ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ В УГОРЩИНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.153-156

Ключові слова:

цифровізація освіти, професійна підготовка вчителів, онлайн-освіта, інформаційні технології.

Анотація

Мета статті – проаналізувати та розглянути поточний стан цифровізації професійної підготовки вчителів в Угорщині. На основі аналізу нормативних документів та звітів угорського уряду та Європейського Союзу, праць науковців виявити тенденції цифровізації професійної підготовки вчителів в Угорщині. Методи дослідження: аналіз і синтез з метою визначення основних напрямів дослідження проблеми; порівняльний аналіз за однією ознакою / за декількома ознаками; виявлення тенденцій цифровізації вищої освіти; вивчення нормативно-правової бази; аналітична інтерпретація та вивчення конкретних фактів і явищ. У статті досліджено розвиток цифровізації професійної підготовки вчителів в Угорщині. Навчання в умовах цифровізації суспільства та набуття необхідних навичок – це ключові чинники розвитку суспільства та економіки будь-якої країни. Оскільки сучасні суспільства та економіки змінюються через глобалізацію та технологічний прогрес, необхідна фундаментальна трансформація освіти та науки у всій Європі для надання знань та навичок, необхідних для зростання, працевлаштування та активній життєдіяльності в суспільстві. Неоднорідність процесів цифровізації вимагає їх осмислення та аналізу для виявлення продуктивних варіантів і, можливо, їхнього активного використання надалі. У даному дослідженні зосереджено увагу на цифровізації професійної підготовки вчителів в Угорщині, яка пов’язана з традиційною освітою та має значний вплив на онлайн-діяльність і процес онлайн-освіти на навчання. Акцентовано увагу на необхідності розробити методи та правила електронних і програмованих методів навчання, які придатні для моніторингу та розвитку цифрової освіти. Актуальність проблеми формування цифрової компетентності у закладах вищої освіти Угорщини є очевидною, оскільки технічний прогрес розвивається у швидкому темпі, а цифровізація вже проникла в усі сфери життя, зокрема в систему освіти.

Біографія автора

Olesia Stoika, кафедра іноземних мов, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Special Regulations of the Academic Regulations for Students Applying to the Spring Semester of the 2019/2020 Academic Year. URL: https://www.elte.hu/en/dstore/document/45/ELTE-TVSz-special-2020.pdf (дата звернення 19.08.22).

Briefing on the execution of institutional obligations due to the protection against the coronavirus epidemic (Status: 4th of March 2021). URL: https://www.elte.hu/en/dstore/document/90/ELTE-JOKT-2021-03-04-EN.pdf (дата звернення 21.09.22).

Digital agenda for Europe. Fact Sheets on the European Union. European Parliament. URL: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/64/digital-agenda-for-europe (дата звернення 20.09.22).

Systémy edukacji w Europie – stan obecný i planowane reformy. Luksemburg, listopad 2011. Docplayer. URL: http://docplayer.pl/6565248-Systemy-edukacji-w-europie-stan-obecny-i-planowane-reformy-luksemburg.html (дата звернення 19.09.22).

Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. URL: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf (дата звернення 24.09.22).

Edukacja і szkolenia, 2020. URL: http://ce.zabrze.pl/upload/projekty/2.Co%20to%20jest%20ET%202020.pdf (дата звернення 25.09.22)

Digital Competence Framework for Educators. European Commision. URL: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en (дата звернення 25.09.22)

Печський університет. URL: https://pte.hu/hu (дата звернення 21.09.22).

Дебреценський університет. URL: https://study.ua/uk/university/debreczenskyj-universytet/ (дата звернення 24.09.22).

Католицький Університет імені Каро Естерхазі. URL: https://studyplus.com.ua/vyscha-osvita-hungary-eszterhazy-hu (дата звернення 24.09.22).

Цюняк О. Професійна підготовка майбутніх вчителів початкових класів в умовах цифрової трансформації освіти: монографія. Івано-Франківськ: Кушнір Г. М.. 2021. 316 с.

Офіційний сайт Будапештського університету імені Лоранда Етвеша. URL: https://www.elte.hu/en/faculties (дата звернення 21.09.2022).

Innovation. URL: https://www.elte.hu/en/innovation (дата звернення 21.09.22).

