ВИЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ (НОСТРИФІКАЦІЯ) В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.192-196

Ключові слова:

визнання іноземних документів про освіту, нострифікація, Болонський процес, Європейський освітній простір, європейські стандарти.

Анотація

Актуальність проблеми визнання іноземних документів про освіту (нострифікація) обумовлена активізацію процесів трудової міграції, мобільності населення, а також формуванням єдиного освітнього та наукового простору в межах Болонського процесу. Аналіз нормативно-правого забезпечення та особливостей здійснення процедур визнання іноземних документів про освіту (нострифікація) уможливить збагатити досвід здійснення цієї процедури, дозволить зрозуміти її соціальну, освітню, економічну і культурно-інтеграційну функції. Метою дослідження є огляд та аналіз процедури визнання іноземних документів про освіту в Україні. Застосовані методи дослідження: комплекс загальнонаукових методів щодо вивчення процедурних особливостей визнання іноземних дипломів про освіту в Україні та деяких країнах ЄС. Здійснено аналіз нормативно-правових актів, що регулюють процедуру визнання, а також здійснено аналіз та порівняння статистичних даних, які відображають певні демографічні, міграційні тенденції, врахування яких важливе для осмислення проблеми, яка вивчається. Визначено основні проблеми на шляху до уніфікації підходів процедури визнання іноземних документів про освіту. Отримані аналітичні дані важливі для розуміння сутності проблеми визнання документів про освіту, обмін досвідом між країнами ЄС та Україною.

Біографії авторів

Liudmyla Khoruzha

доктор педагогічних наук, професор, кафедра освітології та психолого-педагогічних наук, Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна

Serhii Kovalenko

аспірант кафедри освітології та психолого-педагогічних наук, Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Бровари, Україна

Nataliia Bovtruk

кандидат педагогічних наук, головний спеціаліст відділу преси та інформації, Міністерство Освіти і Науки України, м.Київ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Educational Commission for Foreign Medical Graduates. URL: https://www.ecfmg.org/?fbclid=IwAR0SX-AJ-HWmySbFMmmzHK5jjoaK0Uo0kx-BVFHJ1HEBW2juAgjaD63wJ7A (дата звернення: 02.09.2022)

Державна служба статистики: Статистичний збірник: URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_Ukraine%20in%20figures_u.pdf (дата звернення: 19.09.2022)

Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р.: монографія / Н.С.Власенко [та ін.]; ред. Е.М.Лібанова; Фонд народонаселення ООН, Ін-т демографії та соц. дослідж., Держ. ком. статистики України, Укр. центр соц. реформ. Київ: Укр. центр соц. реформ, 2006. 138 с.

Пеленська О. Тисячі українців живуть в Польщі, але чи повертаються вони додому? Офіційний сайт Радіо Свобода. 2021. URL.: https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayintsi-v-polshchi/31083623.html (дата звернення: 02.09.2022)

Шемшученко Ю. Нострифікація. Юридична енциклопедія. Київ. Українська енциклопедія ім.М.П.Бажана, 2002. Т. 4: Н ‒ П. 720 с.

Vankova Z. Circular Migration and the Rights of Migrant Workers in Central and Eastern Europe. Cham: Springer, 2020. Р.215‒239.

Ruśkowski Eu. Habilitation in Slovakia and the problem of its nostrification in Poland. Annual Center Review. 2017. № 10. P.12‒14.

Khodan V.V. Nostrification of Doctor Diploma as a First Step in the Recognition of Higher Medical Education in the Czech Republic. Childs Health. 2016. № 2 (70). Р. 185‒187.

ENIC: Європейська мережа інформаційних центрів у європейському регіоні. URL: https://www.enic-naric.net (дата звернення: 02.09.2022)

Челпан В., Петрук Л., Солошенко В., Вагіна Т. та ін. Визнання кваліфікацій в Україні і світі. ДП «Інформаційно-іміджевий центр», 2020. URL.: http://enic.in.ua (дата звернення: 02.09.2022)

Наказ МОН № 102 від 25 січня 2021 року «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки» зареєстрований Міністерством Юстицій України за № 122/35744 від 29 січня 2021 року

Порядок організації навчання студентів за міжнародними програмами подвійних дипломів. Національний університет «Львівська політехніка», 2019. URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/pages/2016/svo0212poryadokorganizaciyinavchannyastudentivzamizhnarodnymyprogramamypodviynyhdyplomiv.pdf (дата звернення: 02.09.2022)

