КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІНТОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.140-144

Ключові слова:

теорія діяльності, комунікативно-діяльнісний підхід, вища школа, продуктивна комунікативна взаємодія, гуманоцентризм, фасилітація.

Анотація

У статті визначено й науково обґрунтовано особливості реалізації комунікативно-діяльнісного підходу у компетентнісно орінтованому освітньому процесі вищої школи. Актуалізуються перспективи і напрями розвитку сучасної системи освіти відповідно всім вимогам міжнародного співробітництва. Визначено: сучасні заклади вищої освіти в умовах сьогодення мають виступати реальним інструментом змін у розбудові демократичної, правової, соціальної держави як основи національної консолідації, в удосконаленні складноорганізованої системи для досягнення стратегічних цілей. Соціум, як ніколи, потребує нового фахівця, який би відшукав відповіді на виклики епохи та ефективно реалізував у процесі щоденної професійної діяльності. Автор обґрунтовує думку, що домінантою постає створення креативно-розвивального середовища сучасного університету, яке починається зі створення колективу викладачів-однодумців, що транслюють і продукують ціннісні установки, ідеї самоцінності, відкритості, доброзичливості, поваги до гідності людини, з вірою у її можливості на засадах етично орієнтованої педагогіки. Ці кроки спрямовані, перш за все, на посилення інтеграції в загальноєвропейське інтелектуально-освітнє середовище. Методи дослідження: аналіз, синтез і систематизація наукової літератури з педагогіки, психології, філософії, соціології, енциклопедично-довідкових, навчально-методичних видань, нормативно-правових актів, інформаційних ресурсів мережі Інтернет – для з’ясування, порівняння й зіставлення підходів у напрямі окресленої проблеми. Доведено, що особистісно орієнтована освіта має підготувати майбутнього фахівця до професійного життя як безперервного вчинку – до вчинкової життєдіяльності, що є вершинним утворенням, духовним апогеєм у діяльності людини: розвиток морально відповідальної самостійності, самобутності, самосвідомості, самодії, унікальності як ціннісної основи життя індивіда. Такі ціннісно-смислові утворення, які репрезентують сутнісні сили й мають визначати зміну таких структурних компонентів системи освіти, як мета, зміст, форми і засоби сучасної професійної освіти. У статті розкрито, що ідеї самоцінності, відкритості, щирості кожної особистості є сутнісними для фасилітації освітнього процесу, де особистість людини – унікальна цілісна система, що має можливості для саморозвитку.

Біографія автора

Larysa Sira, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна

аспірант кафедри дошкільної та початкової освіти

Посилання

Список використаної літератури

Кремень В. Що робить державу успішною в пору глобалізації? Промова на зібранні представників Дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні. 11 березня 2013 р. Вища освіта України. 2013. № 2. С. 8–10.

Щедровицький Г. Засадничі уявлення та категорійні засоби теорії діяльності. Психологія і суспільство. 2022. № 1(85). С. 95–126.

References

Kremen, V. (2013). Shcho robyt derzhavu uspishnoiu v poru hlobalizatsii? Promova na zibranni predstavnykiv Dyplomatychnoho korpusu, akredytovanoho v Ukraini [What makes a state successful in the age of globalization? Speech at a meeting of representatives of the Diplomatic Corps accredited in Ukraine]. Higher education of Ukraine, 2, 8–10. [in Ukrainian].

Shchedrovytskyi, H. (2022). Zasadnychi uiavlennia ta katehoriini zasoby teorii diialnosti [Basic concepts and categorical tools of activity theory]. Psychology and society, 1 (85), 95–126. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Sira, L. (2022). КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІНТОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 140–144. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.140-144

Номер

Розділ

Статті