Буйницька О., Василенко С. Корпоративний стандарт цифрової компетентності викладача університету. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2022. Вип. 12. С.1–20.

Kovari A. Digital Transformation of Higher Education in Hungary in Relation to the OECD Report. DIVAI. 14th international scientific conference on Distance Learning in Applied Informatics (Štúrovo, 2–4 May.2022). Slovakia, Štúrovo: Wolters Kluwer, 2022. P.229‒236.

Bacsa-Bán A. Higher education in Hungary in the time of the pandemic. Andragoška spoznanja. Studies in Adult Education and Learning. 2022. No 28(1). P.25–42.

Годлевська К. Угорський досвід розвитку цифрової компетентності вчителів у контексті сучасних освітніх реформ / За заг. ред. Г.В.Товканець. Компетентнісні індикатори стратегії «Європа 2020»: здобутки і перспективи педагогічної освіти: монографія. Київ; Мукачево; Будапешт; Пряшів; Люблін : РВЦ МДУ. 2020. С.135–152.

References

Special Regulations of the Academic Regulations for Students Applying to the Spring Semester of the 2019/2020 Academic Year. https://www.elte.hu/en/dstore/document/45/ELTE-TVSz-special-2020.pdf;

Briefing on the execution of institutional obligations due to the protection against the coronavirus epidemic (Status: 4th of March 2021). https://www.elte.hu/en/dstore/document/90/ELTE-JOKT-2021-03-04-EN.pdf

Digital agenda for Europe. Fact Sheets on the European Union. European Parliament. https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/64/digital-agenda-for-europe

Systémy edukacji w Europie – stan obecný i planowane reformy. Luksemburg, listopad 2011. Docplayer. http://docplayer.pl/6565248-Systemy-edukacji-w-europie-stan-obecny-i-planowane-reformy-luksemburg.html

Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

Edukacja і szkolenia. (2020). http://ce.zabrze.pl/upload/projekty/2.Co%20to%20jest%20ET%202020.pdf

Digital Competence Framework for Educators. European Commision. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en

Pécsi tudományegyetem university of Pécs [University of Pécs University of Pécs]. https://pte.hu/hu

Debretsensʹkyy universytet [University of Debrecen]. https://study.ua/uk/university/debreczenskyj-universytet [in Ukrainian].

Eszterházy Károly Egyetem [Eszterházy Károly Catholic University]. https://studyplus.com.ua/vyscha-osvita-hungary-eszterhazy-hu

Tsyunyak, O. (2021). Profesiyna pidhotovka maybutnikh vchyteliv pochatkovykh klasiv v umovakh tsyfrovoyi transformatsiyi osvity [Professional training of future primary school teachers in conditions of digital transformation of education]. Kushnir H.M. [in Ukrainian].

Ofitsiynyy sayt Budapeshts'koho universytetu imeni Loranda Etvesha [The official website of the University of Budapest named after Lorand Etves]. https://www.elte.hu/en/faculties [in Ukrainian].

Innovation. https://www.elte.hu/en/innovation

Buynyts'ka, O., & Vasylenko, S. (2022). Korporatyvnyy standart tsyfrovoyi kompetentnosti vykladacha universytetu [Corporate standard of digital competence of a university teacher. Open educational e-environment of a modern university, 12, 1–20. [in Ukrainian].

Kovari, A. (2022). Digital Transformation of Higher Education in Hungary in Relation to the OECD Report. DIVAI 2022, 14th international scientific conference on Distance Learning in Applied Informatics (pp. 229–236). Wolters Kluwer.

Bacsa-Bán, A. (2022). Higher education in Hungary in the time of the pandemic. Andragoška spoznanja. Studies in Adult Education and Learning, 28 (1), 25–42.

Godlewska, K. (2020). Uhors’kyy dosvid rozvytku tsyfrovoyi kompetentnosti vchyteliv u konteksti suchasnykh osvitnikh reform [Hungarian experience in the development of digital competence of teachers in the context of modern educational reforms] / In Tovkanets, H.V. (Ed.). Competence indicators of «The Europe 2020» strategy: achievements and prospects of pedagogical (pp.135–152). RVTs MDU, [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Stoika, O. (2022). ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ В УГОРЩИНІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 153–156. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.153-156

Номер

Розділ

Статті