ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.145-148

Ключові слова:

інформаційно-цифрова компетентність, дистанційне навчання, здобувач, інформаційно-освітнє середовище, заклад вищої педагогічної освіти.

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів в освітньому середовищі педагогічного університету. Метою статті є обґрунтування необхідності створення якісного інформаційно-освітнього середовища у педагогічних університетах, яке сприяє формуванню інформаційно-цифрової компетентності майбутніх педагогів. Для досягнення поставленої мети було використано комплекс методів: аналіз та узагальнення науково-педагогічних джерел, державних документів, результатів; моделювання та синтез отриманих даних. У статті представлено вітчизняну нормативну базу, що детермінує інформатизацію та цифровізацію освітнього процесу у закладах вищої освіти. Розкрито суть понять «освітнє середовище», «інформаційно-освітнє середовище» та складові компоненти освітнього середовища педагогічного вишу. Представлено авторську позицію щодо вимог до якісного освітнього середовища педагогічного університету. Окреслено перспективи подальших досліджень.

Біографії авторів

Тetyana Sobchenko, кафедра освітології та інноваційної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м.Харків, Україна

доктор педагогічних наук, доцент

Nataliya Tkachova, кафедра освітології та інноваційної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м.Харків, Україна

доктор педагогічних наук, професор

Artem Tkachov, кафедра початкової і професійної освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м.Харків, Україна

доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Братко М. Структура освітнього середовища вищого навчального закладу. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2015. Вип. 135. С. 67–72.

Драгнєв Ю.В. Інформаційно-навчальне середовище як чинник професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2011. № 1. С.94‒99.

Кононец Н.В. Роль інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти при ресурсно-орієнтованому навчанні студентів у вищій школі. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. 2018. Вип. 51. С.31–45.

Концептуально-референтна Рамка цифрової компетентності педагогічних й науково-педагогічних працівників (проєкт) 2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text (дата звернення 02.09.2022).

Концепція розвитку цифрових компетентностей. 2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text (дата звернення 12.09.2022).

Концепція цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року (проєкт 2021) https://mon.gov.ua/ua/news/koncepciya-cifrovoyi-transformaciyi-osviti-i-nauki-mon-zaproshuye-do-gromadskogo-obgovorennya

Рамка цифрової компетентності для громадян України. 2021. URL: https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoi-kompetentnosti-dlya-gromadyan/%D0%9E%D0%A0%20%D0%A6%D0%9A.pdf (дата звернення 02.09.2022). (дата звернення: 21.09.2022).

Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти. 2020. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf

Собченко Т.М., Твердохліб Т.С. Диджиталізація сервісів у науково-педагогічних дослідженнях. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка, соціальна робота». 2021. Вип. 2 (49). С. 203–207.

Типова програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників із розвитку цифрової компетентності 2021. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/uhvaleno-tipovu-programu-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-iz-rozvitku-cifrovoyi-kompetentnosti (дата звернення 02.09.2022).

Харченко І., Шишенко І. Інформаційно-освітнє середовище закладу вищої освіти як підґрунтя для формування інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». 2021. № 13(45). С.78‒84.

Цюняк О. Інноваційне освітнє середовище як чинник професійного становлення майбутніх магістрів початкової освіти. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 14 (1). С.175−179.

Sobhenko T., Dotsenko S., Tkachova N. The results of the use of cloud technologies in the educational process of pedagogical universities in a pandemic. Society. Integration. Education. 2022. Volume I. Р.246–260.

References

Bratko, M. (2015). Struktura osvitnoho seredovyshcha vyshchoho navchalnoho zakladu [The structure of the educational environment of a higher educational institution]. Proceedings. Series: Pedagogical sciences, 135, 67–72. [in Ukrainian].

Dragnev, Yu.V. (2011). Informatsiino-navchalne seredovyshche yak chynnyk profesiinoho rozvytku maibutnoho vchytelia fizychnoi kultury v umovakh informatsiino-osvitnoho prostoru [The information and educational environment as a factor in the professional development of the future teacher of physical education in the conditions of the information and educational space]. Pedagogy and psychology of professional education, 1, 94–99. [in Ukrainian].

Kononets, N.V. (2018). Rol informatsiino-osvitnoho seredovyshcha zakladu vyshchoi osvity pry resursno-oriientovanomu navchanni studentiv u vyshchii shkoli. [The role of the informational and educational environment of the institution of higher education in resource-oriented education of students in higher education]. Means of educational and research work, 51, 31–45. [in Ukrainian].

Kontseptualno-referentna Ramka tsyfrovoi kompetentnosti pedahohichnykh y naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv (proiekt 2021). [Conceptual-referential Framework of digital competence of pedagogical and scientific-pedagogical workers]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Kontseptsiia rozvytku tsyfrovykh kompetentnostei. (2021) [Concept of development of digital competences]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Kontseptsiia tsyfrovoi transformatsii osvity i nauky na period do 2026 roku (proiekt 2021). [The concept of digital transformation of education and science for the period until 2026]. https://mon.gov.ua/ua/news/koncepciya-cifrovoyi-transformaciyi-osviti-i-nauki-mon-zaproshuye-do-gromadskogo-obgovorennya [in Ukrainian].

Ramka tsyfrovoi kompetentnosti dlia hromadian Ukrainy (2021). [Framework of digital competence for citizens of Ukraine]. https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoi-kompetentnosti-dlya-gromadyan/%D0%9E%D0%A0%20%D0%A6%D0%9A.pdf [in Ukrainian].

Rekomendatsii shchodo vprovadzhennia zmishanoho navchannia u zakladakh fakhovoi peredvyshchoi ta vyshchoi osvity (2020). [Recommendations regarding the implementation of mixed education in institutions of vocational pre-higher and higher education]. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf [in Ukrainian].

Sobchenko, T.M., & Tverdokhlib, T.S. (2021). Dydzhytalizatsiia servisiv u naukovo-pedahohichnykh doslidzhenniakh [Digitalization of services in scientific and pedagogical research]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 2 (49), 203–207. [in Ukrainian].

Typova prohrama pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv iz rozvytku tsyfrovoi kompetentnosti (2021). [A typical program for improving the qualifications of pedagogical workers for the development of digital competence]. https://mon.gov.ua/ua/news/uhvaleno-tipovu-programu-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-iz-rozvitku-cifrovoyi-kompetentnosti [in Ukrainian].

Kharchenko, I., & Shyshenko, I. (2021). Informatsiino-osvitnie seredovyshche zakladu vyshchoi osvity yak pidgruntia dlia formuvannia informatsiino-tsyfrovoi kultury maibutnikh fakhivtsiv [The information and educational environment of the institution of higher education as a foundation for the formation of the information and digital culture of future specialists]. Humanities studies. Pedagogy, 13 (45), 78–84. [in Ukrainian].

Tsyunyak, O. (2019). Innovatsiine osvitnie seredovyshche yak chynnyk profesiinoho stanovlennia maibutnikh mahistriv pochatkovoi osvity. [Innovative educational environment as a factor in the professional formation of future masters of primary education]. Innovative pedagogy, 14 (1), 175−179. [in Ukrainian].

Sobhenko, T., Dotsenko, S., & Tkachova, N. (2022). The results of the use of cloud technologies in the educational process of pedagogical universities in a pandemic. Society. Integration. Education, 1, 246–260.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Sobchenko Т., Tkachova, N., & Tkachov, A. . (2022). ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 145–148. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.145-148

Номер

Розділ

Статті