ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ХІМІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.127-130

Ключові слова:

педагогічна майстерність, майбутній викладач хімії, педагогічна творчість, діалогічна взаємодія, гуманістична спрямованість, професійна підготовка.

Анотація

Мета статті – охарактеризувати особливості розвитку педагогічної майстерності майбутніх викладачів хімії у процесі професійної підготовки. Методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної, довідкової літератури, інформаційних ресурсів мережі Інтернет з подальшим узагальненням і систематизацією його результатів; порівняння й зіставлення наукових підходів, позицій вітчизняних і зарубіжних науковців за темою дослідження; причинно-наслідковий аналіз – для вивчення еволюції різних поглядів на проблему дослідження. Охарактеризовано професійний портрет сучасного викладача хімії: всебічно освічена, висококультурна особистість зі стійким сформованим науковим світоглядом, який досконало знає свій предмет, має ґрунтовні знання з педагогіки, психології та методики викладання, застосовує їх у своїй практичній роботі; має здібності до педагогічної роботи, які виявляються у педагогічній творчості, винахідливості при організації освітнього процесу з метою досягнення високих результатів. Наголошено на педагогізації професійної підготовки майбутніх викладачів хімії через ампліфікацію логічно пов’язаних дисциплін навчального плану і насичення їх педагогічним змістом на підставі застосування креативно-рефлексивних методів та форм викладання. Педагогічну майстерність майбутнього викладача хімії презентовано як вияв його творчої активності, здатність до організації гуманоцентристського освітнього процесу, розвинених педагогічних здібностей. Доведено: ідеї гуманістичної педагогіки мають охоплювати всіх без виключення, хто причетний до сучасної освіти. У відповідності до принципів гуманістичної педагогіки відбувається: система побудови взаємосприятливих, доброзичливих, гармонійних людських відносин; створення гуманно орієнтованого розвивального середовища з метою розкриття й розвитку здібностей, обдарувань особистості, для її повноцінного життя; розвиток гуманістичного мислення як надзавдання у повсякденній педагогічній роботі; креативна спрямованість освітнього процесу, що ґрунтується на взаємній повазі та емоційному контакті.

Біографія автора

Victoriіa Rudchenko

аспірант кафедри дошкільної та початкової освіти, Запорізький національний університет, м.Запоріжжя, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Буряк В. Викладач університету: вимоги до особистісних і професійних рис. Вища школа. 2010. № 3–4. С. 11–35.

Равчина Т. Діяльність викладача вищої школи в контексті сучасної філософії освіти. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2009. Вип. 25. Ч. 3. С. 11–22.

Балл Г. Система принципів раціогуманізму. Психологія і суспільство. 2011. № 4. С. 16–32.

References

Buriak, V. (2010). Vykladach universytetu: vymohy do osobystisnykh i profesiinykh rys [University teacher: requirements for personal and professional traits]. High school, 3–4, 11–35. [in Ukrainian].

Ravchyna, T.(2009). Diialnist vykladacha vyshchoi shkoly v konteksti suchasnoi filosofii osvity [Activity of a higher school teacher in the context of modern philosophy of education]. Bulletin of Lviv University. Pedagogical series, 25, рart 3, 11–22. [in Ukrainian].

Ball, H. (2011). Systema pryntsypiv ratsiohumanizmu [System of principles of rational humanism]. Psychology and society, 4, 16–32. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Rudchenko, V. (2022). ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ХІМІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 127–130. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.127-130

Номер

Розділ

Статті