ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.180-183

Ключові слова:

освітнє середовище, здоров’язберігаючі ціннісні орієнтації, заклад освіти, педагогічні умови,

Анотація

Мета даного дослідження ‒ обґрунтувати педагогічні умови забезпечення здоров’язберігаючого середовища закладу освіти: формування здоров’язберігаючих ціннісних орієнтацій; організація комфортної життєдіяльності дитини; розробка комплексної програми дій, що включає медико-психологічний супровід дітей, комплекс здоров’язберігаючих освітніх технологій; комплексний самоаналіз вчителем освітньої діяльності. Застосовані методи дослідження: бібліометричний, спостереження, системний аналіз, синтез, моделювання, аналогії, систематизації, узагальнення, оцінка виявлених тенденцій в ретроспективному та перспективних планах. Збереження здоров’я як одне з основних напрямів у роботі школи дасть хороші результати лише при врахуванні всіх чинників та умов управління якістю освітнього процесу в цілому. Робота повинна будуватися системно, охоплювати всі компоненти освітнього процесу, відповідати здоров’язберігаючим потребам і запитам його суб’єктів, бути різнобічною за змістом, формами та засобами реалізації. Перспективи подальших досліджень: програмно-цільове забезпечення створення здоров’язберігаючого середовища освітніх установ, реалізація змісту освіти, що забезпечує вплив здоров’язбережуального середовища освітніх установ на здоров’я школярів; використання здоров’язберігаючих освітніх технологій на основі індивідуалізації навчального процесу.

Біографія автора

Oksana Tovkanets, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Закон України «Про повну загальну середню освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР). 2020. № 31, ст.226) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text (дата звернення: 03.09.2022)

Лук’янченко М.І. Педагогіка здоров’я: теорія і практика: монографія. Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім.І.Франка, 2012. 348 с.

Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі: Указ Президента України від 25 травня 2020 року № 195/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1952020-33789 (дата звернення: 03.09.2022)

Осадченко Т.М. Підготовка майбутнього вчителя до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи як педагогічна проблема. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014. № 7 (41). С.309‒316.

Сливка Л. Організація здоров’язберігаючого середовища молодшого школяра: теоретичні й практичні аспекти. Гірська школа українських Карпат. 2014. № 11. С.44−47.

Стан здоров’я дитячого населення ‒ майбутнє країни. URL: http://www.mif-ua.com/archive/article/ (дата звернення: 03.09.2022)

Цимбалару А.Д. Педагогічні особливості організації освітнього середовища учнів першого класу: просторовопредметний і соціальний компоненти. Наукові записки Малої академії наук України. 2013. С.42–50.

References

Zakon Ukrainy «Pro povnu zahalnu seredniu osvitu» [The law of Ukraine «On the total number of secondary education»]. (2020). Vidomosti Verkhovnoi Rady, 31, art.226). https://zakon.rada.gov.ua/l aws/show/463-20#Text

Lukianchenko, M.I. (2012). Pedahohika zdorovia: teoriia i praktyka [Pedagogy of health: theory and practice]. Drohobytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Ivana Franka. [in Ukrainian].

Natsionalna stratehiia rozbudovy bezpechnoho i zdorovoho osvitnoho seredovyshcha u Novii ukrainskii shkoli. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25 travnia 2020 roku № 195/2020 [National strategy for the development of a safe and healthy lighting environment in the New Ukrainian School. Decree of the President of Ukraine dated by May 25, 2020 No. 195/2020.] (2020). https://www.president.gov.ua/documents/1952020-33789 [in Ukrainian].

Osadchenko, T.M. (2014). Pidhotovka maibutnoho vchytelia do stvorennia zdoroviazberezhuvalnoho seredovyshcha pochatkovoi shkoly yak pedahohichna problema [The preparation of the future teacher before the creation of a healthy middle school of the pochatkovo school is a pedagogical problem]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 7 (41), 309-316. [in Ukrainian].

Slyvka, L. (2014). Orhanizatsiia zdoroviazberihaiuchoho seredovyshcha molodshoho shkoliara: teoretychni y praktychni aspekty [Organization of a healthy environment of a young student: theoretical and practical aspects]. Hirska shkola ukrainskykh Karpat, 11, 44−47. [in Ukrainian].

Stan zdorovia dytiachoho naselennia ‒ maibutnie krainy [Healthy child population ‒ country’s future]. http://www.mif-ua.com/archive/article [in Ukrainian].

Tsymbalaru, A.D. (2013). Pedahohichni osoblyvosti orhanizatsii osvitnoho seredovyshcha uchniv pershoho klasu: prostorovopredmetnyi i sotsialnyi komponenty [Pedagogical features of the organization of the educational environment of the first class students: space-based and social components]. Naukovi zapysky Maloi akademii nauk Ukrainy, 42–50. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Tovkanets, O. (2022). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 180–183. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.180-183

Номер

Розділ

Статті