpb.gov.ua/ua/?exhibitions=31103. [in Ukrainian].

Tsuniak, O. Z. (2020). Rozvytok elektronnykh bibliotechno-informatsiinykh tekhnolohii yak skladova imidzhu suchasnoi biblioteky (na prykladi dosvidu Naukovoi biblioteky UzNU) [The development of electronic library and information technologies as a component of the image of a modern library (on the example of the experience of the Scientific Library of Uzhhorod National University)]. Proceedings of scientific conference ‒ Modern tasks and priorities of the activities of libraries of higher educational institutions: the path of innovation (pp.240‒251). Uzhhorod National University. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Rostoka, M., & Kushnir, V. (2022). ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО СУПРОВОДУ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 122–126. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.122-126

Номер

Розділ

Статті