Державне підприємство Міністерства освіти і науки України «Інформаційно-іміджевий центр». URL: https://naric.in.ua (дата звернення: 02.09.2022)

Звіт дослідження Міністерства освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/12/07/2.pdf (дата звернення: 02.09.2022)

References

Educational Commission for Foreign Medical Graduates. https://www.ecfmg.org/?fbclid=IwAR0SX-AJ-HWmySbFMmmzHK5jjoaK0Uo0kx-BVFHJ1HEBW2juAgjaD63wJ7A [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky: Statystychnyy zbirnyk [State Statistics Service: Statistical collection] http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_Ukraine%20in%20figures_u.pdf [in Ukrainian].

Libanova, E.M. (Ed.). (2006). Kompleksnyy demohrafichnyy prohnoz Ukrayiny na period do 2050 r. [Comprehensive demographic forecast of Ukraine for the period until 2050]. Ukrainian Centre for Social Reforms. [in Ukrainian].

Pelenska, O. (2021). Tysiachi ukraintsiv zhyvut v Polshchi, ale chy povertaiutsia vony dodomu? [Thousands of Ukrainians live in Poland, will they return home?]. Radio Svoboda. https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayintsi-v-polshchi/31083623.html [in Ukrainian].

Shemshuchenko, Yu. (2002). Nostryfikatsiia. Yurydychna entsyklopediia [Nostrification. Legal encyclopedia]. Ukrainska entsyklopediia im.M.P.Bazhana. Vol. 4: N ‒ P. [in Ukrainian].

Vankova, Z. (2020). Circular Migration and the Rights of Migrant Workers in Central and Eastern Europe. Springer.

Ruśkowski, Eu. (2017). Habilitation in Slovakia and the problem of its nostrification in Poland. Annual Center Review, 10, 12‒14.

Khodan, V.V. (2016). Nostrification of Doctor Diploma as a First Step in the Recognition of Higher Medical Education in the Czech Republic. Childs Health, 2 (70), 185‒187.

ENIC. Yevropeiska merezha informatsiinykh tsentriv u yevropeiskomu rehioni [European network of information centers in the European region]. https://www.enic-naric.net [in Ukrainian].

Chelpan, V., Petruk, L., Soloshenko, V., & Vahina, T. (2020). Vyznannia kvalifikatsii v Ukraini i sviti [Recognition of qualifications in Ukraine and the world]. http://enic.in.ua. [in Ukrainian].

Nakaz MON № 102 vid 25 sichnia 2021 roku «Pro zatverdzhennia form dokumentiv pro vyshchu osvitu (naukovi stupeni) ta dodatka do nykh, zrazka akademichnoi dovidky» zareiestrovanyi Ministerstvom Yustytsii Ukrainy za № 122/35744 vid 29 sichnia 2021 roku [Order of the Ministry of Education and Culture No.102 of January 25, 2021 «On approval of the forms of documents on higher education (degrees) and their annex, sample academic certificate» registered by the Ministry of Justice of Ukraine under No. 122/35744 of January 29, 2021] [in Ukrainian].

Poriadok orhanizatsii navchannia studentiv za mizhnarodnymy prohramamy podviinykh dyplomiv. Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika» 2019 r. [The procedure for organizing the education of students under international double degree programs. Lviv Polytechnic National University, 2019]. https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/pages/2016/svo0212poryadokorganizaciyinavchannyastudentivzamizhnarodnymyprogramamypodviynyhdyplomiv.pdf [in Ukrainian].

Derzhavne pidpryiemstvo Ministerstva osvity i nauky Ukrainy «Informatsiino-imidzhevyi tsentr» [State enterprise of the Ministry of Education and Science of Ukraine «Information and Image Center»]. https://naric.in.ua [in Ukrainian].

Zvit doslidzhennia Ministerstva osvity i nauky Ukrainy [Research report of the Ministry of Education and Science of Ukraine]. https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/12/07/2.pdf [in Ukrainian].

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Khoruzha, L., Kovalenko, S., & Bovtruk, N. (2022). ВИЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ (НОСТРИФІКАЦІЯ) В УКРАЇНІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 192–196. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.192-196

Номер

Розділ

Статті