ТЕХНОЛОГІЯ САМОСТІЙНОГО НАБУТТЯ ЗНАНЬ УЧНЯМИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.184-187

Ключові слова:

освітня технологія, дистанційна освіта, самостійне набуття знань учнями.

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню та висвітленню теоретико-методичних аспектів розробки та реалізації технології самостійного набуття знань учнями в умовах дистанційної освіти, що є метою даної статті. Основними методами дослідження, які застосовані в даній статті є: аналіз, синтез та узагальнення теоретико-методологічних основ процесу розробки технології самостійного набуття знань учнями в умовах дистанційної освіти та результати аналізу методики реалізації цієї технології у педагогічній практиці. Доведено, що ефективність реалізації цієї технології залежить від рівня сформованості в учнів умінь самостійного набуття знань та впливає на формування їх навчальної компетентності. Ефективність організації процесу самостійного набуття знань учнями забезпечується поєднанням на різних етапах освітньої технології таких методів навчання, які сприяють активізації поняттєвого, практичного та наочно-образного компонентів мислення учнів. Важливим питанням тут також є питання організації педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу в умовах дистанційного навчання. Організація дистанційної взаємодії віддалених один від одного суб’єктів навчання має бути спрямована на створення сприятливих умов для їх продуктивної діяльності, вирішення проблем взаєморозуміння, поетапного розвитку необхідних навичок комунікації, адекватну оцінку результатів навчання.

Біографії авторів

Svitlana Trubacheva

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна

Polina Zamaskina

директор гімназії №290, м.Київ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Дистанційне навчання в умовах карантину: досвід та перспективи. Аналітико-методичні матеріали / кол. автор. ; за заг. ред. О.М.Топузова; укл. М. В. Головко. Київ: Педагогічна думка. 2021. 192 с.

Трубачева С.Е., Мушка О.В. Організаційно-педагогічні особливості проєктування дистанційної освіти в умовах карантину. Український педагогічний журнал. 2020. № 3. С.58−65.

Кучай О., Дем’янюк А. Сучасні технології дистанційного навчання. Гуманітарні студії: історія та педагогіка. 2021. № 2. С.77−85.

Трубачева С.Е., Прохоренко О.О. Роль інноваційних освітніх технології в проектуванні освітнього середовища гімназії. Український педагогічний журнал. 2019. № 4. С.92−99.

Цимбалару А.Д. Організація навчальної взаємодії учнів з об’єктами освітнього середовища: стан шкільної практики. Український педагогічний журнал. 2019. № 4. С.79−86.

References

Topukhova, O.M. (Ed.). (2021). Dystantsiine navchannia v umovakh karantynu: dosvyd ta perspektyvy. [Distance learning in quarantine conditions: experience and prospects.] Analytyko-metodychni materialy. Pedagogychna dumka. [in Ukrainian].

Trubacheva, S.E., & Mushka, O.V. (2020). Orhanizatsiino-pedahohichni osoblyvosti proiektuvannia dystantsiinoi osvity v umovakh karantynu [Organizational and pedagogical features of designing distance education in quarantine]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 3, 58−65. [in Ukrainian].

Kuchaii, O., & Dem’ianuk, A. (2021). Suchasni tehnologii dystantsiinogo navchannia [Modern technologies of distance learning]. Gumanitarni studii: istoriai ta pedagogika, 2, 77−85. [in Ukrainian].

.Trubacheva, S.E., & Prokhorenko, O.O. (2019). Rol innovatsiinykh osvitnikh tekhnolohii v proektuvanni osvitnoho seredovyshcha himnazii [The role of innovative educational technologies in designing the educational environment of the gymnasium]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 4, 92–99. [in Ukrainian].

Tsymbalaru, A.D. (2019). Orhanizatsiia navchalnoi vzaiemodii uchniv z ob’iektamy osvitnoho seredovyshcha: stan shkilnoi praktyky [Organization of educational interaction of students with the objects of the educational environment: the state of school practice]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 4, 79−86. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Trubacheva, S., & Zamaskina, P. (2022). ТЕХНОЛОГІЯ САМОСТІЙНОГО НАБУТТЯ ЗНАНЬ УЧНЯМИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 184–187. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.184-187

Номер

Розділ

Статті